Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО СПІВПРАЦІ З УЧНЯМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК [378.147:78]:371.3

Автор статті 

Валентина Замороцька

Назва статті

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО СПІВПРАЦІ З УЧНЯМИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Анотація

Статтю присвячено певним аспектам формування професійної компетентності майбутнього вчителя музики, зокрема актуальній у руслі реформування освіти проблемі готовності педагога до співпраці з учнями в освітньому процесі. Авторка тлумачить формування готовності майбутніх учителів музики до співпраці з учнями як процес і результат виховання загальнолюдських та професійних цінностей студентів, професійно важливих якостей, засвоєння ними знань та оволодіння вміннями, що забезпечують ефективність міжособистісного та мистецького діалогу, реалізацію музичної співтворчості з учнями в освітньому процесі. У структурі поняття авторка виокремлює і характеризує особистісно-аксіологічний, когнітивний та праксеологічний компоненти.

Ключові слова

професійна підготовка; майбутні вчителі музики; готовність до співпраці; структура.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бахтизина Д. И. Красота. Добро. Истина : сборник изречений о духовности, творчестве, искусстве / Д. И. Бахтизина. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2009. – 158 с.
 2. Дубасенюк О. А. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності : [монографія] / О. А. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 193 с.
 3. Мистецька освіта в Україні : теорія і практика / О. П. Рудницька; [заг. ред. О. В. Михайличенко, ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с.
 4. МозгальоваН. Г. Теорія та методика інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. Г. Мозгальова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 43 с.
 5. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості : сфера музичного мистецтва : навч. посіб. / О. М. Олексюк, М. М.Ткач. – К. : Знання України, 2004. – 264 с.
 6. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін : монографія / за заг. ред. І. А. Зязюна. – К. : Наукова думка, 2003. – 262 с.
 7. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах : навч. посібник / Е. П. Печерська. – Київ : Либідь, 2001. – 272 с.
 8. Смирнова Т. А. Теорія та методика диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах : психолого-педагогічний аспект : монографія / Тетяна Анатоліївна Смирнова ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Горлівка : ПП «Видавництво Ліхтар», 2008. – 445 с.
 9. Черкасов В. Ф. Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. Ф. Черкасов ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2009. – 38 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Baktizina, D. Y. (2009). Krasota. Dobro. Istina [Beauty. Goodness. Truth]. Ufa: RITS BashGU [in Russian].
 2. Dubaseniuk, O. A., Semeniuk, T. V., & Antonova, O. Ye (2003). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia do pedahohichnoi diialnosti [Future teacher training for pedagogical activity]. Zhytomyr: Zhytomyr. derzh. ped. un-t [in Ukrainian].
 3. Rudnytska, O. P. (2010). Mystetska osvita v Ukraini: teoriia i praktyka [Art education in Ukraine: theory and practice]. O.V. Mykhailychenko, & H. Yu. Nikolai (Eds.). Sumy: SumDPU im. A. S. Makarenka [in Ukrainian].
 4. Mozhalova, N. H. (2012). Teoriia ta metodyka instrumentalno-vykonavskoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky [Theory and methodology of future music teachers’ instrumental and performing training]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].
 5. Oleksiuk, O. M. & Tkach, M. M. (2004). Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera muzychnoho mystetstva [Pedagogy of personality spiritual potential: sphere of musical art]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
 6. Orlov, V. F. (2003). Profesiine stanovlennia vchyteliv mystetskykh dystsyplin [Professional formation of the art disciplines teachers]. I. A. Ziaziun (Ed.). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 7. Pecherska, E. P. (2001). Uroky muzyky v pochatkovykh klasakh [Music lessons at primary school]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 8. Smyrnova, T. A. (2008). Teoriia ta metodyka dyryhentsko-khorovoi osvity u vyshchykh navchalnykh zakladak: psykholoho-pedahohichnyi aspect [Theory and methodology of conducting and choral education at higher education establishments: psychological and pedagogical aspect]. Horlivka: PP «Vydavnytstvo Likhtar» [in Ukrainian].
 9. Cherkasov, V. F. (2009). Rozvytok muzychno-pedahohichnoi osvity v Ukraini (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Development of musical and pedagogical education in Ukraine (the second half of the XX century – the beginning of the XXI century)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: Instytut vyshchoi osvity APN Ukrainy. [in Ukrainian].
Сторінки 35-44

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/4.%20Zamorotska%2035-44.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.