Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІНТЕГРОВАНИЙ СТРУКТУРНИЙ КОМПЛЕКС МИСТЕЦЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.371:016

Автор статті 

Лариса Ліхіцька

Назва статті

ІНТЕГРОВАНИЙ СТРУКТУРНИЙ КОМПЛЕКС МИСТЕЦЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

Стаття розкриває проблему формування інтегрованого структурного комплексу інноваційної діяльності вчителів музичного мистецтва. Інтегрована структура цього феномена охоплює мотиваційно-спонукальний, орієнтаційно-пізнавальний, процесуально-виконавський компоненти, що щільно взаємодіють між собою. Взаємопов’язаний інтегрований комплекс вищезазначених структурних компонентів об’єднує в собі всі напрями традиційних академічних знань підготовки як першої фази готовності майбутнього вчителя музики до практичної діяльності, на основі якої базується розвиток оригінально-новаторських, творчо-імпровізаційних здібностей і здійснюється формування вчителів мистецьких дисциплін нової формації. Синтезуючою єднальною комплексу структурних компонентів готовності цього напряму є стимуляція розвитку креативних здібностей студентів-музикантів, актуалізація їхніх новаторських ідей у галузі музичної педагогіки.

Ключові слова

інтегрований структурний комплекс; інноваційна діяльність; учитель музичного мистецтва.

Список використаних джерел                                                               
  1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.
  2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – 3-є вид., допов. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с.
  3. Національна доктрина розвитку освіти /Проф.-техн. освіта. – 2002. – № 3. – С. 2 – 8.
  4. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посіб. /Оксана Петрівна Рудницька. – К., 2002. – 270 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Kostiuk, H. S. (1989). Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytok osobystosti [Educational process and a person’s mental development]. Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].
  2. Moiseiuk, N. Ye. (2001). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: VAT “KDNK” [in Ukrainian].
  3. Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National Doctrine of Education Development]. (2002). Profesiino-tekhnichna osvita – Professional and technical education, 3, 2 – 8 [in Ukrainian].
  4. Rudnytska, O. P. (2002). Pedahohika: zahalna ta mystetska [Pedagogy: general and art]. Kyiv [in Ukrainian].
Сторінки 45-51

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/5.%20Likhitska%2045-51.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.