Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.147.091.3:373.3.011.3-051 
Автор статті  Ольга Хващевська
Назва статті ЗАСТОСУВАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано використання евристичних методів у навчанні молодших школярів. Проаналізовано особливості застосування евристичних методів під час навчання для розвитку творчих здібностей молодших школярів. Розглянуто проблему використання евристичних методів навчання учнів початкової школи як умову їхньої творчої самореалізації. Одним із найефективніших засобів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчально-виховний процес початкової школи евристичних методів навчання, що сприяє формуванню в учнів когнітивних, креативних та організаційних здібностей. Використання евристичних методів навчання дозволяє індивідуалізувати процес навчання, розвивати творчі здібності учнів, здійснювати рефлексію, самооцінку, самоконтроль та самоорганізацію, які є складовими творчої самореалізації молодших школярів.

Ключові слова евристичні методи; евристична діяльність; професійна підготовка; молодші школярі.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс / В.И. Андреев. – Казань : Изд-во КГУ, 1998. – Кн. 2. – 320 с.
 2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: монографія / Н.М. Бібік. – Київ : Ін-т педагогіки АПН України, 1998. – 199 с.
 3. Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України ; гол. ред. В. І. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
 4. Клименко В.В. Перші кроки у творчість / В.В. Клименко, О.В. Кочерга. – Київ : Київський міжрег. ін-т удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка, 1999. – 95 с.
 5. Лазарєв М. О. Евристична діяльність – основа сучасного навчального процесу / М. О. Лазарев // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2009. – № 1. – С. 92 – 104.
 6. Лисянська Т. М. Мислення / Т. М. Лисянська // Загальна психологія. – Київ : Либідь, 2005. – С. 139 – 174.
 7. Лозова В. І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / В. І. Лозова. – Харків : Основа, 2002. – 111 с.
 8. Мартиненко С.М. Акмеологічні аспекти розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів у вищому педагогічному закладі / С.М. Мартиненко // Акмеологія – наука XXI століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 234 – 238.
 9. Подласый И. Г. Педагогика. Теория и технологии обучения / И. Г. Подласый. – Москва : Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 2007. – Кн. 2. – 575 с.
 10. Рудакова И. А. Дидактика / И. А. Рудакова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 256 с.
 11. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів пед. факультетів / О.Я. Савченко. – Київ : Абрис, 1997. – 416 с.
 12. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обучения / В. А. Скакун. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА, 2007. – 336 с.
 13. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения / А. В. Хуторской. –Москва : Изд-во МГУ, 2003. – 416 с.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev, V.I. (1998). Pedagogika tvorcheskogo samorazvitija: innovacionnyj kurs [Pedagogy of a creative self-development: an innovative course]. – Kazan’: KGU Publ [in Russian].
 2. Bibik, N. M. (1998). Formuvannia piznavalnykh interesiv molodshykh shkoliariv [Formation of primary school students’ cognitive interest]. Kуiv: APN Ukrainy [in Ukrainian].
 3. Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. (2008). Akademiia pedahohichnykh nauk Ukrainy – Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
 4. Klymenko, V.V. & Kocherha, O.V. (1995). Pershi kroky u tvorchist [The first steps in creativity]. Kуiv: Kyivskyi mizhreh. in-t udoskonalennia vchyteliv im. B. Hrinchenka [in Ukrainian].
 5. Lazariev, M. O. (2012). Evrystychna diialnist – osnova suchasnoho navchalnoho protsesu [Heuristic activity is the basis of modern educational process]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical Sciences: theory, history, innovative technology, 1, 92 – 104 [in Ukrainian].
 6. Lysianska, T. M. (2005). Myslennia [Thinking]. Zahalna psykholohiia – General Psychology (pp. 139–174). Kуiv: Lybid [in Ukrainian].
 7. Lozova, V I. (2002). Tsilisnyi pidkhid do formuvannia piznavalnoi aktyvnosti shkoliariv [A holistic approach to forming pupils’ cognitive activit]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].
 8. Martynenko, S. M. (2005). Akmeolohichni aspekty rozvytku tvorchoho potentsialu maibutnikh uchyteliv u vyshchomu pedahohichnomu zakladi [Acmeological aspects of developing creative potential of future teachers in higher pedagogical institution]. Akmeolohiia – nauka XXI stolittia – Acmeology – Science of the 21st century (pp. 234–238). Kуiv: KMPU im. B.D. Hrinchenka [in Ukrainian].
 9. I. G. (2007). Pedagogika. Teorija i tehnologii obuchenija [Pedagogy: Theory and technology of education]. Moscow: Gumanitarnyj izd. centr «VLADOS» [in Russian].
 10. Rudakova, I. A. (2005). Didaktika [Didactics]. Rostov-on-Don: Feniks[in Russian].
 11. Savchenko, O. Ia. (1997). Dydaktyka pochatkovoi shkoly [Didactics of elementary school]. Kуiv: Abrys [in Ukrainian].
 12. Skakun, V. A. (2007). Organizacija i metodika professional'nogo obuchenija [Organization and methodology of training]. Moscow: FORUM; INFRA [in Russian].
 13. Hutorskoj, A. V. (2003). Didakticheskaja jevristika. Teorija i tehnologija kreativnogo obuchenija [Didactic heuristics. Theory and technology of creative learning]. Moscow: Izd-vo MGU [in Russian].

 

Сторінки 259-267

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2017/6/28.%20Kkvashchevska%20259-267.pdf

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.