Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

35.082.4:377.4:62

Автор статті 

Тетяна Гельжинська

Назва статті

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація

Метою цього дослідження було моделювання процесу і розробка педагогічної  моделі формування організаційної компетентності в майбутніх педагогів  трудового навчання. В основу моделювання процесу формування означеного феномена покладено діалектико-синергетичну методологію, що дозволило науково обґрунтовано створити теоретичну систему, яка поєднала найзагальніші методологічні закономірності з фактично-емпіричними явищами в модельованому педагогічному процесі, що дозволило уточнити головну педагогічну мету моделі й забезпечити її функціонування. Використано положення про те, що жодна з наявних філософських систем не може вирішити основних  протиріч освіти, тому за методологічну основу формування організаційної компетентності в майбутніх педагогів трудового навчання (МПТН) взято систему філософських принципів та їхній взаємозв’язок. В основу методологічних положень щодо моделювання процесу формування організаційної компетентності МПТН покладено підходи, які рекомендують загальну модель представити з блоків. Для реалізації функціонування етапів розробленої моделі використано домінантно-позиційний підхід. Експериментальна перевірка розробленої моделі підтвердила її ефективність і дієвість.
Ключові слова моделювання; організаційна компетентність; структура; формування.
Список використаних джерел                                                               
  1. Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б. Основы педагогики индивидуальности: учеб. пособие / О. С. Гребенюк, Т. Б  Гребенюк. – Калининград, 2000. – 572 с.
  2. Кулик Є. В., Гельжинська Т. Я. Основи формування наукової парадигми професій («Вчитель технологій») / Є. В. Кулик, Т. Я. Гельжинська // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2016, –Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи,ю – Випуск 51. – С.  152 – 157
  3. Романов Е. В. Моделирование образовательных процессов в учебно-творческой деятельности студентов / Е. В. Романов // Образование и наука. – 2000. – №4. – С. 61 –
  4. Тамарская Н. В. Формирование управленческой культуры педагога в процессе непрерывной профессиональной подготовки: монография / Н. В. Тамарская. - Калининград: Изд-во КГУ, 2003. – 160 с.
  5. Штоф В.А. Моделирование и философия / В. А. Штоф. – М-Л.: Наука, 1966. – 301 с.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Grebenjuk, O. S., & Grebenjuk, T. B. (2000). Osnovy pedagogiki individual'nosti [The basis of individuality pedagogics]. Kaliningrad [in Russian].
  2. Kulyk, Ye. V., & Helzhynska, T. Ya. (2016). Osnovy formuvannia naukovoii paradyhmy profesii («Vchytel tekhnolohii”) [The basis of forming the scientific paradigm of the profession (“Technology teacher”)]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova – Scientific issue of national Pedagogical Dragomanov University, 51, 152 – 157 [in Ukrainian].
  3. Romanov, E.V. (2000). Modelirovanie obrazovatel'nyh processov v uchebno-tvorcheskoj dejatel'nosti studentov. [Modelling the educational processes in students’ educational and creative activities]. Obrazovanie i nauka – Education and Science, 4, 61 – 75 [in Russian].
  4. Tamarskaja, N. V. (2003). Formirovanie upravlencheskoj kul'tury pedagoga v processe nepreryvnoj professional'noj podgotovki [Forming teacher manager culture in the process of continuing professional training]. Kaliningrad: Izd-vo KGU [in Russian].
  5. Shtof, V. A. (1966). Modelirovanie i filosofija [Modelling and philosophy]. Moscow – Leningrad: Nauka [in Russian].
Сторінки 199-207

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/22.%20Helzhynska%20199-207.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.