Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕРШОПРИЧИНИ ЗАРОДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

001.12:[37.03+303.02] (904)

Автор статті 

Світлана Бабійчук

Назва статті

ПЕРШОПРИЧИНИ ЗАРОДЖЕННЯ НАУКОВОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Анотація

У статті розглянуто здобутки античної філософії з погляду зародження наукової освіти. Проаналізовано філософські погляди Фалеса Мілетського, Піфагора, Протагора, Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля. Розглянуто освітні методи та засоби, якими користувалися в античних філософських школах. Визначено внесок афінських філософів та їхніх шкіл у розвиток освіти, науки та концепту наукової освіти. Опираючись на літературні джерела, автор характеризує наукову та філософську діяльність учнів афінських філософських шкіл, академії, ліекею. Мета, яка переслідувалася в афінських філософських школах, – навчити учня критично мислити та застосовувати здобуті знання в практичних цілях – перегукується з  концептом Нової української школи. Античні філософські школи сформували підвалини для розвитку концепту наукової освіти – комплексу взаємопов’язаних наукових досліджень, метою яких є  сформувати в учнів певні компетентності.

Ключові слова

антична філософія; антична школа; дослідження; наукова освіта.

Список використаних джерел                                                               
 1. Асмус В. Ф. Аристотель – Сочинения в четырех томах / В. Ф. Асмус. – Москва: Мысль, 1976. – 550 с.
 2. Йолон П. Ф. Рациональность в науке и культуре / П. Ф. Йолон, С. Б. Крымский, Б. А. Парахонский. – Киев: Наукова думка, 1989. – 288 с.
 3. Кобринский А. Феномен Сократа / Александр Кобринский. – Ізраїль: Беер-Яков, 1998. – 304 с.
 4. Матвієнко Ф.П. Антична філософія (від Мілетської школи до Аристотеля) / Матвієнко Франка Пилипівна. – К.: Знання, 2000. – 40 с.
 5. Миллер Т. А. Основные этапы изучения «Поэтики» Аристотеля // Т. А. Миллер – Москва: Наука, 1978. – 233 с.
 6. Нова українська школа [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – 2016. –– Режим доступу до ресурсу: mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf
 7. Рассел Б. Мудрость Запада: Историческое исследование западной философии в связи с общественными и политическими обстоятельствами / Бертран Рассел. – М: Республика, 1998. – 479с.
 8. Татаркевич В. История философии. Античная и средневековая философия / Владислав Татаркевич. – Пермь: Перм. ун-та, 2000. – 482 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Asmus, V. F. (1976). Arystotel sochynenyia v chetyrekh tomakh [Aristotle – Compositions in four volumes]. Moscow: Mysl [in Russian].
 2. Yolon, F. (1989). Ratsyonalnost v nauke y kulture [Rationality in science and culture]. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian].
 3. Kobrynskyi, (1998) Fenomen Sokrata [The phenomenon of Socrates]. Izrail: Beer-Yakov [in Russian].
 4. Matviienko, P. (2000). Antychna filosofiia (vid Miletskoi shkoly do Arystotelia) [Ancient philosophy (from the Miletus school to Aristotle)]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 5. Myller, T. A. (1978). Osnovnye etapy izuchenyia «Poetyky» Arystotelia [The main stages of studying the Aristotle’s « Poetics»]. Moscow: Nauka [in Russian].
 6. Nova Ukrainska Shkola. (2016). Retrieved from mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].
 7. Rassel, B. (1998). Mudrost zapada: istorycheskoe issledovanye zapadnoi filosofii v sviazi s obshchestvennymi i politicheskimi obstoiatelstvami [The History of Western Philosophy and Its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day]. Moscow: Respublyka [in Russian].
 8. Tatarkevych, V. (2000) Istoryia filosofii. Antychnaia y srednevekovaia filosofiia [History of philosophy. Antique and medieval philosophy]. Perm: Perm. un-ta [in Russian].
Сторінки 128-136

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/15%20Babiichuk%20128-136.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.