Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Випуск № 5 (2017) Частина 2

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (протокол № 4 від 24 листопада 2016 року)

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

ЗМІСТ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Козир А. Професійно-особистісний розвиток майбутніх учителів музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін 5
Сі Даофен. Інноваційні тенденції співацького навчання майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки  15 
Ма Чен. Функціональний аналіз підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації співацької діяльності учнів загальноосвітніх шкіл  25 
Сюй Цзяюй. Проективно-діяльнісний етап формування етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики  33 
Чжан Бо. Методологічний аналіз дослідження проблеми сприйняття у фаховій підготовці майбутніх учителів музики  40 

 ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ГУМАНІТАРНИХ, ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Бондаренко В. Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій у педагогічному ВНЗ на засадах аксіологічного та акмеологічного підходах  49 
Гаврілова Л., Ябурова О. Ways of Developing Pedagogical University Students’ English Language Competence  59 
Дубінін В. Філософія, синергетика та голізм в контексті освітніх інновацій у вищій школі  73 
Панасенко Е., Черепова Ю. Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх учителів-філологів початкових класів: психолого- педагогічний аспект  81 
Бондаренко Т., Чайченко В. Удосконалення методико- математичної підготовки студентів до забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою  92 
Вікторенко І. Проблема формування професійного мислення на етапі становлення майбутнього вчителя природознавства  102 
Горобець Л., Литвинова І. Проблеми формування здоров’язбережувальних технологій у майбутніх учителів початкових класів та впровадження їх у навчальний процес 114
Євтухова Т. До питання вивчення курсу «Педагогічна ергономіка» в системі підготовки фахівців зі здоров’я людини 123
Лихолат О. Використання прийомів організації мислення Едварда де Боно в професійній освіті 143
Помирча С., Манохіна Ю. Методичний коментар щодо вивчення експресивної лексики на заняттях із сучасної української мови 145
Федь І. Психолого-педагогічне розуміння змісту поняття творчості 153
Хващевська О. Педагогічні технології в підготовці вчителя іноземної мови початкової школи 163
Котов В. Формування національної самосвідомості майбутніх учителів початкової школи в курсі «Теорія і методика народного танцю» 171
Ішутіна О. Технологія формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови 182

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ

Ковальчук Г. Реалізація інноваційних технологій особистісно- професійного розвитку майбутніх фахівців у процесі навчання  194 
Семеног О. Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури  207 
Хижняк І. Стан використання засобів електронної лінгвометодики в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи  221 
Андрієвська В. Формування метапредметних умінь молодших школярів на основі дисциплін мовознавчого циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій  234 
Lobachova І. Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch At English Lessons at Primary School  246 
Пономарьова Н. Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності 256
Лян Хайє. Актуалізація основних принципів проектної технології навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музики 270

 

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.