Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТРАТЕГІЇ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОВОРІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНКАЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.013.43:81:378.4

Автор статті 

Олена Ябурова

Назва статті

СТРАТЕГІЇ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОВОРІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНКАЦІЇ

Анотація

Стаття висвітлює використання стратегій емоційного інтелекту як способів удосконалення англомовної комунікації. Автор статті приділяє особливу увагу явищу емоційного інтелекту в контексті міжкультурної комунікації як одного з основних факторів, що впливають на конструктивну взаємодію в професійному іншомовному середовищі.

Автор статті також підкреслює, що розвиток лінгвістичних навичок студентів в більшій мірі обумовлено їх позитивним емоційно-ціннісним ставленням до особливостей різних культур, умінням взаємодіяти в міжкультурному середовищі, подоланням емоційного стану дискомфорту.

Окреслені в статті аспекти виховання майбутнього фахівця, як громадянина світу, здатного до ефективної міжкультурної комунікації здійснюється завдяки імплементації в процес навчальної та позаурочної діяльності низки спеціальних тренувальних вправ, розроблених і апробованих автором статті.

Ключові слова емоційний інтелект; міжнародна комунікація; самосвідомість; самооцінка; самоконтроль; стратегії емоційно-розумової діяльності.
Список використаних джерел                                                               
 1. Голуб І. Ю. Використання явища культурного шоку для формування соціокультурної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови / І. Ю. Голуб // Іноземні мови. – 2011. – № 1. – С. 40 – 43.
 2. Дерев’янко С. П. Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середовища: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / С. П. Дерев’янко. – К., 2009. – 21 с.
 3. Іванова І. Сформувати інформаційне тло міжкультурної комунікації / І. Іванова // Іноземні мови у навчальних закладах. – 2008. – № 1. – С. 46 – 50.
 4. Козак А. В. Формування готовності майбутніх фахівців у сфері міжнародних відносин до міжкультурної комунікації: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / А. В. Козак. – Луцьк, 2011. – 243 с.
 5. Кравчина Т. В. Психологічні особливості розуміння іншомовного наукового тексту студентами гуманітарних спеціальностей: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т. В. Кравчина. – К., 2010. – 21 с.
 6. Милославська О. В. Емоційний інтелект як складова комунікативної компетентності студентів: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. В. Милославська. – Харків, 2011. – 20 с.
 7. Ябурова О. В. Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / О. В. Ябурова. – Слов’янськ, 2015. – 228 с.
 8. Oberg K. Cultural shock: adjustment to new cultural environments / K. Oberg // Practical anthropology. – 1960. – P. 177-182.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Holub, I. Yu. (2011). Vykorystannia yavyshcha kulturnoho shoku dlia formuvannia sotsiokulturnoi kompetentsii studentiv na zanniattiakh z inozemnoi movy [The use of the cultural shock phenomenon for forming students’ social and cultural competence in foreign language classes]. Inozemni movy – Foreign languages, 1,40-43 [in Ukrainian].
 2. Derevianko, S. P. (2009). Emotsiinyi intelekt yak chynnyk sotsialno-psykholohichnoi adaptatsii osobystosti do studentskoho seredovyshcha [Emotional intelligence as a factor of social and psychological adaptation to the students’ environment]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 3. Ivanova, I. (2008). Sformuvaty informatsiine tlo mizhkulturnoi kmunikatsii [To form information background of intercultural communication]. Inozemni movy u navchalnykh zakladakh – Foreign languages at educational institutions, 1, 46-50 [in Ukrainian].
 4. Kozak, A. V. (2011). Formuvannia hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv u sferi mizhnarodnykh vidnosyn do mizhkulturnoi komunikatsii [Forming the readiness of future specialists in the sphere of international relations for intercultural communication]. Candidate’s thesis. Lutsk [in Ukrainian].
 5. Kravchyna, T. V. (2010). Psykholohichni osoblyvosti rozuminnia inshomovnoho naukovoho tekstu studentamy humanitarnykh spetsialnostei [Psychological features of understanding a foreign scientific text by students of Humanitarian specialties]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Myloslavska, O. V. (2011). Emotsiinyi intelekt yak skladova komunikatyvnoi kompetentnosti studentiv [Emotional entellegence as a part of students’’ communicative competence]. Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
 7. Iaburova, O. V. (2015). Sotsialno-pedahohichne zabezpechennia mizhkulturnoi komunikatsii ukrainskykh ta inozemnykh studentiv [Social and pedagogical supplying of intercultural communication of Ukrainian and foreign students]. Candidate’s thesis. Sloviansk [in Ukrainain]
 8. Oberg, K. Cultural shock: adjustment to new cultural environments / K. Oberg // Practical anthropology. – 1960. – P. 177-182[in English].
Сторінки 190-198

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/21.%20Iaburova%20190-198.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.