Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПОЕТАПНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.137:016

Автор статті 

Шень Цзіньге

Назва статті

ПОЕТАПНА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ

Анотація

Стаття розкриває особливості розробленої поетапної методики формування співацьких здібностей старшокласників у гуртковій діяльності. Виокремлено специфіку музичної підготовки школярів у процесі оволодіння ними певними співацькими знаннями й навичками в позаурочний час. Особливості розвитку співацьких здібностей у старшокласників визначено з урахуванням специфіки психофізіологічного та музичного розвитку учнів старшого шкільного віку. Розроблена методика складається з чотирьох взаємопов’язаних етапів навчання: інформаційно-спонукального, когнітивно-оцінного,  творчо-виконавського, коригувально-конструктивного. Визначені етапи взаємопов’язані між собою і частково потребують  паралельного використання. На кожному етапі педагогічного експерименту чітко сформована мета, підібрані відповідні методи організації навчальної діяльності учнів і забезпечено зв’язок та взаємопроникнення всіх напрямів роботи для формування співацьких здібностей старшокласників.

Ключові слова

співацькі здібності; старшокласники; гурткова діяльність; поетапна методика.

Список використаних джерел                                                               
  1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  2. Юрко О. О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах додаткової освіти: Методичний посібник для вчителів музики загальноосвітніх шкіл, керівників вокальних гуртків, студентів диригентсько-хорових факультетів музичних та педагогічних вузів. / О. Юрко. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 138с.
  3. Юцевич Ю. Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу: Навч.-метод. посібник. / Ю. Юцевич. – К.: ІЗИН, 1998. – 160с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
  2. Yurko, O. O. (2005). Vokalne vykhovannia ditei i yunatstva v zakladakh dodatkovoi osvity [Children’s and young people’s singing education in additional education institutions]. Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenko [in Ukrainian].
  3. Yutsevych, Yu. Ye. (1998). Teoriia i metodyka formuvannia ta rozvytku spivatskoho holosu [Theory and methodology of forming and developing singing voice]. Kyiv: IZYN [in Ukrainian].
Сторінки 92-99

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/11.%20Tszinge%2092-99.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.