Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.322.9 + 811.161.2 (07)

Автор статті 

Ірина Вікторенко

Назва статті МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ТЕКСТІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ НА УРОКАХ «Я У СВІТІ»

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі формування читацької компетентності молодших школярів на уроках «Я у світі» як здатності індивіда повноцінно усвідомлювати тексти різних жанрів, інтерпретувати їх, оцінювати, проводити діалогову взаємодію з текстом, здійснювати пошук у тексті потрібної інформації для набуття нових знань, які допоможуть майбутнім громадянам України в практичному житті та подальшому навчанні.

Читацька компетенція розуміння тексту підручника предствлена як поетапна пізнавально-комунікативна діяльність. Авторкою запропоновано різноманітні види роботи над текстом, що здійснюються на різних етапах  опрацювання через організацію навчання на особистісно орієнтованому та діяльнісному підходах. Стаття адресована майбутнім учителям початкової школи.
Ключові слова читацька компетентність молодшого школяра; читацька компетенція розуміння тексту; етапи роботи з літературними текстами різних жанрів; форми і методи роботи з текстом; особистісно орієнтований та діяльнісний підходи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бібік Н. Я у світі: підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Бібік. – Х. : Вид. група «Основа», 2015. – 160 с.
 2. Ігнатенко Н. Основні етапи роботи над художнім твором на уроках читання / Н. Ігнатенко // Педагогіка і психологія. – 2000. - № 3 (28). – С. 54 – 63.
 3. Мартиненко В. Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів : [Електронний ресурс] / В. Мартиненко // Режим доступу : – http://lib.iitta.gov.ua
 4. Митник О. Розвиток пізнавальної сфери особистості молодшого школяра на уроках літературного читання / О. Митник, С. Швець, Г. Буряк // Початкова школа. –
  – № 11. – С. 13 – 19.
 5. Науменко В. Ліричні твори на уроках читання / В. Науменко // Початкова школа. – 2010. – № 4. – С. 3 – 8.
 6. Орлова Э. Рекомендации по повышению уровня развития читательской компетентности в рамках Национальной программы поддержки и развития чтения: пособие для работников образовательных учреждений / Э. Орлова. – М., 2008. – 72 с.
 7. Рондяк Л. Розвиток літературної творчості молодших школярів на уроках літературного читання / Л. Рондяк // Початкова школа. – 2015. – № 4. – С. 38 – 40.
 8. Савченко О. Літературне читання: інтерактивні методи і прийоми /
  О. Савченко // Початкова школа. – 2017. – № 4. – С. 34 – 39.
 9. Савченко О. Розуміння молодшими школярами літературних творів: сутність процесу і засоби формування / О. Савченко // Початкова школа. – 2017. – № 8. – С. 6 – 12.
 10. Фенцик О. Методика аналізу ліричного твору на уроках літературного читання / О. Фенцик // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 19 – 23.
 11. Чепелєва Н. Технології читання / Н. Чепелєва. – К.: Главник, 2004. – 95 с.
 12. Чістякова В. Робота над словом / В. Чістякова // Початкова школа. – 2016. – № 6. – С. 9 – 12.
 13. Яценко Т. Формувати компетентнісного читача // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 6. – С. 25 – 28.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bibik, N. (2015). Ya u sviti: pidruch. dlia 4 kl. zahalnoosvit. navch. zakl [I am in the world: the textbook for the 4th form]. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova» [in Ukrainian].
 2. Ihnatenko, N. (2000). Osnovni etapy roboty nad khudozhnim tvorom na urokakh chytannia [The main stages of the work on the artwork at Reading lessons]. Pedahohika i psykholohiia – Pedagogy and Psychology, 3 (28), 54 – 63 [in Ukrainian].
 3. Martynenko,V. (2013). Struktura i zmist chytatskoi kompetentnosti molodshykh shkoliariv [Structure and content of the primary schoolchildren’s reading competence]. Retrieved from: http://lib.iitta.gov.ua [in Ukrainian].
 4. Mytnyk,O., Shvets, S., Buriak, H. (2016). Rozvytok piznavalnoi sfery osobystosti molodshoho shkoliara na urokakh literaturnoho chytannia [Development of the cognitive sphere of the young learner’s personality at Literary Reading lessons]. Pochatkova shkola – Primary School, 11, 13 – 19 [in Ukrainian].
 5. Naumenko, V. (2010). Lirychni tvory na urokakh chytannia [Lyrical pieces at Reading lessons]. Pochatkova shkola – Primary School, 4, 3 – 8 [in Ukrainian].
 6. Orlova, Je. (2008). Rekomendacii po povysheniju urovnja razvitija chitatel'skoj kompetentnosti v ramkah Nacional'noj programmy podderzhki i razvitija chtenija [Recommendations for improving the level of the reading competence development in the framework of the National Curriculum for the Support and Development of Reading]. Moscow [in Russian].
 7. Rondiak, L. (2015). Rozvytok literaturnoi tvorchosti molodshykh shkoliariv na urokakh literaturnoho chytannia [Developing primary schoolchildren’s literary creativity at Literary Reading lessons]. Pochatkova shkola – Primary School, 4, 38 – 40 [in Ukrainian].
 8. Savchenko,O. (2017). Literaturne chytannia: interaktyvni metody i pryiomy [Literary reading: interactive methods and techniques]. Pochatkova shkola – Primary School, 4, 34 – 39 [in Ukrainian].
 9. Savchenko, O. (2017). Rozuminnia molodshymy shkoliaramy literaturnykh tvoriv: sutnist protsesu i zasoby formuvannia [Understanding the literary works by primary schoolchildren: the essence of the process and the means of formation]. Pochatkova shkola Primary School, 8, 6 – 12 [in Ukrainian].
 10. Fentsyk, O. (2012). Metodyka analizu lirychnoho tvoru na urokakh literaturnoho chytannia [Methods of analyzing lyrical work at Literary Reading lessons]. Pochatkova shkola – Primary School, 12, 19 – 23 [in Ukrainian].
 11. Chepelieva, N.(2004). Tekhnolohii chytannia [Technology of reading]. Kyiv: Hlavnyk [in Ukrainian].
 12. Chistiakova, V. (2016). Robota nad slovom [Work on the word]. Pochatkova shkola – Primary School, 6, 9 – 12 [in Ukrainian].
 13. Yatsenko, T. (2008). Formuvaty kompetentnisnoho chytacha [To form a competent reader]. Ukrainska mova i literatura v shkoli – The Ukrainian language and literature at school, 6, 25 – 28 [in Ukrainian].
Сторінки 239-250

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/26.%20Viktorenko%20239-250.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.