Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК

373 (091) : 378

Автор статті  Інна Хижняк
Назва статті КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО

Анотація

У статті обговорюються питання вдосконалення системи професійної підготовки вчителя початкової школи на сучасному етапі її розвитку відповідно до вимог нових нормативних документів. Автор зазначає, що для цього слід орієнтуватися в ключових результатах процесу професійної освіти – в особистісних утвореннях, яких набуває майбутній фахівець початкової освіти в умовах вишівського навчання: професійна компетентність, професійна готовність, професійна культура. На основі дослідження результатів наявних наукових праць щодо сутності цих понять у проблемному полі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи автор подає власні їхні дефініції та обґрунтовує логічний взаємозв’язок у формуванні вказаних особистісних феноменів майбутнього вчителя початкової школи в процесі фахової підготовки в закладі вищої освіти.

Ключові слова професійна підготовка; професійна компетентність; професійна готовність; професійна культура; учитель початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бігич, О. Б. (2005). Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 2. Будник, О. Б. (2015). Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Житомир, Україна.
 3. Бужина, І.В. (2005). Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 4. Гавриш, І. В. (2006). Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.
 5. Гуменникова, Т. Р. (2011). Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання молодших школярів в умовах ступеневої освіти. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.
 6. Гуревич, Р. С. (2014). Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: Методол. семінар Нац. акад. пед. наук України. (Ч.2, с.137–143). Київ, Україна: Ін-т обдарованої дитини НАПН України.
 7. Дубасенюк, О. А. (2010). Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. (С.10–16). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
 8. Желанова, В. В. (2014). Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.
 9. Коваль, Л. В. (2012). Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ.
 10. Коломієць, А. М. (2008). Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. (Дис. д-ра пед. наук). Вінниця, Україна.
 11. Митник, О. (2009). Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи. Початкова школа, 11 (485), 35–37.
 12. Оліяр, М. П. (2016). Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.
 13. Пальшкова, І. О. (2009) Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.
 14. Петухова, Л. Є. (2009). Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Херсон, Україна.
 15. Семеног, О. М. (2005). Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету). (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 16. Скворцова, С. О. і Гаєвець, Я. С. (2013). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі. Харків, Україна: «Ранок-НТ».
 17. Стрілець, С. І. (2013). Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 18. Онопрієнко, О. В. (Укл.). (2012). Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: дидактико-методичні аспекти: дайджест. Донецьк, Україна: Каштан.
 19. Хомич, Л. О. (1999). Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 20. Ярошинська, О. О. (2015). Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. (Дис. д-ра пед. наук). Умань, Україна.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bihuch, O. B. (2005). Theoretical foundations for developing the methodological competence of the future foreign language teacher at primary school. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine
 2. Budnyk, O. B. (2015). Theoretical and methodological principles of vocational training of future primary school teachers for social and pedagogical activity. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Zhytomyr, Ukraine.
 3. Buzhyna, I. V. (2005). Theory and practice of training future teachers for developing humanistic relations of junior pupils. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 4. Havryish, I. V. (2006). Theoretical and methodological foundations of forming readiness of future teachers for innovative professional activities. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine.
 5. Humennykova, T. R. (2011). Theoretical and methodological principles of training the future teacher for the personality-centered education of junior pupils in conditions of high school education. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Odesa, Ukraine.
 6. Hurevich, R. S. (2014). Competency-based approach in vocational and pedagogical education. Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsiyi: Metodol. seminar Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny. (Part 2, pp. 137–143). Kyiv, Ukraine: In-t obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny.
 7. Dubaseniuk, O. A. (2010). Competency-based approach in teacher training. Formuvannya estetychnoyi kompetentnosti osobystosti zasobamy narodoznavstva. (10-16). Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZHDU im. Franka
 8. Zhelanova, V. V. (2014). Theory and technology of contextual education for future primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine.
 9. Koval, L. (2012). Professional training of future teachers in the context of the development of primary education. Donetsk: LANDON-XXI.
 10. Kolomiiets, A. M. (2008). Theoretical and methodological foundations of developing informational culture of the future primary school (Doctoral dissertation). Vinnitsa, Ukraine.
 11. Mytnyk, O. (2009). Development of professional competence of a modern teacher: realities and perspectives. Pochatkova shkola, 11 (485), 35-37.
 12. Oliyar, M. (2016). Theoretical and methodological principles of developing communicative and strategic competence of future primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Odesa, Ukraine.
 13. Palshkova, I. (2009). Formation of the vocational and pedagogical culture of the future primary school teacher: a practice-based approach. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Odesa, Ukraine.
 14. Petukhova, L.Ye. (2009). Theoretical and methodological principles of developing informative competences of future primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kherson, Ukraine.
 15. Semenoh, O. M. (2005). The system of professional training of future Ukrainian language and literature teachers (in the conditions of pedagogical university). (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 16. Skvortsova, S.O. & Hayevets, Ya. (2013). Training of future primary school teachers for teaching junior pupils to solve scene mathematical problems. Kharkiv, Ukraine: «Ranok-NT».
 17. Strilets, S. (2013). Theoretical and methodological principles of training primary school teachers by means of innovative technologies. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 18. Onopriienko, O.V. (2012). Formation of key and subject competences of junior pupils in the educational process: didactic-methodological aspects: digest. Donetsk, Ukraine: Kashtan.
 19. Khomych, L. A. (1999). The system of psychological and pedagogical training of primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 20. Yaroshynska, O. O. (2015). Theoretical and methodological principles of designing the educational environment for training future primary school (Doctoral dissertation). Uman, Ukraine.

