Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.013+370.711

Автор статті 

Наталія Пономарьова

Назва статті

ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇЇ ШКОЛЯРІВ НА ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Анотація

Статтю присвячено встановленню принципів підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності. Думка автора ґрунтується на тому, що принципи підготовки майбутнього вчителя є такими базовими  положеннями, що обумовлюються як загальними закономірностями процесу навчання, так і сучасною метою та завданнями, які ставить перед освітою суспільство. У статті проаналізовано систему дидактичних принципів, що розбудовується у вітчизняній  педагогічній науці.

Спираючись на основоположні принципи дидактики та враховуючи сучасні теоретичні напрацювання, визначено та розкрито уточнений зміст принципів підготовки майбутнього вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності, а саме: принцип послідовності, наступності та систематичності; науковості і актуальності знань і професійних умінь; системності; зв’язку теорії з практикою; єдності наукової та навчальної роботи; свідомості, активності й самостійності студентів; інноваційності. Такі принципи виступають як необхідні умови, що сприяють створенню цілісної систему забезпечення формування готовності майбутніх учителів до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності.

Ключові слова

професійна орієнтація; ІТ-спеціальності; учитель інформатики; підготовка вчителя інформатики; принципи підготовки майбутнього вчителя інформатики.

Список використаних джерел                                                               
 1. Білоусова Л. І. Інформатика в школі: ключові проблеми курсу/ Л. І. Білоусова // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2010. – № 2. – С. 26 – – [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/komp_2010_2_13.pdf.
 2. БілоусоваЛ. І. Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми / Л. І. Білоусова, Н. О. Пономарьова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : Зб.наук. праць  / Редрада. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – № 18(25). – С. 65 –
 3. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 4. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків : «ОВС», 2002. – 375 с.
 5. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект) / О. М. Микитюк. – Харків : «ОВС», 2003 – 272 с.
 6. МорзеН. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Морзе Наталія Вікторівна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003. – 605 с.
 7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kharkivosvita.net.ua/ files/Rozv_osviti.pdf.
 8. ОвчаровС. М. Індивідуально-диференційована система професійного навчання майбутніх учителів інформатики [монографія] / С. М. Овчаров. – Полтава: АСМІ, 2010. – 120 с.
 9. Олефіренко Н.В. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів. : автор. … д-ра.пед.н. : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н. В. Олефіренко – ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Харків, 2015. – 40 с.
 10. Пономарьова Н.О. Специфіка професійної орієнтації молоді у сучасний період розвитку суспільства / Л. І. Білоусова, Н. О. Пономарьова. // Народна освіта. – 2016. – №5. – С. 19–24.
 11. Програма курсу «Інформатика» (5 – 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів). - [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
 12. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970—1980). - [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pryncyp.
 13. Спірін О.М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою: Монографія / За наук. ред. акад. М. І. Жалдака. –  Житомир: Вид-во ЖДУ ім.  І.  Франка,  –  300 с.
 14. Становлення соціальної зрілості молодого вчителя (теорія та практика) [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Радул Валерій Вікторович ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 429 c.
 15. ШовкунВ. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Шовкун Віталій Віталійович – Херсон, 2016. – 22 с.
 16. ЯгуповВ. В. Педагогіка : навч. посіб / В. В. Ягупов.  –  К. :  Либідь, 2003. – 560 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bilousova, I. (2010). Informatyka v shkoli: kliuchovi problemy kursu [Computer Studies in schools: the key issues of the course]. Kompiuter u shkoli ta simi - The computer at school and in a family, 2, 55-66. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/j-pdf/komp_2010_2_13.pdf [in Ukrainian].
 2. Bilousova, L. I., & Ponomarova, N. O. (2016). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv informatyky do profesiinoi oriientatsii starshoklasnykiv: stan i problemy [Training future Computer Studies teachers for high school pupils’ professional orientation: status and problems]. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia – Computer-oriented training system, 18(25), 65 – 71 [in Ukrainian].
 3. Kremen, H. (Eds). (2008). Entsyklopediia osvity  [Encyclopedia of education]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
 4. Lozova, V. I., & Trotsko, H. V. (2002). Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia [The theoretical basis of education and training]. Kharkiv: OVS [in Ukrainian].
 5. Mykytiuk, O. (2003) Stanovlennia ta rozvytok naukovo-doslidnoi roboty u vyshchykh pedahohichnykh zakladakh Ukrainy (istoryko-pedahohichnyi aspekt) [Formation and development of research in higher educational institutions of Ukraine (historical and pedagogical aspect)]. Kharkiv: OVS [in Ukrainian].
 6. Morze, V. (2003) Systema metodychnoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv informatyky v pedahohichnykh universytetakh [System of methodological training of future Computer Studies teachers at pedagogical universities]. Doctor’s thesis. Kyiv: M.P. Drahomanova KNPU [in Ukrainian].
 7. Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na 2012-2021 roky. [National Strategy for Development of Education in Ukraine for 2012-2021]. (n.d.).kharkivosvita.net.ua. Retrieved from http://www.kharkivosvita.net.ua/ files/Rozv_osviti.pdf [in Ukrainian].
 8. Ovcharov, S. (2010). Indyvidualno-dyferentsiiovana systema profesiinoho navchannia maibutnikh uchyteliv informatyky [Individually-differentiated system of future Computer Studies teachers’ professional training]. Poltava: ASMI [in Ukrainian].
 9. Olefirenko, N. V. (2015). Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly do proektuvannia dydaktychnykh elektronnykh resursiv [Theoretical and methodological foundations of primary school teachers’ training to design e-learning resources]. Doctor’s thesis. Kharkiv: H.S.Skovoroda KNPU [in Ukrainian].
 10. Ponomarova, N. O., & Bilousova, L. I. (2016). Spetsyfika profesiinoi oriientatsii molodi u suchasnyi period rozvytku suspilstva [The specifics of young people’s professional orientation at the present stage of society development]. Narodna osvita - Public education, 5, 19-24 [in Ukrainian].
 11. Prohrama kursu «Informatyka» (5 – 9 klasy zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv). [Curriculum of a course “Computer Studies” (forms 5 – 9 of secondary schools)]. (n.d.).gov.ua. Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html [in Ukrainian].
 12. Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970—1980). [Ukrainian dictionary. Academic Explanatory Dictionary (1970-1980)]. (n.d.). in.ua. Retrieved from http://sum.in.ua/s/pryncyp [in Ukrainian].
 13. Spirin, M. (2007). Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv informatyky za kredytno-modulnoiu  systemoiu [Theoretical and methodological foundations of future Computer Studies teachers training by credit system].  Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].
 14. Radul, V. V. (1998). Stanovlennia sotsialnoi zrilosti molodoho vchytelia (teoriia ta praktyka) [Forming young teacher’s social maturity (theory and practice)]. Doctor’s thesis. Kyiv: M.P. Drahomanov KNPU [in Ukrainian].
 15. Shovkun,  V. (2016). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky u kvaziprofesiinii diialnosti [Forming professional competence of future Computer Studies teacher in quasi-professional activities]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kherson: KHDU [in Ukrainian].
 16. Yahupov, V. V. (2003). Pedahohika  [Pedagogy]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
Сторінки 256-269

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/25.%20Ponomarova%20s.%20256-269.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.