Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДІАГНОСТИКА ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.37:016

Автор статті 

Чжан Няньхуа

Назва статті

ДІАГНОСТИКА ХУДОЖНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

У статті представлена діагностика художньо-інформаційної компетентності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. У процесі цієї роботи були використанні такі методи: емпіричні – усне та письмове опитування, інтерв’ювання, бесіди, педагогічне спостереження; аналітичні – виявлення досвіду фахової підготовки студентів, майбутніх керівників вокально-хорових колективів; статистичних – узагальнення виявлених якісних і кількісних результатів дослідження. У результаті проведеної роботи виявлено три рівні сформованості художньо-інформаційної компетентності, а саме: низький, середній, високий. Виокремлення різних рівнів сформованості художньо-інформаційної компетентності сприяло здійсненню диференційованого індивідуального підходу під час диригентсько-хорового навчання.

Ключові слова

художньо-інформаційна компетентність; майбутній учитель музичного мистецтва; діагностика; рівні; методи.

Список використаних джерел                                                               
  1. Козир А. В. Формування професійної майстерності майбутнього вчителя музики у циклі диригентсько-хорових дисциплін / А. В. Козир //Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К., 2003. – Вип. 10. – С. 181 – 189.
  2. Подласый И. П. Вероятностные закономерности в освоении учебной информации / И. Подласый // Радянська школа. – 1981. – № 12. – С. 17 – 23.
  3. Проворова Є. М. Особливості музично-педагогічної комунікації вчителя та учнів на уроках музики /Є. Проворова //Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки [за ред. проф. А. В.  Козир]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. – С. 276 – 284.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Kozyr, A. V. (2003). Formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnoho vchytelia muzyky u tsykli dyryhentsko-khorovykh dystsyplin [Forming future music teacher professional skills in the cycle of conducting and choral disciplines]. Tvorcha osobystist uchytelia: problemy teorii i praktyky – The creative personality of a teacher: theoretical and practical problems, 10, 181 – 189 [in Ukrainian].
  2. Podlasyj, I. P. (1981). Verojatnostnye zakonomernosti v osvoenii uchebnoj informacii [Probabilistic regularities in mastering educational information]. Radjans'ka shkola – Soviet School, 12, 17 – 23 [in Russian].
  3. Provorova, Ye. M. (2012). Osoblyvosti muzychno-pedahohichnoi komunikatsii vchytelia ta uchniv na urokakh muzyky [The peculiarities of musical and pedagogical communication of a teacher and schoolchildren in Music lessons] Teoriia ta metodyka mystetskoi osvity. Naukova shkola H.M. Padalky – Theory and practice of artistic education. Scientific school of H.M. PadalkaA.V. Kozyr (Ed.). – Kyiv: NPU imeni M.P. Drahomanova [in Ukrainian].
Сторінки 73-91

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/10.%20Niankhua%2083-91.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.