 

Сторінки 5-15

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/1_Khyzhniak5-15.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153733

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.011.3:373.2.011.3,-051
Автор статті  Володимир Сергієнко, Вікторія Ходунова
Назва статті ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІНИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОТИРІЧЧЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті висвітлено пріоритетні напрями та тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства. Розкрито пов’язані з ними завдання та шляхи їхнього вирішення. Обґрунтовано роль Інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в удосконаленні змісту й запровадженні інноваційних педагогічних технологій, модернізації наукової діяльності в ППО.

Ключові слова післядипломна освіта; педагогічна освіта; освіта впродовж життя; інноваційні підходи; компетентність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Наказ МОН України Про затвердження типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти № 36 (2018, 15 січня). Взято з https://drive.google.com/file/d/1mG7U91TLtuHS7aEaBW1B_MuTP5fdgIis/view.
 2. Рідей,Н. М. і Сергієнкo, В. П. (2017). Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку. Київ, Україна: Вид-во НПУ імені Драгоманова.
 3. Вокер, Т. (2018). Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта. Н.Лавської (Перекл.). Київ, Україна: Видавнича група КМ-Б.
References (Translated and Transliterated)
 1. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated On Approval of the Model Educational Program for the Organization and Extension of Teaching Staff Training by Postgraduate Pedagogical Education Institutions No. 36 (2018, January 15). Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1mG7U91TLtuHS7aEaBW1B_MuTP5fdgIis/view
 2. Ridey, N.M. & Serhienko, V.P. (2017). Multimodal principles of postgraduate education for sustainable development. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni Dragomanova.
 3. Walker, T. (2018). How to teach in Finland. Best School Education. N. Lavska (Tr.). Kyiv, Ukraine: Vydavnycha hrupa KM-B.
Сторінки 16-26

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/2_Serhiienko_Hodunova_16-26.pdf
DOI   https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153734

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.091.2. 
Автор статті  Володимир Стешенко, Богдан Стешенко
Назва статті

ФАКТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Проаналізовано розуміння вченими понять: «умови» та «педагогічні умови». Розглянуто підходи до розуміння поняття «педагогічні умови». Установлено, що поняття «педагогічні умови» слід трактувати як обставини/причини, які обумовлюють/визначають ефективне (нормальне) функціонування предмета дослідження; визначати педагогічні умови в кожному конкретному випадку необхідно з урахуванням діяльнісного, системного та інших методологічних підходів; при виборі певних педагогічних умов слід ураховувати відповідні фактори (підстави) їхньої наявності; такими факторами виступають провідні види освітньої діяльності, що підлягають дослідженню в кожному конкретному випадку; усі умови формування певних якостей або утворень у студентів доцільно представляти відповідно до здійснюваної освітньої діяльності: соціально-виховної, організаційної, дидактичної, методичної або їхніми поєднаннями; при виборі педагогічних умов у наукових роботах необхідно спиратися на вказані фактори їхнього визначення.

