Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОРАЛЬНІСТЬ БЕЗ МОРАЛІЗУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДИТЯЧИХ ВІРШАХ АНАТОЛІЯ КОСТЕЦЬКОГО

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

821.161.2-1-93.09:17

Автор статті 

Валерій Сиротенко

Назва статті

МОРАЛЬНІСТЬ БЕЗ МОРАЛІЗУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДИТЯЧИХ ВІРШАХ АНАТОЛІЯ КОСТЕЦЬКОГО

Анотація

Стаття спрямована на з’ясування того, яким чином А. Костецькому вдається порушувати важливі для становлення дитини як особистості етичні принципи, сповідування яких означатиме здатність творити добро. Для цього вірші письменника розподілено на п’ять тематичних груп, кожна з яких відбиває пріоритетне етичне начало (оптимізм, дружба, сумлінне ставлення до навчання, взаємини між дітьми та батьками, моральні якості дитини). Змістово-художній аналіз творів кожної тематичної групи здійснено з урахуванням особливих виражальних засобів (стилістичні фігури, образна символіка, жанрова специфіка), які є домінувальними для кожної з них. Завдяки цьому виразно виділяються моральні позиції, які сповідує автор, та ті художні підходи, які забезпечують їхню емоційно-естетичну  реалізацію. 

