Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.016:[004:37:001.891]:378.22:373.3
Автор статті  Гаврілова Людмила, Топольник Яна, Зарецька Єлизавета
Назва статті КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ І ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Анотація

У статті проаналізовано можливості використання тестування як потужного, надійного й об’єктивного методу вимірювання якості вищої освіти, зокрема вивчення сформованості когнітивного компонента інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти. Описано етапи конструювання тесту: визначення його мети, відбирання змісту теоретичного матеріалу, який виносився на контроль, побудова матриці тесту, розроблення тестових завдань відповідно до рівнів пізнавальної діяльності, експертиза тесту. Наведено зразки тестових завдань різних когнітивних рівнів, створених за шаблоном. Описано опрацювання результатів тестування, що відбувалося з використанням електронних таблиць MS Excel. Визначено загальний низький рівень сформованості когнітивного компонента ІК-компетентності майбутніх науковців. Відзначено необхідність уведення спеціального курсу для поглибленого вивчення можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в організації та проведенні педагогічного дослідження.

Ключові слова інформаційно-комунікаційні технології; інформаційно-комунікаційна компетентність; моніторинг; комп’ютерне тестування; майбутні доктори філософії; майбутні магістри в галузі освіти.
Список використаних джерел                                                               
 1. European Union. Recommendation of the European Parlement and to the Coucil of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). (2006). Official Journal of the European Union, Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.
 2. Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
 3. Аванесов, В. С. (2005). Исходные понятия теории педагогических измерений. Педагогические измерения, 4, 155–166.
 4. Биков, В. Ю., Білоус, О. В., Богачков, Ю. М., Грабовський, П. П., Колос, К. Р., Кривонос, О. М. … і Шимон, О. М. (2010). Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: методичні рекомендації. В. Ю. Биков, О. М. Спірін, О. В. Овчарук (ред.). Київ, Україна: Атіка. Взято з http://lib.iitta.gov.ua/455/1/zbpdf.
 5. Гаврілова, Л. Г., Кухар, Л. О. і Топольник, Я. В. (2017). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ, Україна: Видавництво Б. І. Маторіна.
 6. Гаврілова, Л. Г., Кухар, Л. О. і Топольник, Я. В. (2018). Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях : практикум для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Слов’янськ, Україна: Видавництво Б. І. Маторіна.
 7. Дендев, Б. (Ред.). (2013). Информационные и коммуникационные технологии в образовании: монография. Москва, Россия: ИИТО ЮНЕСКО. Взято с https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf.
 8. Морзе, Н. В. і Кочарян, А. Б. (2014). Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання, 43 (5), 27–39. Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/6198.
 9. Нова українська школа: концептуальні засади реформування загальної школи. (2017). Взято з http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 10. Овчарук, О. В. (2014). Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього простору : посібник. В. Ю. Биков, О. В. Овчарук (ред.), (с. 7–16). Київ, Україна.
 11. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти. Постанова Кабінету міністрів України № 87. (21. 02. 2018). Взято з https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/.
 12. Про освіту. Закон України № 2145-VIII. (05.09.2017). Взято з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 13. Хриков, Є. (б.д.). Теоретико-методологічні засади моніторингу професійної підготовки. Взято з http://www. profosvita.org.ua/ru/career/articles/2.html.
References (Translated and Transliterated)
 1. European Union. Recommendation of the European Parlement and to the Coucil of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). (2006). Official Journal of the European Union, Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.
 2. Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxemburg: IPTS-JRC. Retrieved from http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC68116.pdf.
 3. Avanesov, V. S. (2005). Initial concepts of the theory of pedagogical measurements. Pedagogicheskie izmereniya, 4, 155–166.
 4. Bykov, V., Bilous, O. V., Bohachkov, Yu. M., Hrabovskyi, P. P., Kolos, K. R., Kryvonos, O. M. … & Shymon, O. M. (2010). Fundamentals of information and communication competences standardization in the system of education of Ukraine: methodological recommendations. V. Yu. Bykov, O. M. Spirin, O. V. Ovcharuk (Eds.). Kyiv, Ukraine: Atika. Retrieved from http://lib.iitta.gov.ua/455/1/zb4.pdf.
 5. Havrilova, L. H., Kukhar, L. O. & Topolnyk, Ya. V. (2017). Information and communication technologies in pedagogical researches: educational-methodical manual for students of higher pedagogical educational establishments. Slovyansk, Ukraine: Vydavnytstvo B. I. Matorina.
 6. Havrilova, L. H., Kukhar, L. O. & Topolnyk, Ya. V. (2018). Information and communication technologies in pedagogical researches: Workshop for students of higher pedagogical educational institutions. Slovyansk, Ukraine: Vydavnytstvo B. I. Matorina.
 7. Dendev, B. (Ed.). (2013). Information and communication technologies in education: monograph. Moscow, Russia: IITO U Retrieved from https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214728.pdf.
 8. Morze, N. V. & Kocharian, A. B. (2014). The standard of ICT competence of university teachers in the context of improving the quality of education. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 43 (5), 27–39. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/6198.
 9. New Ukrainian School: Conceptual Principles for Reforming the General School. (2017). Retrieved from http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.
 10. Ovcharuk, O. V. (2014). Information and communication competence as a subject of discussion: international approaches. Formuvannia informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv stvorennia informatsiinoho osvitnoho prostoru : posibnyk. Yu. Bykov, O. V. Ovcharuk (Ed.), (p. 7–16). Kyiv, Ukraine.
 11. On Approval of the State Standard of Primary Education. Resolution of the Ministers Cabinet of Ukraine # 87 (21. 02. 2018). Retrieved from https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/59891/.
 12. Law of Ukraine “On Education”. # 2145-VIII (05. 09. 2017). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
 13. Khrykov, Ye. (n.d.). Theoretical and methodological principles of monitoring of vocational training. Retrieved from http://www. profosvita.org.ua/ru/career/articles/2.html.
Сторінки 5-18

