Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.013:001.895

Автор статті 

Валерій Сипченко, Анна Левченко

Назва статті

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему сучасної професійної освіти – формування мотивації навчальної діяльності студентів як запоруки успішної та якісної підготовки майбутніх фахівців. Автори наголошують, що використання активних методів навчання з обов’язковістю сприятиме вирішенню цього питання.

У статті висвітлено різноманіття активних методів навчання, розроблено їхню класифікацію, виокремлено методи програмованого, проблемного та інтерактивного навчання. Автори розмежовують імітаційні та неімітаційні активні методи навчання. Розкриті деякі аспекти застосування активних методів навчання для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів педагогічних вишів. Автори доходять висновку, що застосування системи активних методів навчання змінює традиційність заняття, вимагає дотримання основних елементів методики, до яких входить підготовка студентів до активного сприйняття навчального матеріалу, постановка питань і творчих завдань, проведення різних форм закріплення.

Ключові слова

професійна підготовка; мотивація навчальної діяльності; активні методи навчання; проблемне навчання; програмоване навчання; інтерактивне навчання.

Список використаних джерел                                                               
  1. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. / А.А. Вербицкий. – М. : Высш. шк., 1991. – 206 с.
  2. Клочко В. І. Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей / В.І. Клочко, А. А. Коломієць. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 188 с.
  3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : навч.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за заг. ред. О. І. Пометун. – Київ : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Verbickij, A. A. (1991). Aktivnoe obuchenie v vysshej shkole: kontekstnyj podhod [Active teaching at higher school: contextual approach]. Moscow: Vyssh. shk [in Russian].
  2. Klochko, V. I. & Kolomiiets, A. A. (2012). Formuvannia motyvatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv tekhnichnykh spetsialnostei [Forming the motivation of learning activity of the students of technical specialities]. Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].
  3. Pometun, O. I. & Pyrozhenko, L. V. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [Modern lesson. Interactive teaching technology]. Kyiv: Vydavnytstvo A.S.K [in Ukrainian].
Сторінки 119-127

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/14.%20Sypchenko%20Levchenko%20119-127.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.