Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.011.3-051:78

Автор статті 

Наталія Павлюк

Назва статті

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

У статті розглянуто основні принципи формування основ національної культури дітей молодшого шкільного віку. Із позиції системного підходу проаналізовано основні принципи мистецького навчання учнів. Визначено принципи формування основ національної культури молодших школярів, а саме: принцип мистецької самоідентифікації зі своєю нацією; принцип толерантності та взаємної поваги до міжкультурних мистецьких  комунікацій; принцип особистісного культуротворення; принцип інтенсифікації художньо-національного розвитку.

Ключові слова

основи національної культури; молодші школярі; принципи; уроки музичного мистецтва.

Список використаних джерел                                                               
  1. Выготский Л. С. Мышление и речь: психологические исследования / Л. С. Выготский; ред. Г. Н. Шелогурова. – 5-е изд. – М.: Лабиринт, 1999. – 350 с. (Философия риторики и риторика философии).
  2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  3. Художня культура України: навч.посіб. /Масол Л. М., Ничкало С. А., Веселовська Г. І., Оніщенко О. І.] / [за заг.ред. Л. М. Масол.] – К.: Вища шк., 2006. – 239 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Vygotskij, L. S. (1999). Myshlenie i rech': psihologicheskie issledovanija [Thinking and speaking: psychological research]. G. N. Shelogurova (Ed.). Moscow: Labirint [in Russian].
  2. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
  3. Masol, L. M., Nychkalo, S. A., Veselovska, H. I., & Onishchenko, O. I. (2006). Khudozhnia kultura Ukrainy [Art culture of Ukraine]. L. M. Masol (Ed.). Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].
Сторінки 52-59

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/6.%20Pavliuk%2052-59.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.