Ключові слова вища освіта; освітній процес; педагогічні умови; умови; фактори (підстави) педагогічних умов.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андреев,В.И. (2000). Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань, Россия: Центр инновационных технологий.
 2. Артемов, В. Ю. (2015). Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із організації захисту інформації з обмеженим доступом. (Дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 3. Бим-Бад, Б.М. (2002). Педагогический энциклопедический словарь. Москва, Россия.
 4. Гончаренко, С. (1997). Український педагогічний словник. Київ, Україна: Либідь.
 5. Ипполитова, Н. и Стерхова, Н. (б.д.). Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация. General and Professional Education, 1, 8–14.
 6. Набока О. Г. (2012). Професійно-орієнтовані технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів: теорія та методика застосування. Слов’янськ, Україна.
 7. Налимова, О. О. (2016). Методические условия организации интерактивного обучения естествознанию в 5 классе. Молодой ученый, 6.1, 6769.
 8. Остапенко, С. А. (2012). Дидактичні умови формування соціальної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності. Професійна підготовка: наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія: психолого-педагогічні науки, 1, 164–169.
 9. Cтарєва, А. М. (б.д.). Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх учителів суспільствознавчої галузі в контексті інноваційних процесів в освіті. Взято з http://www.e-reading.ws/chapter.php/81556/46/Bogachkina_-_Psihologiya.html.
 10. Білодід, І. К. (Ред.). (1970 – 1980). Словник української мови: в 11 т. Т. 10. Київ, Україна: Наукова думка.
 11. Тверезовська,Н.Т. (2011). Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетенцій організаторів виробництва у ЗВО І-ІІ рівня акредитації. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України, 159 (3), 261–265.
References (Translated and Transliterated)
 1. Andreev, V. I. (2000). Pedagogy: a training course for creative self-development. Kazan, Russia: Tsentr innovatsionnykh tekhnologiy.
 2. Artemov, V. Yu. (2015). Theoretical and methodical principles of formation of deontological competence of specialists in the organization of protection of information with restricted access. (Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 3. Bim-Bad, B. M. (2002). Pedagogical Encyclopedic Dictionary. Moscow, Russia.
 4. Honcharenko, S. (1997). Ukrainian Pedagogical Dictionary. Kyiv, Ukraine: Lybid.
 5. Ippolitova, N. & Sterkhova, N. (n.d.). Analysis of the concept of “pedagogical conditions”: essence, classification. General and Professional Education, 1, 8–14.
 6. Naboka, O. H. (2012). Professional-oriented technologies of training in the professional training of future economists: theory and method of application. Sloviansk, Ukraine.
 7. Nalimova, O. O. (2016). Methodological conditions for the organization of interactive learning for natural science in grade 5. Molodoy uchenyy, 6.1, 67–69.
 8. Ostapenko, S.A. (2012). Didactic conditions for the formation of social competence of students of philological specialties in the process of independent study activities. Profesiina pidhotovka: naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Seriia: psykholoho-pedahohichni nauky, 1, 164–169.
 9. Statareva, A. M. (n.d.). Organizational-methodical conditions for the preparation of future teachers of the social science industry in the context of innovation processes in education. Retrieved from Access to the resource: http://www.e-reading.ws/ chapter.php / 81556/46 / Bogachkina _-_ Psihologiya.html.
 10. Bilodid, I. K. (Ed.). (1970–1980). Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols. Vol. 10. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.
 11. Tverezovska, N. T. & Lisovska, L. M. (2011). Organizational-pedagogical conditions for the formation of professional competencies of the organizers of production in the ZOO of the I-II level of accreditation. Naukovyi visnyk Nats. Un-tu bioresursiv I pryrodokorystuvannia Ukrainy, 159 (3), 261–265.
Сторінки 27-36

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/3_Steshenko_27-36.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153735

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.147:373.3.011-051 
Автор статті  Ірина Вікторенко
Назва статті ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Анотація

Стаття присвячена проблемі методичної підготовки студентів до здійснення професійної діяльності в умовах становлення Нової української початкової школи. Запровадження в освітній процес вишу проектних технологій авторка вважає одним із чинників, що позитивно впливає на його ефективність.

Надано сутнісну характеристику ключових понять дослідження: «методична компетентність учителя природознавства початкових класів», «проектний метод навчання». Виняткову увагу приділено змодельованій авторкою технологічній карті проектної діяльності «Україна на карті світу. Найближчі сусіди нашої держави», до якої залучались студенти-третьокурсники. Описано механізм і особливості організації та реалізації проектної технології в процесі навчання природничої освітньої галузі. Особливий акцент зроблено на тому, що подібна робота є надійною в підготовці до запровадження аналогічної роботи в 4-му класі, коли молодші школярі вивчають тему «Природа України». 

Зроблено висновки про доцільність застосування методу проектів у виші; він виступає дієвим засобом формування методичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, розвитку його пізнавального інтересу, самостійності, інтелектуальних здібностей, становленню професійно важливих особистісних рис. Він дає змогу кожному студенту залучитися до активного пізнавального процесу, дозволяє виявити здібності в груповій співпраці, підвищує мотивацію до навчання.

Ключові слова методична підготовка студентів; удосконалення підготовки вчителів початкових класів; формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів; викладач вищого навчального закладу; методична компетентність учителя природознавства початкових класів; Нова українська школа; проектний метод навчання; творча особистість; розвиток індивідуальності особистості школяра; компетентнісне навчання; технологічна карта проектної діяльності.
Список використаних джерел                                                               
 1. Вікторенко, І. (2017). Методична компетентність учителя початкових класів у навчанні природознавства молодших школярів. Теоретичний аспект. Духовність особистості: методологія, теорія і практика № 2 (77), 52–61.
 2. Навчальні програми для 1 – 4 класів. (б.д.). gov.ua. Взято з https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.
 3. Новий державний стандарт початкової загальної освіти. (2017). Всеукраїнська серпнева конференція. Взято з http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf.
References (Translated and Transliterated)
 1. Victorenko,  (2017). Primary school teacher’s methodological competence in teaching Nature Studies to primary schoolchildren. Theoretical aspect. Spirituality of Personality: Methodology, Theory and Practice No. 2 (77), 52–61.
 2. Curriculum for the 1 – 4 forms. (n.d.). gov.ua Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.
 3. New state standard of primary comprehensive education. (2017). Ukrainian August Conference. Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/NewSchool_Presentation-final_18-08-2017.pdf.
Сторінки 37-46

