Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:78:004

Автор статті 

Світлана Помирча

Назва статті

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Анотація

Стаття висвітлює аспекти формування правильності мовлення в майбутніх учителів початкової школи завдяки виконанню завдань з орфоепії. Проблема формування в майбутніх учителів правильності мовлення як основної комунікативної ознаки є актуальною. Авторкою зазначено, що ефективність формування правильності мовлення підвищиться, якщо використовувати в навчальному процесі студентів спеціально розроблені вправи і завдання. У статті запропоновано систему тренувальних завдань різного характеру для розвитку орфоепічних умінь і набуття мовленнєвих навичок у майбутніх учителів початкової школи. Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи: теоретичні – вивчення та аналіз науково-методичної літератури, узагальнення інформації для визначення теоретико-методологічних основ дослідження. Запропоновані вправи можуть бути використанні при написанні методичних рекомендацій, курсових робіт, у фаховій діяльності вчителя початкової школи.

Ключові слова

орфоепія; мовна компетенція; орфоепічні норми; мовленнєві навички.

Список використаних джерел                                                               
 1. Булаховський Л. Значення мовознавства / Л. Булаховський. – К. : Рад. школа, 1962. – 39 с.
 2. Варзацька Л. Рідна мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах: монографія / Л. Варзацька: – [2-ге вид., доп., удосконалене]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2004. – 321 с.
 3. Єрмоленко С. Специфіка методики навчання української орфоепії / С. Єрмоленко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: збірник наукових праць. – Серія: Педагогіка. – № 1 (14). – С. 199 – 205.
 4. Ильяш М. Основы культуры речи. Киев / М.Ильяш. – Одесса. – «Вища школа», 1984. – 178 с.
 5. Карпенко Ю. Сучасна українська мова: Фонетика, Фонологія, Орфоепія, Графіка, Орфографія, Лексикологія, Лексикографія: навчальний посібник // О. Бондар, Ю. Карпенко, М. Микита-Дружинець. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с.
 6. В.О.Коваль Методика формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів-словесників внз / http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/9/visnuk_5.pdf
 7. Мацько Л. Культура української фахової мови / Л. Мацько, Л. Кравець: навчальний посібник. – Київ : Видавничий центр «Академія», 2007. – 359 с.
 8. Українська мова: короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / [за редак. С. Єрмоленко]. – К. : «Либідь», 1994. – 220 с.
 9. Шкуратяна Н. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навчальний посібник / 2-ге вид., доп. і переробл. / Н. Шкуратяна, С. Шевчук. – К. : Арій, 2010. – 824 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bulahovskiy, L. (1962). Znachennya movoznavstva [Value of Linguistics]. Kyiv: Rad. shkola [in Ukrainian]
 2. Varzatska, L. (2004). Ridna mova i movlennya. Rozvivalne navchannya v pochatkovyh klasah [Native language and speech. Developmental education in elementary classes]. Kam’yanets-PodIlskiy: Abetka [in Ukrainian]
 3. Ermolenko. S. (2005). Spetsifika metodyki navchannya ukrayinskoyi orfoepiyi [Specific of the methodology of Ukrainian orthoepiya teaching]. Naukovyi visnik Melitopolskogo derzhavnogo pedagogichnogo universitetu imeni Bogdana Hmelnytskogo Scientific issue of Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University, 1 (14), 199 [in Ukrainian]
 4. Ilyash, M. (1984). Osnovy kultury rechi [Fundamentals of the speech culture].Kiev – Odessa: Vyshcha shkola. [in Russian]
 5. Karpenko, Yu., & Bondar, O. (2006). Suchasna ukrauinska mova: Fonetyka, Fonologiia, Orfoepiia, Hrafika, Orfohrafiya, Leksikolohiya, Leksikografiya [Contemporary Ukrainian language: Phonetics, Phonology, Orthophysics, Graphics, Spelling, Lexiconology, Lexicon]. Kyiv: VTs «Akademiia» [in Ukrainian]
 6. Koval, V. (2010). Metodyka formuvannya fonetyko-orfoepichnoyi kompetentsiyi studentiv-slovesnikiv vnz [Methodology of formation of phonetic-orphaetic competence of students- of philology of higher educational establishments]. Retrieved from  http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/9/visnuk_5.pdf
 7. Matsko, L. (2007). Kultura ukrayinskoyi fahovoyi movy [Culture of the Ukrainian Professional Language]. Kyiv: Vidavnychiy tsentr «Akademiya» [in Ukrainian]
 8. Ermolenko, S. (1994). Ukrayinska mova: korotkyi tlumachnyi slovnyk lingvistichnyh terminiv [Ukrainian language: a brief glossary of linguistic terms]. Kyiv: «Lybid» [in Ukrainian]
 9. Shkuratyana, N. (2010). Suchasna ukrayinska literaturna mova: Modulnyi kurs [Modern Ukrainian Literary Language: Modul Course]. Kyiv: Ariy [in Ukrainian].
Сторінки 169-176

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/19.%20Pomyrcha%20169-176.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.