Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.011. 3-051:78

Автор статті 

Aлла Зайцева

Назва статті

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано необхідність і доцільність розробки і впровадження моделі формування художньо-комунікативної культури майбутніх учителів музики в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Проведено дефінітивний аналіз таких категорій, як «модель», «моделювання», аргументовано дослідницьку позицію щодо сутності моделі формування художньо-комунікативної культури майбутніх учителів музики. Представлено результати наукової рефлексії щодо процесу педагогічного моделювання.

Ключові слова

майбутній вчитель музики; художньо-комунікативна культура; модель; педагогічне моделювання.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бондар В.І. Дидактика: підручн./ Володимир Іванович Бондар – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
 2. Бордовская Н. В. Диалектика педагогического исследования: логико-методологические проблемы : монография / Нина Валентиновна Бордовская. – СПб. : Изд-во РХГИ, 2001. – 512 с.
 3. Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти : інтегративний підхід : [Монографія] / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с.
 4. ГончаренкоС. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Устимович Гончаренко. – вид.2-е, доповн. й виправ. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с.
 5. Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)» – професійна освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukped. com/statti/zakoni-z-pitan-osviti/111.html?start=6.
 6. ЗязюнІ. А. Філософські проекції освіти й освітніх технологій / Іван Андрійович Зязюн // Шлях освіти. – 1996. – №1. – С. 4 – 9.
 7. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії: навч. посібн. / Іван Андрійович Зязюн, Галина Михайлівна Сагач – К. : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
 8. КозирА. В. Професійна майстерність учителів музики: теорія і практика формування в системі багаторівневої освіти : монографія / А. В. Козир. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – 378 с.
 9. Краевский В. В. Основы обучения: дидактика и методика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А. В. Хуторской. – М. : Академия, 2007. – 352 с.
 10. Національна доктрина розвитку освіти України: затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Освіта України. – 2002. – Квітень. – С. 4 – 6.
 11. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія / Нелля Григорівна Ничкало // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журнал. – К. – 2001. – Вип. 1. – С. 10 – 21; С. 17 – 18
 12. Реброва О.Є. Теоретичне дослідження художньо-ментального досвіду в проекції педагогіки мистецтва : [монографія] / О. Є. Реброва. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 295 с.
 13. СемиченкоВ. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. / В. А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 335 с.
 14. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість : монограф. / Світлана Олександрівна Сисоєва – Х.-К. : Книжкове видання «Каравела», 1998. – 150 с.
 15. Хижна О. П. Інноваційний розвиток мистецької освіти: суспільна потреба та суперечності її реалізації / О. П. Хижна // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півден. наук. центру АПН України. – 2010. – Лютий (Спецвип.: Проект «Когнітивні процеси та творчість»). – С. 278 – 283.
 16. Штофф В. А. Моделирование и философия / Виктор Александрович Штофф. – М. : Высш. шк., 1978. – 269 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bondar, V. I. (2005). Dydaktyka [Didactics]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 2. Bordovskaja, N. V. (2001). Dialektika pedagogicheskogo issledovanija: logiko-metodologicheskie problemy [Dialectics of pedagogical study: logical and methodological problems]. Saint Petersburg: Izd-vo RHGI [in Russian].
 3. Vozniuk, O. V. & Dubaseniuk, O. A. (2009). Tsilovi oriientyry rozvytku osobystosti u systemi osvity: intehratyvnyi pidkhid [Target points for personal development in the education system: an integrative approach]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].
 4. Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedia dictionary] Rivne: Volynski oberehy [in Ukrainian].
 5. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita (Ukraina XXI stolittia)» – profesiina osvita [State national programme “Education (Ukraine of the XX century)” – professional education]. Retrieved from: http://ukped. com/statti/zakoni-z-pitan-osviti/111.html?start=6.
 6. Ziaziun, I. A. (1996). Filosofski proektsii osvity y osvitnikh tekhnolohii [Philosophical projections of education and educational technologiy]. Shliakh osvity – Way of education, 1, 4 – 9 [in Ukrainian].
 7. Ziaziun, I. A. & Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii [Beauty of pedagogical activity]. Kyiv: Ukrainsko-finskyi in-t menedzhmentu i biznesu [in Ukrainian].
 8. Kozyr, A. V. (2008). Profesiina maisternist uchyteliv muzyky: teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoi osvity [Professional skills of music teachers: theory and practice of formation in the system of multilevel education]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 9. Kraevskij, V. V. & Hutorskoj, A. V. (2007). Osnovy obuchenija: didaktika i metodika [Basics of education: didactics and methodology]. Moscow: Akademija [in Russian].
 10. Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy: zatv. Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 17 kvitnia 2002 r. № 347/2002 [National Doctrine for the Development of Education in Ukraine: 347/2002 the Decree of the President of Ukraine of April 17, 2002] Osvita Ukrainy –Education of Ukraine, 2002, Kviten, 4 – 6 [in Ukrainian].
 11. Nychkalo, N. H. (2001). Neperervna profesiina osvita yak filosofska ta pedahohichna katehoriia [Continuous professional education as a philosophical and pedagogical category]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka – Continuous professional education: theory and practice, 1, 10 – 21; 17 – 18 [in Ukrainian].
 12. Rebrova, O. Ye. (2013). Teoretychne doslidzhennia khudozhno-mentalnoho dosvidu v proektsii pedahohiky mystetstva [Theoretical study of art and mental experience in projection of art pedagogics]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2013 [in Ukrainian].
 13. Semychenko, V. A. (2004). Psykholohiia pedahohichnoi diialnosti [Psychology of pedagogical activity]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
 14. Sysoieva, S. O. (1998). Pedahohichna tvorchist [Pedagogical creativity]. Kharkiv – Kyiv: Knyzhkove vydannia «Karavela» [in Ukrainian].
 15. Khyzhna, O. P. (2010). Innovatsiinyi rozvytok mystetskoi osvity: suspilna potreba ta superechnosti yii realizatsii [Innovative development of artistic education: public need and contradictions in its implementation]. Nauka i osvita – Science and Education, Liutyi, 278 – 283 [in Ukrainian].
 16. Shtoff, V. A. (1978). Modelirovanie i filosofija [Modelling and philosophy]. Moscow: Vyssh. shkola [in Russian].
Сторінки 25-34

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/3%20Zaitseva%2025-34.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.