Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ХОРЕОГРАФІЇ ДО РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:793.31 (477)

Автор статті 

Володимир Котов

Назва статті

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ХОРЕОГРАФІЇ ДО РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасної мистецької педагогіки –професійній підготовці майбутніх хореографів до роботи в загальноосвітніх школах. Звернення до цієї проблеми зумовлено низкою соціально-політичних подій в Україні, реформуванням шкільної освіти і впровадженням педагогіки партнерства, актуалізацією питань національного виховання і формування в школярів загальнолюдських цінностей тощо. Майбутні вчителі-хореографи, які готуються до керування дитячими танцювальними колективами, мають активно залучатися до створення власних постановок різних жанрів для школярів різного віку. Це сприяє формуванню професійної компетентності та педагогічної майстерності майбутніх хореографів.

Пропонується авторська розробка хореографічної мініатюри «Весняна фантазія», що спрямована не лише на естетичний і фізичний розвиток учнів, а й на формування в них любові до природи.

Ключові слова

професійна підготовка; майбутні вчителі хореографії; естетичне виховання; загальноосвітня школа.

Список використаних джерел                                                               
  1. БульН.С. Психолого-педагогічні особливості професійної майстерності хореографа [Електронний ресурс] / Н. С. Буль. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/739/94/
  2. ГончаренкоС. Український педагогічний словник / С.Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  3. РудницькаО.П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посібн. / О. П. Рудницька. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 360 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Bul, N. S. Psyholoho-pedahhichni osoblyvosti profesiinoi maisternosti khoreohrafa [Psychological and pedagogical features of the choreographer’s professional skills]. d. vuzlib.com. Retrieved from: http://vuzlib.com/content/view/739/94/ [in Ukrainian].
  2. Honcharenko, S. (1997). Ukraiinskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
  3. Rudnytska, O. P. (2005). Pedahohika [Pedagogics]. Ternopil: Bohdan [in Ukrainian].
Сторінки 60-68

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/7.%20Kotov%2060-68.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.