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/1_Havrilova_Topolnyk_Zaretska_5-18.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153786

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.1 (477)
Автор статті  Світлана Дриль, Людмила Кухар
Назва статті АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РЕФОРМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Анотація

У статті висвітлена проблема аналізу міжнародних моніторингових досліджень і реформ у галузі освіти: світовий досвід та український контекст. Результати дослідження довели, що зарубіжна програма дослідження формування соціально-емоційних навичок (Study of Social and Emotional Skills) є не менш важливою для подальшої її реалізації й на Україні: для виявлення й оцінювання соціально-емоційних навичок школярів, прогнозування та корекції поведінки дітей, що впливає на подальшу суспільно-економічну інтеграцію та особистий розвиток. Зокрема, були наведені інструменти дослідження соціально-емоційних навичок, доменну соціально-емоційну модель особистості досліджуваних, показані зразки анкетних опитувань. Нами запропоновано залучити Україну до міжнародного проекту «Study of Social and Emotional Skills» у зв’язку з виявленою необхідністю як для держави, так і для учнів.

Ключові слова

освітні стандарти; PISA; Організація економічного дослідження та розвитку; міжнародні дослідження; соціально-емоційні навички.

Список використаних джерел                                                               
 1. Бобак,Н. В., Мартинюк, О. В. і Марочко, Н. М. (1994). Моніторинг якості освіти: міжнародний досвід. Луцьк, Україна: Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти.
 2. Рамкова програма ЄС оновлених ключових компетентностей. (17 січня 2018 року) Взято з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 3. Матвійчук,О. Є. (2017). Деякі питання підвищення читацької грамотності школярів. Київ, Україна: Бібліосвіт: інформ. вісн. 3 (63). Взято з http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21331/1/O_Matviichuk_BS_3_63_2017_IPPO.pdf
 4. Chernyshenko, O.M., Kankaraš and F. Drasgow. (2018). “Social and emotional skills for student success and wellbeing: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills”. OECD Education Working Papers, No. 173, OECD Publishing, Paris. Взято з http://dx.doi.org/10.1787/db1d8e59-en
 5. Войтків, Г. В. (2017). Використання компетентнісно зорієнтованих завдань у форматі Pisa з метою формування ключових компетенцій. Кіровоград, Україна: Наукові записки РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. № 11 (ІV), 28–31.
 6. Пермякова,О. Г. (2011). Моніторинг якості навчання в європейських країнах у контексті міжнародних порівняльних досліджень (друга половина ХХ століття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Терещук Г. (ред.) № 2, 224–229.
 7. Оксамитна,С. М. і Васильченко, А. А. (2009). Соціальна диференціація освітніх можливостей за результатами міжнародного проекту PISA: досвід для України. Наукові записки НаУКМА. Том 96: Соціологічні науки, 13–21.
 8. Одайник, С. Ф. (2017). Pisa – невід’ємна частина системи оцінювання якості освіти в Україні. Таврійський вісник освіти. 1 (57), 3338.
 9. Вакуленко, Т. і Ломакович, С. (б.д.). PISA 2018: Що отримає Україна? Взято з: http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/818-pisa-2018-shcho-otrimae-ukrajina
 10. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку Україна– 2020» № 5/2015 (2015, 12 січня). Взято з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти Pisa – 2018» № 72-р (2016, 04 лютого). Взято з https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248816832
 12. Наказ МOН України «Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти Pisa – 2018 в Україні». (2017, 26 січня) Взято з http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54197/
 13. Дичок, С. М. (2017). Дослідження Pisa: Міжнародний досвід Таврійський вісник освіти. № 1 (57), 13–
 14. Texas Assessment of Basic Skills. (б.д.). Взято з https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Assessment_of_Basic_Skills