Виявлені змістово-художні особливості творів дозволять здійснювати їхній  поглиблений літературознавчо-методичний аналіз при вивченні творів А. Костецького в початкових класах.
Ключові слова моральність; моралізування; морально-етична проблематика; паралелізм та риторичне питання як стилістичні фігури; персоніфікація; сатиричний пафос; гротеск; карикатурність; епіграма та байка як літературні жанри.
Список використаних джерел                                                               
 1. Анатолій Георгійович Костецький [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання https://uk.wikipedia.org/wiki
 2. Анатолій Костецький [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання http://ukrlit.vn.ua/biography/kostetsky.html
 3. Єфімов О. Все - як насправді / О. Єфімов // Літературна Україна. - 1994. - 17 лют. – С. 6.
 4. Кавуненко О. Післямова, або Штрихи до портрета письменника Анатолія Костецького на тлі його роздумів про дитячу літературу і виховання художнім словом [Електронний ресурс] / О. Кавуненко. – Режим доступу до видання http://www.biblioteka.volyn.ua/konkursy/3188/
 5. Кизилова В. В., Пушко В. Ф. Дитяча українська література. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Кизилова, В. Пушко. – 5-те вид., перероб. і доп. – Луганськ : СПД Рєзнікова, 2013. – С. 242 – 247.
 6. Кодлюк Я. П., Одинцова Г. С. Розповіді про письменників / Я. Кодлюк, Г. Одинцова. - Тернопіль, 2001. - С. 47 – 48.
 7. Костецький А. «Моя партія – це діти» / А. Костецький // Шкільна бібліотека. – 2011. – № 5. – С. 37 – 50.
 8. Костецький А. Дорогі дівчатка і хлоп’ятка! / А. Костецький // Костецький А. Г. Мої та твої таємниці: Вірші та казки. Для мол. шк. віку. – К. : Видавництво «Початкова школа», 2003. – С. 7.
 9. Костецький А. Г. Мої та твої таємниці: Вірші та казки. Для мол. шк. віку / А. Костецький. – К. : Видавництво «Початкова школа», 2003. – 352 с.
 10. Костецький Анатолій [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання http://bobrino24.ucoz.ru/publ/izvestnye_ukrainskie_pisateli/anatolij_kosteckij/1-1-0-42
 11. Костецький Анатолій Георгійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання http://ukrcenter.com
 12. Лесин В. М,, Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. – вид. 3-тє, перероб. і доп. - К. : Радянська школа, – 486 с.
 13. Мовчун А. Співець дитячих таємниць [Електронний ресурс] / А. Мовчун. – Режим доступу до видання http://www.biblioteka.volyn.ua/konkursy/3188/
 14. Моралізування. Вікіпедія – Режим доступу до видання http://sum.in.ua/s/moralizuvannja
 15. Моральність. Вікіпедія. – Режим доступу до видання https://uk.wikipedia.org/wiki/Моральність
 16. Назарко Н., Скоропад С. Все про тебе та про всіх (Свято за творами А. Костецького, 3-4 класи) / Н. Назарко, С. Скоропад // Початкова школа. – 2013. - № 11. – С. 59 – 60.
 17. Нестайко В. До читачів цієї книги / В. Нестайко // Костецький А. Г. Мої та твої таємниці: Вірші та казки. Для мол. шк. віку. – К. : Видавництво «Початкова школа», 2003. – С. 5 – 6.
 18. Поетична майстерня. Анатолій Костецький. Дивна звичка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання http://posibnyk.com/lessons/19-1-0-2715
 19. Презентація на тему «Анатолій Костецький - дітям» [Електронний ресурс]. – Режим доступу до видання http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/anatoliy-kosteckiy-dityam.html
 20. Чалий Б. Джміль про сонечко гуде... / Б. Чалий // Костецький А. Все про тебе та про всіх. - К. : Веселка, 1988. - С. 5 – 9.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Anatolii Heorhiiovych Kostetskyi. – Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki [in Ukrainain].
 2. Anatolii Kostetskyi. – Retrieved from: http://ukrlit.vn.ua/biography/kostetsky.html [in Ukrainain].
 3. Yefimov, O. (1994). Vse - yak naspravdi [Everything like true] Literaturna Ukraina – Literary Ukraine, 17 liut.,  S. 6 [in Ukrainain].
 4. Kavunenko, O. Pisliamova, abo Shtrykhy do portreta pysmennyka Anatoliia Kostetskoho na tli yoho rozdumiv pro dytiachu literaturu i vykhovannia khudozhnim slovom [Post-mortem, or Strokes to the portrait of Anatoly Kostecki's writer on the background of his reflections on children's literature and the education of an artistic word]. Retrieved from:  http://www.biblioteka.volyn.ua/konkursy/3188/ [in Ukrainain].
 5. Kyzylova, V. V., & Pushko, V. F. (2013). Dytiacha ukrainska literatura [Children’s Ukrainian Literature]. Luhansk : SPD Rieznikova [in Ukrainain].
 6. Kodliuk, Ya. P. & Odyntsova, H. S. (2001). Rozpovidi pro pysmennykiv [Stories about writers]. Ternopil [in Ukrainian].
 7. Kostetskyi, A. (2011). «Moia partiia – tse dity» [My party is children]. Shkilna biblioteka  – School Library, 5, 37-50 [in Ukrainian].
 8. Kostetskyi, A. (2003). Dorohi divchatka i khlopiatka! [Dear boys and girls!] Moi ta tvoi taiemnytsi: Virshi ta kazky – My and your secrets: Poems and fairy tales. Kyiv : Vydavnytstvo «Pochatkova shkola» [in Ukrainian].
 9. Kostetskyi, A. H. (2003). Moi ta tvoi taiemnytsi: Virshi ta kazky. – My and your secrets: Poems and fairy tales. Kyiv : Vydavnytstvo «Pochatkova shkola» [in Ukrainian].
 10. Kostetskyi Anatolii. – Rerieved from  http://bobrino24.ucoz.ru/publ/izvestnye_ukrainskie_pisateli/anatolij_kosteckij/1-1-0-42 [in Ukrainian].
 11. Кostetskyi Anatolii Heorhiiovych – Rerieved from http://ukrcenter.com [in Ukrainian]
 12. Lesyn, V. M. & Pulynets, O. S. (1971). Slovnyk literaturoznavchykh terminiv [Vocabulary of literary terms]. Kyiv : Radianska shkola [in Ukrainian].
 13. Movchun, A. Spivets dytiachykh taiemnyts [Singer of children’s secrets]. Retrieved from: http://www.biblioteka.volyn.ua/konkursy/3188/ [in Ukrainian].
 14. Moralizuvannia. Vikipediia. Retrieved from: http://sum.in.ua/s/moralizuvannja [in Ukrainian].
 15. Moralnist. Vikipediia. Retrieved from: Rezhym dostupu do vydannia https://uk.wikipedia.org/wiki/Moralnist [in Ukrainian].
 16. Nazarko, N., & Skoropad, S. (2013). Vse pro tebe ta pro vsikh (Sviato za tvoramy A. Kostetskoho, 3-4 klasy) [All about you and about all (Holiday on the works of A. Kosteckyi, 3-4 classes)]. Pochatkova shkola – Primary school, 11, 59-60 [in Ukrainian].
 17. Nestaiko, V. (2003). Do chytachiv tsiiei knyhy [To the readers of this book]. Moi ta tvoi taiemnytsi: Virshi ta kazky – Moi ta tvoi taiemnytsi: Virshi ta kazky. A.H. Kostetskyi. – Kyiv : Vydavnytstvo «Pochatkova shkola» [in Ukrainian].
 18. Poetychna maisternia. Anatolii Kostetskyi. Dyvna zvychka [Poetic workshop. Anatolii Kostetskyi. Strange habit]. – Retrieved from: http://posibnyk.com/lessons/19-1-0-2715 [in Ukrainian].
 19. Prezentatsiia na temu «Anatolii Kostetskyi – ditiam» [Presentation on the theme "Anatolii Kostetskyi – for children"]. – Retrieved from:  http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/anatoliy-kosteckiy-dityam.html [in Ukrainian].
 20. Chalyi, B. (1988). Dzhmil pro sonechko hude... [Bumblebee about the ladybird buzzing..]. Vse pro tebe ta pro vsikh – All about you and about all (A. Kostetskyi). – Kyiv: Veselka [in Ukrainian].
Сторінки 177-189

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/20.%20Syrotenko%20177-189.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.