Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУЛЬТУРОЛОГІВ В УКРАЇНІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:373.3.011.3-051

Автор статті 

Надія Воронова

Назва статті

ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУЛЬТУРОЛОГІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовані історико-теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх магістрів культурології. Розвиток культурологічної освіти в Західній Європі та США передував вітчизняним процесам у формуванні освітніх культурологічних парадигм. Він заклав основи того, що сьогодні культурологія визнається як сучасна основа гуманітарних наук, перебуваючи в стадії становлення. З її появою починає формуватися поняття «культурологічна освіта» та з’являється новий напрям − культурологічний. Визначено етапи становлення національної культурологічної освіти: канонічний (60 – 90-ті рр. XX ст.), нормативний (1991 – 2005 рр.) та загальнотеоретичний (реформування культурологічної освіти в умовах Болонського процесу). Розкрито характерні особливості кожного періоду. Також у статті виокремлено типові властивості вищої професійної підготовки культурологів в Україні, як-от: гуманітаризація, уведення в освітній процес культурологічної парадигми; використання культурно-антропологічного підходу, що дозволяє гармонійно поєднувати уявлення про культуру людства й культуру суб’єкта. Такі підходи відповідають міжнародним освітнім пріоритетам та створюють передумови для інституалізації культурологічної освіти. Також виявлено небезпечні тенденції до стандартизації освіти з домінуванням спеціальних дисциплін, що прискорює старіння та невідповідність загальносвітовим вимогам до змісту та рівня підготовки майбутнього магістра культурології.

Ключові слова

історико-теоретичні аспекти; етапи становлення; професійна підготовка; магістр культурології; культурологічна освіта.

