Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.22:1(075.8)

Автор статті 

Людмила Гаврілова, Андрій Макаренко

Назва статті

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі професійної підготовки докторів філософії в галузі освіти – використанню міжнародних наукометричних баз даних для визначення наукової активності й продуктивності майбутніх учених. Ця проблема знаходиться в руслі вітчизняного й зарубіжного наукового пошуку, демонструє інтеграцію української науки в європейський і світовий освітянський простір, а також відбиває процеси інформатизації освіти на всіх її рівнях. Автором описано основні кількісні наукометричні показники цитування статей (імпакт-фактор, індекс цитування SCI, індекс Гірша); оглянуто найвпливовіші міжнародні наукометричні бази даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar тощо), систему наукометричного моніторингу суб’єктів наукової діяльності України «Український індекс наукового цитування», систему «Бібліометрика української науки»; проаналізовано сучасні форми відкритого доступу до наукових досліджень, зокрема Директорію журналів відкритого доступу DOAJ (Directory of Open Access Journals).

Ключові слова

наукова діяльність; міжнародні наукометричні бази; індекс цитування; відкритий доступ; майбутні доктори філософії.

Список використаних джерел                                                               
 1. Наказ МОН України від 17 жовт. 2012 № 1112 [«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»] [Електронний ресурс] // Офіційний Веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-
 2. Биков В. Ю. Ризики впровадження електронних бібліометричних систем оцінювання ефективності діяльності наукових працівників [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков, Н. В. Сороко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – №4 (48). – Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.
 3. Відкритий доступ до наукової інформації: хто, для чого і як / КПІ імені Ігоря Сікорського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kpi.ua/1634-2.
 4. Відкритий доступ / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1423
 5. Копанєва Є. Бібліометричні показники наукової періодики України / Є. Копанєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 40. – С. 41 – 51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_6.
 6. ПолянинА. Д. Недостатки индексов цитируемости Хирша и использование других наукометрических показателей / А. Д. Полянин // Математическое моделирование и численные методы. – 2014. – №  – С. 131 – 144.
 7. Спірін О. Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, А. В. Яцишин, С. М. Іванова, А. В. Кільченко, Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Том55, № 5. – С. 136 – 174. – Режим доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1694/1180
 References (Translated and Transliterated)
 1. Nakaz MON Ukrainy vid 17 zhovt. 2012 № 1112 [«Pro opublikuvannia rezultativ dysertatsii na zdobuttia naukovykh stupeniv doktora i kandydata nauk»] [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated October 17. 2012 № 1112 [“On the publication of the results of dissertations for obtaining the degrees of a doctor and a candidate of sciences”]]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12 [in Ukrainian].
 2. Bykov, V. Yu. & Soroko, N. V. (2015). Ryzyky vprovadzhennia elektronnykh bibliometrychnykh system otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti naukovykh pratsivnykiv [Risks of implementing electronic bibliometric systems into evaluating the effectiveness of research workers]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 4 (48). Retrieved from: http://www.journal.iitta.gov.ua [in Ukrainian].
 3. Vidkrytyi dostup [Open Access]. Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Vernadsky National Library of Ukraine. (n.d). gov.ua. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/node/1423 [in Ukrainian].
 4. Vidkrytyi dostup do naukovoi informatsii: khto, dlia choho i yak [Open access to scientific information: who, for what and how]. KPI imeni Ihoria Sikorskoho – Igor Sikorsky KPI. Retrieved from: http://kpi.ua/1634-2 [in Ukrainian].
 5. Kopanieva, Ye. (2014). Bibliometrychni pokaznyky naukovoi periodyky Ukrainy [Bibliometric indicators of Ukrainian scientific periodicals]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho – Scientific Issues of Vernadsky National Library of Ukraine, 40, 41 – 51. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2014_40_6 [in Ukrainian].
 6. Poljanin, A. D. (2014). Nedostatki indeksov citiruemosti Hirsha i ispol'zovanie drugih naukometricheskih pokazatelej [Disadvantages of Hirsch Citation Indexes and Using Other Naukometric Indicators]. Matematicheskoe modelirovanie i chislennye metody – Mathematical Modelling and Numerical Methods, 1, 131–144 [in Russian].
 7. Spirin, O. M., Yatsyshyn, A.V., Ivanova, S. M., Kilchenko, A. V., & Luparenko, L. A. (2016). Vykorystannia elektronnykh system vidkrytoho dostupu dlia informatsiino-analitychnoi pidtrymky pedahohichnykh doslidzhen [The Model of Information and Analytical Support of Educational Research Based on Electronic Systems of Open Access]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia – Information Technologies and Learning Tools, 55 (5), 136 – 174. Retrieved from: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1694/1180 [in Ukrainian].
Сторінки 100-110

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/12.%20Gavrilova%20Makarenko%20100-110.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.