Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА З КУЛЬТУРОЮ МОВЛЕННЯ»

Рейтинг користувача: 1 / 5

Активна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

811.161.2:378.147

Автор статті 

Ірина Лобачова

Назва статті

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА З КУЛЬТУРОЮ МОВЛЕННЯ»

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми формування мовленнєвої компетентності в майбутніх учителів початкової школи під час вивчення дисципліни «Українська мова з культурою мовлення». Увагу акцентовано на теоретичному аналізі змісту понять «мовна компетентність», «комунікативна компетентність», «мовленнєва компетентність». У статті визначено шляхи формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців. З’ясовано, що цієї мети можна досягти через відповідні форми роботи на практичних заняттях із курсу «Українська мова з культурою мовлення». Автором запропоновано певну структуру цих занять: кожне заняття складається з таких змістових міні-модулів, як міні-модуль «Граматичний», міні-модуль «Термінологічний», міні-модуль «Ділове мовлення», міні-модуль «Розвиток зв’язного мовлення», що сприяє формуванню як мовної, так і мовленнєвої та комунікативної компетентностей. Запропоновано низку комунікативних вправ на вдосконалення мовленнєвої компетентності майбутніх учителів початкової школи: «Доведи свою думку», «Переконай мене, якщо зможеш», «Розстав пріоритети», «Передбачуване інтерв’ю», «Вислухай мене», «Пізнай себе», «Моя найближча людина», «Спонукання до дії», «Будь щирим» тощо. Доведено, що мовно-мовленнєва підготовка вчителів початкової школи має бути спрямована на виховання високоосвіченого, кваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який може комунікативно правильно користуватися всіма засобами рідної мови в різноманітних життєвих ситуаціях спілкування.

Ключові слова

життєва ситуація спілкування; комунікативна компетентність; культура мовлення; мовленнєва компетентність; мовна компетентність; українська мова; учитель початкової школи.

Список використаних джерел                                                               
  1. Гушлевська І. Поняття компетентності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Ірина Гушлевська // Шлях освіти. – 2004. – № 3. – С. 22 – 24.
  2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата современного образования / И.А. Зимняя // Интернет-журнал «Эйдос». – 2006. – 5 мая. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http//www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.
  3. Колодич О.Б. Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності / О.Б. Колодич // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 4. – С. 55 – 60.
  4. Федорчук В.М. Розвиток комунікативної компетентності викладача. Соціально-психологічний тренінг : навчально-методичний посібник / В.М. Федорчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2004. – 240 с.
  5. Lobachova I. Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch at English Lessons at Primary School / Ірина Лобачова // Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти : [наукове електронне видання]. – Режим доступу :  http://pptma.dn.ua/index.php/uk/
 References (Translated and Transliterated)
  1. Hushlevska, І. (2004). Poniattia kompetentnosti u vitchyznianii ta zarubizhnii pedahohitsi [The concept of competence in native and foreign pedagogy]. Shliakh osvity – Education way, 3, 22 – 24 [in Ukrainian].
  2. Zimnyaya,I. А. (2006). Klyuchevyye kompetentnosti – novaya paradigma rezultata sovremennogo obrazovaniya [Key competences – a new paradigm of the result of modern education]. Internet-zhurnal «Eydos» – Internet-magazine "Eidos", 5 May. Retrieved from: http//www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm [in Russian].
  3. Коlоdych, О.B. (2004). Suchasni pidkhody do vyvchennia movlennievoi diialnosti [Modern approaches to the study of speech activity]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and psychology, 4, 55 – 60 [in Ukrainian].
  4. Fedorchuk, V.М. (2004). Rozvytok komunikatyvnoi kompetentnosti vykladacha. Sotsialno-psykholohichnyi treninh: navchalno-metodychnyi posibnyk [Development of the communicative competence of a teacher. Socio-psychological training: a teaching manual]. Kamianets-Podilskyi: Abetka [in Ukrainian].
  5. Lobachova, I. (2017). Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch at English Lessons at Primary School. Profesionalizm pedahoha : teoretychni y metodychni aspekty – Professionalism of the teacher: theoretical and methodological aspects, 5 (2), 246 – 255. Retrieved from: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ [in English].
Сторінки 150-158

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/17.%20Lobacova%20150-158.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.