Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТВОРЧО-ПРОЕКТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:784.68

Автор статті 

Гао Жоцзюнь

Назва статті

ТВОРЧО-ПРОЕКТИВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ

Анотація

У статті представлений творчо-проективний аспект формування здатності до самоконтролю майбутніх учителів музичного мистецтва. Визначено роль самоконтролю в навчально-виховному процесі. Окреслено основні методи формування самоконтролю студентів факультетів мистецтв. Творчо-проективний напрям підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва визначено з позиції системно-цілісного підходу як творчий розвиток особистості під час самостійної навчальної діяльності, що здійснюється на основі вмотивованого, свідомого, індивідуального, відрефлексованого навчання, що забезпечує самопізнання, самовизначення, самоконтроль майбутнього вчителя. Цей напрям самоосвіти спрямований на постійну напружену діяльність людини, що прагне до самовдосконалення своїх природних та духовних якостей, розвитку творчого особистісного потенціалу, моделювання власного способу життя в контексті культури та соціального розвитку, самореалізацію творчих здібностей.

Ключові слова

творчо-проективний аспект; майбутній учитель музичного мистецтва; самоконтроль; самостійна навчальна діяльність.

Список використаних джерел                                                               
  1. Гризоглазова Т. І. Зміст і сутність самостійної навчально-виконавської діяльності учнів-піаністів / Т. І. Гризоглазова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 16 (21). Частина 2. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014 – 253 с.].
  2. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії: навч. посіб. для вчителів, аспірант., студ. /Іван Андрійович Зязюн, Галина Михайлівна Сагач. – К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302, [1] с.
  3. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Г. М. Падалка. – К. : Освіта України, 2008. – 274 с.
  4. Cлободян О. П. Методологічні аспекти творчого саморозвитку особистості // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Київ –Запоріжжя. – 2002. – Вип. 24. – С. 3 – 9.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Hryzohlazova, T. I. (2014). Zmist i sutnist samostiinoi navchalno-vykonavskoi diialnosti uchniv-pianistiv [Content and essence of the individual educational and performance activity of the piano students]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific Issue of National Dragomanov Pedagogical University, 16 (21), 253 [in Ukrainian].
  2. Ziaziun, I. A. & Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii [Beauty of pedagogical activity]. Kyiv: Ukrainsko-finskyi in-t menedzhmentu i biznesu [in Ukrainian].
  3. Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Pedagogy of art (theory and methodology of teaching art disciplines)]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
  4. Slobodian, O. P. (2002). Metodolohichni aspekty tvorchoho samorozvytku osobystosti [Methodological aspects of individual creative self-development]. Pedahohika i psykholohiia formuvannia tvorchoi osobystosti: problemy i poshuky – Pedagogy and psychology of forming a creative individuality: problems and studies, 24, 3 – 9 [in Ukrainian].
Сторінки 69-75

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/8.%20Zhostzun%2069-75.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.