Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ВИШАХ УКРАЇНИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

316.613-047.36:[37.011.3-051:811.161.2]

Автор статті 

Олена Ішутіна

Назва статті

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ВИШАХ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено актуальній у світлі реформування освіти проблемі – організації моніторингу якості вищої освіти, зокрема лінгвометодичного моніторингу. Авторка провела дослідження щодо з’ясування сучасного стану організації моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка і Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, вивчення ступеня усвідомлення студентами і викладачами сутності і ролі моніторингових досліджень лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів-словесників. Результати і висновки емпіричного дослідження представлено в статті.

Ключові слова

вища освіта; освітній процес; лінгвометодичний моніторинг; професійна підготовка; майбутній учитель української мови.

Список використаних джерел                                                               
  1. Організація освітнього процесу у ВНЗ (імплементація положень Закону України «Про вищу освіту»): посібник для керівників структурних підрозділів ВНЗ / [редактор-упорядник О.Г.Набока.] – Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2015. – 245 с.
  2. Положення про рейтингове оцінювання діяльності викладачів, кафедр та інститутів НПУ імені М.П.Драгоманова. – Київ, 20 – 32 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Orhanizatsiia osvitnoho protsesu u VNZ (implementatsiia polozhen Zakonu Ukrainy “Pro vyshchu osvitu”) [Organization of the educational process at universities (implementation of the provisions of the Law of Ukraine “On Higher Education”)]. (2015). O. H. Naboka (Ed.). Sloviansk: Vyd-vo B. I. Matorina [in Ukrainian].
  2. Polozhennia pro reitynhove otsiniuvannia diialnosti vykladachiv, kafedr ta instytutiv NPU imeni M.P.Drahomanova [Regulations on rating assessment of the activities of teachers, departments and institutes of National Pedagogical Dragomanov University]. (2010). Kyiv [in Ukrainian].
Сторінки 137-149

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/16.%20Ishutina%20137-149.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.