Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ГРІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.012

Автор статті 

Ірина Федь

Назва статті

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ГРІ

Анотація

Народні ігри мають багатовікову історію. Вони дуже різноманітні, бо відображають різні сфери матеріальної та духовної творчості людини. Кожний народ із покоління в покоління передає народні ігри, через які діти, граючись і бавлячись, пізнають навколишній світ, удосконалюють свої здібності, оволодівають багатьма сферами людської діяльності. Багатьма народами гра використовується як засіб виховання. Разом з іншими засобами, вона забезпечує передачу накопиченого народом соціального досвіду від одного покоління іншому, забезпечує розвиток особистості.

Аналіз педагогічних досліджень свідчить про необхідність використання гри у вихованні особистості дитини. Сьогодні гра стає школою соціальних відносин для кожної дитини. Під час гри малеча ознайомлюється з великим діапазоном людських почуттів і взаємостосунків, вчиться розрізняти добро і зло. Завдяки грі в дитини формується здатність виявляти свої особливості, визначати, як вони сприймаються іншими, і з’являється потреба будувати свою поведінку з урахуванням можливої реакції інших.

Ключові слова виховання; гра; засіб виховання; народна педагогіка; народні ігри; народні іграшки.
Список використаних джерел                                                               
 1. Волков Г.Н. Этнопедагогика / Г. Н. Волков // Учебник для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 168 с.
 2. Детские игрушки и игры разные. Собраны на Чигиринщине Киевской губернии. – Киев, 1904.
 3. Игрушка. Ее история и значение / [упоряд. Б.Е Игра]. – М.: 1912.
 4. Крупская Н.К. Педагогические сочинения / Н.К. Крупская. – М., 1950. – Т. 3. – С. 57 – 58.
 5. Макаренко А. С. Твори: [в 7 т.] / А. С. Макаренко. – К., 1954. – Т. 4. – С. 387, Т. 5. – С. 103.
 6. Макаренко А.С. Лекции о воспитании / А.С. Макаренко. – М., 1950. – С. 51.
 7. Россихина С. Русская народная игрушка / С. Россихина. – М., 1959.
 8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – М.: Изд. Минист. просвещения РСФСР, 1948.
 9. Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова. – Катеринослав, 1918. – 162 с.
 10. Сявавко Е.И. Украинская этнопедагогика в ее историческом развитии / Е. И. Сявавко. – К.: Наук. думка, 1974.
 11. Яновская М.Г. Творческая игра в воспитании младшего школьника / М. Г. Яновская. – М., 1974.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Volkov, N. (1999). Etnopedagogika [Ethnopedagigics]. Moscow: Yzd. tsentr «Akademyia» [in Russian].
 2. Detskie igrushki i igry razny Sobrany na Chigirinshchine Kievskoj gubernii [Children's toys and games are different. Assembled in the Chigirin area of the Kiev province.]. (1904). Kyiv [in Russian].
 3. Ig Ee istorija i znachenie [The toy. Its history and significance]. (1912). B.E. Igra (Eds.). Moscow [in Russian].
 4. Krupskaia, K. (1950). Pedagogicheskie sochinenija [Pedagogical compositions]. Moscow [in Russian].
 5. Makarenko, S. (1954). Tvory [Works]. Kyiv [in Russian].
 6. Makarenko, S. (1950). Lektsyy o vospytanyy [Lectures about education]. Moscow [in Russian].
 7. Rossikhina, (1959). Russkaia narodnaia igrushka [Russian folk toy]. Moscow [in Russian].
 8. Rubynshtein, L. (1948). Osnovy obshchej psikholohii [Fundamentals of General Psychology]. Moscow: Yzd. Mynyst. prosveshchenyia RSFSR [in Russian].
 9. Rusova, (1918). Doshkilne vykhovannia [Preschool education]. Katerynoslav [in Russian].
 10. Siavavko, Y. (1974). Ukrainskaja etnopedagogika v ee istorycheskom razvitii [Ukrainian ethnopedagogy in its historical development].  Kyiv: Nauk. Dumka [in Russian].
 11. Yanovskaja, H. (1974). Tvorcheskaia igra v vospitanii mladshego shkolnika [Creative play in the education of a younger schoolchild]. Moscow [in Russian].
Сторінки 251-258

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/27.%20Fed%20251-258.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.