Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО КОМПЕТЕНТНИХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.046.4

Автор статті 

Володимир Сергієнко, Світлана Ткаченко

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНО КОМПЕТЕНТНИХ УЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Анотація

Метою статті є формування низки проблем, пов’язаних з урахуванням професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти, яка б відповідала сучасним вимогам Нової української школи. Методологічну основу дослідження з проблеми підготовки вчителя в умовах неперервної освіти складають роботи Н. Василенко, В. Варецької, Н. Протасової, В. Саюк, В. Шарко та ін. Обґрунтовано багатовимірну модель професійної компетентності вчителів, що включає пізнавальні аспекти (наприклад, професійні знання), переконання, пов’язані з навчанням, мотиваційні та саморегулятивні змінні, які ми вважаємо основою успіху. Визначено гіпотезу яскравої людини (ГЯЛ) та пізнавальну гіпотезу вчителя (ПГВ). Доведено, що ПГВ базується на ідеї, що процес навчання є надзвичайно вимогливим, складним та наразі непередбачуваним завданням, яке вимагає від сучасного вчителя високої когнітивної гнучкості та здатності швидко розв’язувати навчальні проблеми.

Ключові слова

професійна компетентність; нова українська школа; гіпотеза яскравої людини; пізнавальна гіпотеза вчителя; когнітивна гнучкість; когнітивні можливості.

Список використаних джерел                                                               
 1. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua
 2. Зязюн І.А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти / І. А. Зязюн // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / за ред. І. А. Зязюна. –К.: Віпол, 2000. – 636 с.
 3. Нова школа. Простір освітніх можливостей. Проект для обговорення // Група Упорядників: Гриневич Лілія, Елькін Олександр та ін. // http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/17/mon.pdf.
 4. Сергієнко В.П. Науково-дослідна робота з інформатики у середніх та позашкільних навчальних закладах. Навчально-методичний посібник [для учнів загальноосвіт. навч. закл. та вчителів] / Сергієнко В. П., Войтович І. С. – Київ: МАНУ, 2013. – 58 с.
 5. Словник української мови: в 11 т. / [ред. колег. І. К.Білодід (голова) та ін.]. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980. – Т. 1: А – В [ред. П .Й. Горецький, А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швидка]. – К.: Наукова думка, 1970. – 799 с.
 6. Шарко В. Д. Технології компетентісно-орієнтованого навчання природничих дисциплін /Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія/ за ред. Г. С.Юзбашевої. – Херсон: КВНТЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – С. 13 – 78.
 7. Освітня програма «Математика» // [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://kiido.npu.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-prohramy-spetsializatsii/mahistratura
 References (Translated and Transliterated)
 1. Derzhavniy standart bazovoi ta povnoi zahalnoi serednoi osvity [State standart of basic and upper secondary education]. n. d. mon.gov.ua. Retrieved from: http://www.mon.gov.ua [in Ukrainian].
 2. Ziaziun, I. A. (2000). Intelektualno-tvorchii rozvytok osobystosti v umovakh neperervnoi osvity [Intellectual and creative personality development in conditions of continuous education]. Neperervna profesiyna osvita: problemy, poshuki, perspektyvy – Continuous professional education, (p. 636) [in Ukrainian].
 3. Hrynevich, L., & Elkin, O. (2016). Nova shkola. Prostir osvitnikh mozhlivostey. Proekt dlia obhovorennya [New school. The space of educational opportunities. Project for discussion]. Retrieved from: http://mon.gov.ua/Novini 2016/08/17/mon.pdf [in Ukrainian].
 4. Serhiienko,V.P., & Voitovych, I. S. (2013). Naukovo-doslidna robota z Informatiki u serednikh ta pozashkilnikh navchalnykh zakladakh. Navchalno-metodichnyi posibnyk [Research work on Information Technology in secondary school and extra-curricular educational institutions]. Kiyv: MANU [in Ukrainian].
 5. Bilodid, I. K. (Ed). (1970 – 1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian language dictionary]. (Vol. 1 – 11). Kiyv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 6. Sharko,V.D. (2014). Tekhnolohhii kompetentisno-oriientovanoho navchannia pryrodnichykh dystsyplin [Technologies of Natural Sciences competence-oriented teaching]. Teoretiko-metodichni osnovy vdoskonalennia systemy osvity: dydaktychnyi aspect – Theoretical and methodological foundations for improving the education system: the didactic aspect. H. Yuzbasheva (Ed.). (pp. 13-78). Kherson: KVNTZ Hersonska akademiia neperervnoi osvity [in Ukrainian].
 7. Osvitnia prohrama “Matematyka” – Syllabus “Mathematics”. (n. d.). kiido.npu.edu.ua. Retrieved from: http://kiido.npu.edu.ua/ua/pro-kafedru/osvitni-prohramy-spetsializatsii/mahistratura. [in Ukrainian].
Сторінки 111-118

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/13.%20Serhienko%20Tkachenko%20111-118.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.