Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МУЗИЧНО-РИТМІЧНІ РУХИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

376-056.45:78:004

Автор статті 

Галина Руда

Назва статті

МУЗИЧНО-РИТМІЧНІ РУХИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

У статті проаналізовано значення музично-ритмічних рухів як ефективного засобу розвитку музичних здібностей учнів початкової школи. Висвітлено проблему наступності в роботі початкової школи в музично-ритмічній діяльності. Обґрунтовано ефективність різновидів музично-ритмічних рухів для музичного розвитку дитини. Досліджено причину ефективності моторно-рухової діяльності під час роботи з молодшими школярами на уроках музики.

Ключові слова

музично-ритмічні рухи; музичні здібності; музична діяльність; музичний досвід; пізнавальні процеси.

Список використаних джерел                                                               
 1. ВетлугінаН. А. Музичний розвиток дитини / Н. А. Ветлугіна.- К.: «Музична Україна», 1978. – 252 с.
 2. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі / В. Ковалів. – К. : Музична Україна, 1973. – 149 с.
 3. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей / Я. С. Кушка. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 216 с.
 4. Олесюк О. М. Музична педагогіка : навч.посіб. / О. М. Олексюк. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 248 с.
 5. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: навч. посіб. / Е. П. Печерська. – К.: Либідь, 2001. – 272с.
 6. Ростовський О. Я. Методика викладання музики у початковій школі: навч.-метод, посібник. / О. Я. Ростовський. – Т.:Навчальна книга – Богдан, 2001, – 216с .
 7. Савчин М. В., Вікова психологія: Навч. посібник. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К.: Академвидав, 2005. – 359 с.
 8. Сеченов И. М. Избранные произведения / И. М. Сеченов. – 2-е издание. – М.: Учпедгиз, 1958. – 416 с.
 9. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды в двух томах / Б. М. Теплов. – М.: 1985. – Т 1.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Vetluhina, N.A. (1978). Muzychnyi rozvytok dytyny [A child’s musical development]. Kyiv: “Muzychna Ukraina” [in Ukrainian].
 2. Kovaliv,V. (1973). Metodyka muzychnoho vykhovannia na reliatyvnii osnovi [Methodology of musical education on a relational basis]. Kyiv [in Ukrainian].
 3. Kushka, Ya.S. (2007). Metodyka muzychnoho vykhovannia ditei [Methodology of children’s musical education]. Vinnytsia: Nova Knyha [in Ukrainian].
 4. Oleksiuk,O. M. (2013). Muzychna pedahohika [Musical pedagogy]. Kyiv: Kyiv. un-t. im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].
 5. Pecherska,Ye. P. (2001). Uroky muzyky v pochatkovykh klasakh [Music lessons in primary school]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 6. Rostovskyi, O.Ya. (2001). Metodyka vykladannia muzyky u pochatkovii shkoli [Methodology of Music teaching in primary school]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].
 7. Savchyn,M. V. & Vasylenko, L. P. (2005). Vikova psykholohiia [Age psychology]. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].
 8. Sechenov, I. M. (1958). Izbrannye trudy [Selected Works]. Moscow: Uchpedgiz [in Russian].
 9. Teplov,B. M. (1985). Psyghologiya muzykalnygh sposobnostey [Psychology of musical abilities]. (Vols. 1 – 2). Moscow [in Russian].
Сторінки 76-82

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/9.%20Ruda%2076-82.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.