Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КУРС «ІСТОРІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373 (091) : 378

Автор статті 

Інна Хижняк

Назва статті

КУРС «ІСТОРІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Анотація

У статті висвітлено досвід автора щодо підготовки фахівців у системі безперервної ступеневої педагогічної освіти. Особливу увагу звернено на якість професійної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії», уведеного в дію законом «Про вищу освіту». Автор обґрунтував важливу роль курсу «Історія початкової освіти в Україні» у фаховій підготовці майбутніх докторів філософії з початкової освіти, розкрив особливості побудови навчальної програми курсу, його мету, завдання тощо. За допомогою методів аналізу наукової, навчально-методичної, історичної літератури, вивчення джерельної бази автор у програмі здійснив спробу докладно розкрити особливості кожного з етапів розвитку початкової школи в Україні. Для ґрунтовнішої підготовки майбутніх дослідників і викладачів у галузі початкової освіти в навчальній програмі також приділено увагу історії формування системи професійної підготовки вчителів для початкової школи в Україні.
Ключові слова початкова освіта; історія початкової освіти; професійна підготовка; навчальна програма; доктор філософії; учитель початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гаврілова Л.Г. Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Л. Г. Гаврілова [Електронний ресурс] // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2015. – № 2. – С. 7 – 17. – Режим доступу до статті : http://pptma.dn.ua/files/2015/2/3.gavrilova.7-17.pdf  – Назва з екрану.
 2. Варецька О. В. Критерії, показники та рівні розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти / О. В. Варецька [Електронний ресурс] // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. – 2016. – № 4. – С. 25 – 37. – Режим доступу до статті : http://pptma.dn.ua/files/2016/4/3.%20Varetska_S.25-37.pdf. – Назва з екрану.
 3. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01. 07. 2014 [Електронний ресурс] // Вища освіта : інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. – Режим доступу : http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu. – Назва з екрану.
 4. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf. – Назва з екрану.
 5. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти : Всеукр. наук.-практ. конф., 5 – 6 жовт. 2017 р. : тези допов. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – 216 с.
 6. Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. : матеріали конф. – Бердянськ, 2017. – 481с.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» № 261 від 23. 03. 2016 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF. – Назва з екрану.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» № 266 від 29. 04. 2015 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695. – Назва з екрану.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» № 244 від 15. 04. 2015 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695. – Назва з екрану.
 10. Розроблення освітніх програм : метод. рекоменд. / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 11. Сисоєва С. Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу / С. Сисоєва, І. Регейло // Рідна школа. – 2016. – № 5 – 6 (травень – червень). – С. 12 – 18.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Gavrilova, L. G. (2015). Naukovo-metodolohichni pidkhody do analizu profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Scientific and methodological approaches to the analysis of the future primary school teachers’ professional competence]. Profesionalizm pedagoga: teoretichni y metodichni aspekti – Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects. 2, 7 – 17. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ [in Ukrainian].
 2. Varetska, O. V. (2016). Kryterii, pokaznyky ta rivni rozvytku diialnisnoho komponenta socialnoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Criteria, Indicators and Levels of Active Component Development of the Primary School Teacher Competence in the System of Postgraduate Pedagogical Education]. Profesionalizm pedagoga: teoretichni y metodichni aspekti – Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects, 4. 25 – 37. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/ [in Ukrainian].
 3. Zakon Ukrayiny «Pro vyshhu osvitu» # 1556-VII (2014). [Law of Ukraine “On Higher Education” No. 1556-VII]. Vyshha osvita: informacijno-analitychnyj portal pro vyshhu osvitu v Ukrayini ta za kordonom [Higher Education: Information and Analytical Portal on Higher Education in Ukraine and Abroad]. Retrieved from http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu [in Ukrainian].
 4. Konceptualni zasady reformuvannya serednoyi shkoly «Nova ukrayinska shkola» (2016). [Conceptual Principles of Reforming the Secondary School “New Ukrainian School”] Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny – Ministry of Education and Science of Ukraine. Retrieved from http://mon.gov.ua/2016/12/05/konczepcziya.pdf [in Ukrainian].
 5. Pidhotovka doktoriv filosofii (PhD) v umovax reformuvannia vyshchoi osvity (2017). [Doctors of Philosophy (PhD) Training in the Context of Reforming Higher Education]. 216 p. [in Ukrainian].
 6. Pidgotovka maibutnikh pedahohiv u konteksti standartyzatsii pochatkovoi osvity (2017). [Future Teachers’ Training in the Context of Standardization of Primary Education]. 481 p. [in Ukrainian].
 7. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennia «Poriadku pidhotovky zdobuvachiv vyshchoi osvity stupenia doktora filosofii ta doktora nauk u vyshchykh navchalnykh zakladakh (naukovykh ustanovakh)» # 261 (2016). [The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Procedure for Preparing Higher Education Intenders for the Degree of Doctor of Philosophy and Doctor of Science in Higher Educational Institutions (Scientific Institutions)” No. 261]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF [in Ukrainian].
 8. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya pereliku galuzei znan i specialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity» # 266 (2015). [The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the List of Fields of Knowledge and Specialties under which Students at Higher Education Institutions are Prepared” No. 266]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695 [in Ukrainian].
 9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro utvorennia Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity» # 244 (2015). [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the Establishment of the National Agency for the Quality Assurance of Higher Education” No. 244]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695 [in Ukrainian].
 10. Zakharchenko, V. M., Luhovyi, V. I., Rashkevych, Yu. M., & Talanova, Zh. V. (2014). Rozroblennia osvitnikh program [Creating of educational curricula]. Kyiv [in Ukrainian].
 11. Sysoieva, S. & Reheilo, I. (2016). Pidhotovka doktoriv filosofii u galuzi osvity: dosvid providnykh universytetiv svitu [Doctors of Philosophy in Education Training: Experience of the Leading Universities of the World]. Ridna shkolaNative school, 5 – 6, 12 – 18 [in Ukrainian].
Сторінки 218-229

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/24.%20Khyzhniak%20218-229.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.