Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [373.3:004]:81

Автор статті 

Віра Андрієвська

Назва статті

ФОРМУВАННЯ МЕТАПРЕДМЕТНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ДИСЦИПЛІН МОВОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування метапредметних умінь молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на основі дисциплін мовознавчого циклу. Розкрито сутність поняття «метапредметні уміння», уточнено види метапредметних умінь молодших школярів. Визначено педагогічні умови, які сприяють успішному формуванню в учнів метапредметних умінь: діяльність дитини відповідає її віковим та індивідуальним потребам, викликає особисте зацікавлення; учень усвідомлює себе як унікальна особистість, яка має свободу інтелектуальної діяльності та творчої самостійності; під час діяльності дитина має право на помилку й своєчасне її виправлення; результати роботи є значущими не лише в межах навчального процесу, а й для встановлення зв’язку із життєвим досвідом. Обґрунтовано доцільність використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента формування метапредметних умінь на дисциплінах мовознавчого циклу.

Ключові слова

метапредметні уміння; молодші школярі; дисципліни мовознавчого циклу; інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Список використаних джерел                                                               
 1. Андрієвська В. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп’ютера : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.пед.наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / В. Андрієвська. – Харків: ХНУ імені Г.С. Сковороди, 2009. – 23 с.
 2. Метапредметный подход в обучении [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econf.rae.ru/pdf/2015/03/4376.pdf. – Назва з екрану.
 3. Третьякова Т. Учебно-организационные умения [Електронний ресурс] / Т. Третьякова. – Режим доступу : http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/05/06/statya-uchebno-organizatsionnye-umeniya. – Назва з екрану.
 4. Формирование метапредметных умений на уроках английского языка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc0006.stepnogorsk.akmoedu.kz/documents/view/fe32b46f8274680faf88749fc4c46a4a/ – Назва з екрану.
 5. Формирование метапредметных умений на уроках русского языка в старшей школе [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/formirovanie_metapredmetnykh_umenij_na_urokakh_russkogo_jazyka_v_starshej_shkole/8-1-0-194. – Назва з екрану.
 6. Хуторской А. Метапредметное содержание образования [Текст] / А. Хуторской // Современная дидактика: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – С.159 –
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andriievska, (2009). Proiektuvannia dydaktychnykh sytuatsii u navchanni molodshykh shkoliariv z vykorystanniam komputera [Design of didactic situations in teaching the younger students with the use of computer]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNU named after H.S. Skovoroda [in Ukrainian].
 2. Metapredmetnyy podkhod v obuchenii [Metapragmatic approach to learning]. rae.ru. Retrieved from http://econf.rae.ru/pdf/2015/03/4376.pdf [in Russian].
 3. Tretyakova, T. (2012). Uchebno-organizatsionnye umeniya [Training and organizational skills]. Retrieved from http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/05/06/statya-uchebno-organizatsionnye-umeniya [in Russian].
 4. Formirovanie metapredmetnykh umeniy na urokakh angliyskogo yazyka [The formation of metasubject skills in English language lessons]. stepnogorsk.akmoedu.kz. Retrieved from http://sc0006.stepnogorsk.akmoedu.kz/documents/view/fe32b46f8274680faf88749fc4c46a4a/ [in Russian].
 5. Formirovanie metapredmetnykh umeniy na urokakh russkogo yazyka v starshey shkole [The formation of metasubject skills in the Russian language lessons in high school]. rus-gmo.at.ua. Retrieved from http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/ formirovanie_metapredmetnykh_ umenij_na_urokakh_russkogo_jazyka_v_starshej_shkole/8-1-0-194 [in Russian].
 6. Khutorskoy, A. (2007). Metapredmetnoe soderzhanie obrazovaniya [Metasubject content of education]. (2nd ed., rev.). Moscow: Vysshaya shkola [in Russian].
Сторінки 234-245

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/23.%20Andreevska%20s.%20234-245.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.