Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВОКАЛЬНО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:78.071.2]:37.091.39

Автор статті 

Лян Хайє

Назва статті

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВОКАЛЬНО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню особливостей застосування проектних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музики. Акцентовано увагу на  розкритті специфіки проектної технології навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх керівників дитячих мистецьких колективів. У роботі звернено увагу на такі основні фактори, що впливають на розвиток творчої індивідуальності студентів, як: конструювання проектів власного становлення; формулювання цілей, завдань, стратегій і засобів вокально-хорової роботи; цілеспрямованість на результат; самостійна творча дія; презентація, рефлексія й корекція проекту. На підставі отриманих даних були сформульовані такі принципи проектної технології навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музики, як: принцип самостійності; принцип пріоритетності довгострокових цілей; принцип результативності; принцип інтегрованості; принцип інтерсуб’єктних відносин; принцип інтерпретації вокально-хорових творів; принцип інтенсифікації, які можуть істотно вплинути на формування готовності майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи.

Ключові слова

майбутні вчителі музики; вокально-хорова підготовка; проектні технології; принципи; самостійна діяльність; цілепокладання; результат; творча індивідуальність.

Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю /Віктор Петрович Андрущенко. – К.: Знання України, 2008. – 819 с., [80] с. іл.
 2. Гончаренко С. У Український педагогічний енциклопедичний словник /Гончаренко Семен Устимович. Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 3. Клепко, С. Ф. Інтегративна освіта і поліморфізм знання / С. Ф. Клепко. – Полтава, 1998. – 358 с., С. 15
 4. Козир А. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти: [монографія] / А. В. Козир. – К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2008. – 378 с.
 5. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И. А. Колесниковой. – М: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.
 6. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Галина Микитівна Падалка. – К.: Освіта України,
  – 274 с.
 7. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007.
 8. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учебное пособие / В. А. Якунин. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 2000. – 349 с. 
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andrushchenko,V. P. (2008). Rozdumi pro osvіtu, stattі, narysy, іnterviu. [Reflections on education: articles, essays, interview]. Кyiv: Znannya [in Ukrainian].
 2. Honcharenko,S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohіchnyi entsiklopedychnyi slovnik. [Ukrainian рedagogical encyclopedic dictionary]. Rivne, Volynski oberehy [in Ukrainian]..
 3. Klepko,S. F. (1998). Іntegrativna osvіta і polіmorfіzm znannia [Integrative education and polymorphism of knowledge]. Poltava [in Ukrainian].
 4. Kozyr,A. V. (2008). Profesіina maisternіst uchytelіv muzyky teorіia і praktyka formuvannia v sistemі bagatorіvnevoi osvіty [Music teachers’ professional skills: theory and practice of forming in the system of multilevel education]. Кyiv: NPU imeni M. Drahomanova [in Ukrainian].
 5. Kolesnikova,I. A. (2005). Pedagogicheskoe proektirovanie [Pedagogical designing]. Moscow: Publishing Center “Academy” [in Russian].
 6. Padalka, H.M. (2008). Pedahohіka mystetstva (Teorіia і metodyka vykladannia mistetskykh dystsyplіn [Art pedagogics (Theory and methodology of teaching art disciplines)]. Кyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
 7. Polat,E. S., & Bukharkina, M. Yu. (2007). Sovremennye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya [Modern рedagogical and іnformation technologies in the еducation system]. Moscow: Publishing Center “Academy” [in Russian]..
 8. Yakunin, V. (2000). Pedagogicheskaya psikhologiya [Pedagogical psychology]. Saint Petersburg:  Izd-vo V. A. Mikhailov [in Russian].
Сторінки 270-278

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/5-2/26.%20Lyan%20Khae%20s.%20270-278.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.