Список використаних джерел                                                               
 1. Афанасьєв Ю. Л. Культурологічний вектор методології професійної мистецької освіти / Ю. Л. Афанасьєв // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. 14 – 15 квітня 2016 року. – Київ, 2016. – С. 195 – 205.
 2. Зюзіна Т. О. Культурологічна підготовка студентів у вищих навчальних закладах : теоретико-методологічні засади змісту освіти : [монографія] / Тетяна Опанасівна Зюзіна ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 384 с.
 3. Зязюн І.А. Гуманістична парадигма в освіті / І. А. Зязюн // Вища освіта в Україні : реалії, тенденції, перспективи розвитку. Ч. 1. Нова парадигма вищої освіти. – Київ, 1996. – 112 с.
 4. Іванова Т. Культурологічна парадигма освіти у концепції академіка І. Зязюна. – [Электронный ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/EDUCATION/kulturologichna-paradigma-osviti-u-koncepciyi-akademika-i-zyazyuna-_.html. – Назва з екрану.
 5. Корженко В. Філософія виховання: зміна орієнтацій: [монографія] / В. Корженко. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 304 с.
 6. Культурологія: теорія та історія культури : навчальний посібник / [За ред. І. І.Тюрменко, О.Д. Горбула]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 368 с.
 7. Мистецька освіта в Україні : теорія і практика / О.П. Рудницька [та ін.] ; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 8. МоскаленкоН. М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні ХХ – ХХІ ст. / Надія Миколаївна Москаленко // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата культурології. 26.00.01 – Теорія та історія культури. – Київ, 2010. – 18 с.
 9. Розин В. М. Формирование, современные проблемы и методологический идеал культуро­логии / В. М. Розин // Культура в современном мире : опыт, проблемы, решения: научно-инф. сб. - Вып. 5. - М. : РГБ, 2000. - C.3 –
 10. Уайт Л. Избранное : Наука о культуре / Уайт Л. – М. : РОССПЭН, 2004. – 960 с.
 11. Флиер А. Я. Основы и задачи культурологии / А. Я. Флиер // Культурология: дай­джест № 2 (25) / РАН ИНИОН, Центр гуманит. научно-инф. исслед. Отдел культурологии. - М., 2003. – С. 3 – 11.
 12. Флиер А. Я. Российская культурология и ее общие основания как системы знаний / А. Я. Флиер // Вестник МГУКИ. – – № 1. – С. 34 – 45.
 13. Шевнюк О .Л. Культурологічна освіта майбутнього вчителя: теорія і практика [Текст] : монографія / О. Л. Шевнюк. – К. : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 232 с.
 14. Шевнюк О. Л. Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищий школі / Олена Леонідівна Шевнюк // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київ, 2004. – 41 с.
 15. Шеманов А. Ю. Проблема единства культурологи : с позиции философа / А. Ю. Шеманов // Философские науки. – 2000. – №1. – С. 7 – 11.
 16. Banks.J. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum and Teaching, 2001. – 180 р.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Afanasiev, L. (2016). Kulturolohichnyi vektor metodolohii profesiinoi mystetskoi osvity [Cultural vector of the methodology of professional training]. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. 14 – 15 kvitnia 2016 roku Proceedings of the II International scientific-practical conference. 14 – 15 April 2016, (pp.195-205). Kyiv [in Ukrainian].
 2. Ziuzina,O. (2009). Kulturolohichna pidhotovka studentiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: teoretyko-metodolohichni zasady zmistu osvity [Cultural training of students in higher educational institutions: theoretical and methodological bases of educational content]. Luhansk: DZ “LNU imeni Tarasa Shevchenka” [in Ukrainian]. 
 3. Ziaziun, A. (1996). Humanistychna paradyhma v osviti [The humanistic paradigm in education]. Vyshcha osvita v Ukraini: realii, tendentsii, perspektyvy rozvytku. Ch. 1. Nova paradyhma vyshchoi osvity – Higher education in Ukraine: realities, tendencies, prospects of development. Vol. 1. The new paradigm of higher education. Kyiv [in Ukrainian]. 
 4. Ivanova, T. Kulturologhichna paradyhma osvity u konceptsii akademika I. Ziaziuna [Culturological paradigm of education in the concept of academician I. Ziaziun]. (n.d.). ua. Retrieved from https://dt.ua/EDUCATION/kulturologichna-paradigma-osviti-u-koncepciyi-akademika-i-zyazyuna-_.html [in Ukrainian].
 5. Korzhenko,  (1998). Filosofiia vykhovannia: zmina oriientacii [Philosophy of education: the change of orientations]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].
 6. Tiurmenko, І. І., & Horbula, O. D. (2004). Kulturolohiia: teoriia ta istoriia kultury [Cultural studies: theory and history of culture]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].
 7. Rudnytska, O. P. (2010). Mystetska osvita v Ukraini: teoriia i praktyka [Art education in Ukraine: theory and practice]. V. Mykhailychenko (Ed.). Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka [in Ukrainian].
 8. Moskalenko, N. M. (2010). Humanitaryzatsiia vyshchoi kulturolohichnoi osvity v Ukrajini XX – XXI [Humanitarization of higher culturological education in Ukraine in XX – XXI centuries]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 9. Rozin, V. M. (2000). Formirovanie, sovremennye problemy i metodologicheskij ideal kul'turologii [Forming, current problems and methodological ideal of cultural studies]. Kul'tura v sovremennom mir : opyt, problemy, resheniia – Culture in the modern world: experience, problems, solutions, 5, 3-25. Moscow: RGB [in Russian].
 10. Uait, (2004). Izbrannoe: Nauka o kul'ture [Favorites: the Science of culture]. Moscow: ROSSPJeN [in Russian].
 11. Flier, Ja. (2003). Osnovy i zadachi kul'turologii [The Foundations and objectives of cultural studies]. Kul'turologija: dajdzhest – Cultural studies: digest, 2(25), 3-11 [in Russian].
 12. Flier, Ja. (2003). Rossijskaja kul'turologija i ee obshchie osnovanija kak sistemy znanij [Russian cultural studies and its general foundation as a system of knowledge]. Vestnik MGUKI – Bulletin of MSUKArt, 1, 34-45 [in Russian].
 13. Shevniuk, L. (2003). Kulturolohichna osvita maibutnoho vchytelia: teoriia i praktyka [Cultural education of future teachers: theory and practice]. Kyiv: Vyd-vo nats. ped. un-tu im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 14. Shevniuk, L. (2004). Teoriia i praktyka kulturolohichnoi osvity maibutnikh uchyteliv u vyshchyi shkoli [Theory and practice of future teachers’ cultural education in higher school]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: Vyd-vo nats. ped. un-tu im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 15. Shemanov, Ju. (2000). Problema edinstva kul'turologii: s pozicii filosofa [the problem of the unity of culture: from the perspective of a philosopher]. Filosofskie nauki – Philosophical Sciences, 1, 7-11 [in Russian].
 16. Banks .J. Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum and Teaching, 2001. – 180 р.
Сторінки 13-24

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/2.%20Voronova%2013-24.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.