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/4_Viktorenko_37-46.pdf
DOI  

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.22:1(075.8) 
Автор статті  Наталія Громова
Назва статті

СИСТЕМА РОБОТИ НАД УДОСКОНАЛЕННЯМ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ РИТОРИКИ

Анотація

 

Стаття висвітлює питання пошуку нових форм і методів навчання у виші, що актуалізувало проблему підвищення комунікативно-мовленнєвих якостей, високого професійного рівня педагогічних кадрів.

Авторкою проаналізовано питання комунікативної компетентності, зокрема використання риторичних умінь, що сприятиме підвищенню ефективності професійної педагогічної діяльності й більш повній самореалізації особистості.

Теоретичні основи дослідження складають зарубіжні й вітчизняні розробки, сучасні проекти в галузі риторичної освіти в педагогічній діяльності. Риторична компетенція пов’язана з Концепцією мовної освіти в Україні та розуміється в широкому контексті як сформована здатність людини виступати в ролі суб’єкта комунікативної діяльності.

Необхідність дослідження проблеми зумовлена протиріччям у процесі професійного становлення майбутнього вчителя між необхідністю підвищення рівня сформованості риторичних умінь у майбутніх педагогів і відсутністю відповідного навчально-методичного забезпечення цього процесу.

Ключові слова професійна компетентність; комунікативна компетентність; риторика; риторична компетенція.
Список використаних джерел                                                               
 1. Волкова, Н.П. (2006). Професійно-педагогічна комунікація. Київ, Україна: Видавництво: ВЦ «Академія».
 2. Капская, А.И. (1988). Основные тенденции развития мастерства слова педагога. Киев, Украина: КГПИ.
 3. Кречківський, А. (1994). Тренінг і його роль у навчанні студентів спілкуванню. Соціальна педагогіка і адаптивність особистості. Суми, Україна: ВВП «Мрія» ЛТД.
 4. Куньч, З.Й. (1997). Риторичний словник. Київ, Україна: Рідна мова.
 5. Ладыженская, Т.А. (1997). О новом учебно-методическом комплекте «Детская риторика» для 3-4-летней начальной школы. Начальная школа,8, 54.
 6. Пидкасистый, П.И., Фридман, Л.М. и Гарунов, М.Г. (1999). Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы. Москва, Россия: Педагогическое общество России.
 7. Синельникова, Л.Н. и Лапотько,А.Г. (1996). Риторика как научная и учебная дисциплина. Луганск, Украина.
 8. Сметанський, М.І. (2000). Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Шлях освіти, 4, 9–13.
 9. Ткаченко, Л.П. (2002). Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів. (Дис. канд. пед. наук). Харків.
References (Translated and Transliterated)
 1. Volkova, N.P. (2006). Professional and pedagogical communication. Kyiv, Ukraine: Vydavnyctvo: VC «Akademіya».
 2. Kapskaya, A.I. (1988). The main tendencies of the development of the teacher's linguistic skill. Kyiv, Ukraine: KGPI.
 3. Krechkіvskyi, A. (1994). Training and its role in teaching students to communicate. Social pedagogy and personality adaptability. Sumy, Ukraine: VVP «Mrіya» LTD.
 4. Kunch, Z.Y. (1997). Rhetorical dictionary. Kyiv, Ukraine: Rіdna mova.
 5. Ladyzhenskaya, T.A. (1997). About the new educational kit "Children’s Rhetoric" for 3-4-year primary school. Primary school, 8, 54.
 6. Pidkasistyi, P.I., Fridman, L.M., & Garunov, M.G. (1999). Psychological and didactic reference book of a university lecturer. Moscow, Russia: Pedagogicheskoe obshchestvo Rossiyi.
 7. Sinelnikova, L.N. & Lapotko, A.G. (1996). Rhetoric as a scientific and educational discipline. Luhansk, Ukraine.
 8. Smetanskyii, M.І. (2000). Methodological bases of activization of students learning and cognitive activity. Shliakh osvіty, 4, 9–13.
 9. Tkachenko, L.P. (2002). The content and technology of the rhetoric teaching of future elementary school teachers. (PhD dissertation). Kharkіv.
Сторінки 47-57

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/5_Hromova_47-57.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153738

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.