Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.32.91(07)

Автор статті 

Наталія Побидайло

Назва статті

ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття є дослідженням формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України. Цілі наукової розвідки – проаналізувати особливості формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України. У статті визначено місце краєзнавства у формуванні освітніх компетентностей учня. Окреслено оптимальні способи та методи для формування краєзнавчої компетентності на заняттях із фізичної географії України, а саме: особистісно-діяльнісного підходу, проблемного підходу в навчанні, теорії застосування інноваційних технологій, зокрема інтерактивно-комунікаційної, проектної та дослідницької діяльності. Отримані результати проведеного дослідження можуть бути використані при вивченні цієї проблеми на більш високому науковому рівні. У подальшому варто звернути увагу на використання сучасних методів та інструментів під час формування краєзнавчої компетентності в учнів на уроках фізичної географії України. Узагальнені матеріали можуть бути використані вчителями географії під час планування заходів із формування краєзнавчої компетентності учнів на уроках фізичної географії України.

Ключові слова

краєзнавство; компетентність; фізична географія; проект; технології; учні.

Список використаних джерел                                                               
 1. Аналітико-прогностичний супровід формування самоосвітньої компетентності учнів /Уклад.: Бухлова Н. В., Черніковва Л. Г. Донецьк: ОІППО, 2013. – 119 с.
 2. Андрєєва В. М., Науменко Є. І. Інновації на уроках географії. / В. М. Андрєєва, Л. Г. Чернікова. – К.: .Вид.група «Основа», 2017. – 160 с.
 3. Зінов’єва Т. Формування ключових компетентностей учнів / Т. Зінов’єва // Директор школи. – 2016. – №42. – С.19-21.
 4. Пометун О. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті / О. Пометун // Історія в школах України. – №6. – 2017. – С. 3-12.
 5. Пометун О. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2014. – 112 с.
 6. Родигіна І. Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання / І. Родигіна // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2004.- № 2-3.- с. 180-184.
 7. Розвиток життєвої компетентності учнів у загальноосвітньому навчальному закладі: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції 7-8 жовтня 2004р. – Київ-Запоріжжя, 2015. – 423с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bukhlova, V. & Chernikovva, L. (2007). Analityko-prohnostychnyi suprovid formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti uchniv [Analytical and predictive support for forming students self-educational competence]. Donetsk: OIRRO [in Ukrainian].
 2. Andrieieva, V.  & Naumenko, Ie. I. (2017). Innovatsii na urokakh heohrafii [Innovations in Geography lessons]. Vyd.hrupa “Osnova” [in Ukrainian].
 3. Zinovieva,  (2016). Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei uchniv [Forming students’ key competencies]. Dyrektor shkoly – School head teacher, 42, 19-21 [in Ukrainian].
 4. Pometun,  (2017) Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii istorychnii osviti [Competency approach in modern historical education]. Istoriia v shkolakh Ukrainy. History in schools of Ukraine, 6, 3-12. [in Ukrainian].
 5. Pometun, (2014.). Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain [Theory and practice of consistent realization of the competent approach in the experience of foreign countries]. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti: svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy – Competency approach in modern education: world experience and Ukrainian perspectives. Biblioteka z osvitnoi polityky. Kyiv: K.I.S. [in Ukrainian].
 6. Rodyhina, I. (2004) Formuvannia osnovnykh hrup kompetentnostei uchniv: mozhlyvosti produktyvnoho navchannia. [Forming the main groups of students’ competences: the possibilities of productive learning]. Dyrektor shkoly, litseiu, himnaziiHead teacher of school, lyceum, gymnasium, 2-3, 180-184 [in Ukrainian].
 7. Rozvytok zhyttievoi kompetentnosti uchniv u zahalnoosvitnomu navchalnomu zakladi [Development of pupils’ vital competence in a general educational institution]. Proceedings from MIIM’2015: Materialy Vseukrainskoi naukovo-poshukovoi konferentsii 7-8 zhovtnia – Materials of the All-Ukrainian scientific-research conference on 7-8 October. Kyiv-Zaporizhzhia [in Ukrainian].
Сторінки 159-168

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/18.%20Pobidailo%20159-168.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.