Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.637.016

Автор статті 

Алла Козир

Назва статті

АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Анотація

У статті розглянуто основні тенденції розвитку сучасної мистецької освіти. Із позиції акмеологічного підходу розкрито науково обґрунтовані стратегії та тактики подальшого розвитку педагогічної освіти як цілісної системи підготовки висококваліфікованих фахівців. Основними тенденціями розвитку мистецької освіти на сучасному етапі визначені: гуманізація; гуманітаризація; національна спрямованість; соціокультурна відповідність; відкритість; перенесення акценту з навчальної діяльності на навчально-пізнавальну, художню; перехід від репродукування до розуміння, осмислення; створення умов для самореалізації; педагогічна взаємодія, співробітництво; спрямованість освітнього процесу на виявлення творчих можливостей; акмеологічне спрямування розвитку особистості. Аналіз діяльності вчителя музичного мистецтва з позиції акмеологічного підходу допомагає визначити умови максимального прояву особистісного потенціалу, творчої самореалізації та досягнення вершин його майстерності у фаховій діяльності.

Ключові слова

сучасна мистецька освіта; акмеологічні тенденції; учитель музичного мистецтва; особистісній потенціал; самореалізація.

Список використаних джерел                                                               
 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – СПб: Питер, 2002. – 228 с.
 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
 3. ДеркачА. А. Акмеологические основы развития профессионализма / Анатолий Алексеевич Деркач. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 752, [2] с.
 4. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посіб. для вчителів, аспірант., студ. / Іван Андрійович Зязюн, Галина Михайлівна Сагач. – К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302, [1] с.
 5. Луговий В.І. Управління освітою / Володимир Іларіонович Луговий. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.
 6. Психологічний словник /за ред. В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.
 7. Флиер А.Я. Культурная компетентность личности: между проблемами образования и национальной политики / А. Я. Флиер //Общественные науки и современность. – М., 2000. – № 2. – С. 151 – 165.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Anan'ev, B.G. (2002). Chelovek kak predmet poznanija [A person as an object of cognition]. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
 2. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 3. Derkach, A. A.(2004). Akmeologicheskie osnovy razvitija professionalizma [Acmeological basics of professionalism development]. Moscow: Izd-vo Moskovskogo psihologo-social'nogo in-ta; Voronezh: NPO «MODJeK» [in Russian].
 4. Ziazun, I. A. & Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii [The beauty of pedagogical acts]. Kyiv: Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu [in Ukrinian].
 5. Luhovyi, V. I. (1997). Upravlinnia osvitoiu [Education management]. Kyiv: Vydavnytstvo UADU [in Ukrainian].
 6. Voitka, V.I. (Eds.). (1982). Psykholohichnyi slovnuk [Psychological dictionary]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 7. Flier, A. Ja. (2000). Kul'turnaja kompetentnost' lichnosti: mezhdu problemami obrazovanija i nacional'noj politiki [A person’s cultural competence: between problems of education and national policy]. Obshhestvennye nauki i sovremennost' – Social sciences and contemporaneity, 2, 151 – 165 [in Russian].
Сторінки 5-12

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/1.%20Kozyr%205-12.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.