 15. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. (б.д.). Взято з https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 16. Наказ МОН України "Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» № 1469. (2016, 08 грудня) Взято з https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-mon/nakaz-vid-08122016-1469-pro-zatverdjennya-2016-47461.html
 17. Закон України «Про освіту». (2017). Відомості Верховної Ради України, 38-39 (с. 380). Взято з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 18. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя». (2006, 18 грудня). Взято з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
 19. Порівняльний перелік ключових компетентностей ЄС. Освіта на основі життєвих навичок. Взято з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1
 20. Tim Kautz, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel & Lex Borghans. (2018). Fostering and measuring skills: improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success Взято з http://www.oecd.org/education/ceri/Fostering-and-Measuring-Skills-Improving-Cognitive-and-Non-Cognitive-Skills-to-Promote-Lifetime-Success.pdf
 21. The Study on Social and Emotional Skills – About the Study. Взято з http://www.oecd.org/education/ceri/study-on-social-and-emotional-skills-the-study.htm
 22. Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice. Взято з https://www.amazon.co.uk/Handbook-Social-Emotional-Learning-Research/dp/1462520154
 23. Strengthening Social and Emotional Education as a Core Curriculum Area across the EU. (2018, February). DOI: 2766/456730
 24. New International SEL Report Social and Emotional Education: An International Analysis. (2013). Взято з http://www.ncflb.com/wp-content/uploads/2013/02/SEL-worldwide.pdf
References (Translated and Transliterated)
 1. Bobak, N.V., Martyniuk, O.V. i Marochko, N.M. (1994). Quality Education Monitoring: International Experience. Lutsk, Ukraina: Volyn. in-t pisliadyplom. ped. osvity.
 2. EU Framework Program for updated key competencies. (2018, January 17). Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53
 3. Matviichuk, O. Ie. (2017). Some issues raise student literacy. Kyiv, Ukraina: Bibliosvit: inform. visn. 3 (63). Retrieved from: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21331/1/O_Matviichuk_BS_3_63_2017_IPPO.pdf
 4. Chernyshenko, O.M., Kankaraš & F. Drasgow (2018), “Social and emotional skills for student success and wellbeing: Conceptual framework for the OECD study on social and emotional skills”. OECD Education Working Papers, No. 173, OECD Publishing, Paris. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/db1d8e59-en
 5. Voitkiv H. V. (2017). Use of Competency-Oriented Tasks in Pisa Format to Create Key Competencies. Kirovohrad, Ukraina: Naukovi zapysky RVV KDPU im. V.Vynnychenka. 11 (ІV), 28–31.
 6. Permiakova, O. H. (2011). Monitoring the quality of education in European countries in the context of international comparative studies (second half of the twentieth century). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka. Ser. Pedahohika, 2, 224–229.
 7. Oksamytna, S. M. & Vasylchenko, A. A. (2009). Social differentiation of educational opportunities by the results of the international project PISA: experience for Ukraine.: Naukovi zapysky NaUKMA. Tom 96: Sotsiolohichni nauky, 13–21.
 8. Odainyk, S. F. (2017). Pisa is an integral part of the education quality assessment system in Ukraine. Tavriiskyi visnyk osvity,1 (57), 33–38.
 9. Vakulenko, T. & Lomakovych, S. (n.d.). PISA 2018: What will Ukraine get? Retrieved from http://education-ua.org/ua/porivnyalna-pedagogika/818-pisa-2018-shcho-otrimae-ukrajina
 10. Decree of the President of Ukraine “On the Strategy of Sustainable Development Ukraine 2020” No. 5/2015. (2015, January 12). Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 11. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some Issues of Ukraine's Participation in the International Study on the Quality of Education in Pisa – 2018» № 72-р (2016, 04 February) Retrieves from: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248816832
 12. Order of the Ministry of Education of Ukraine “On Preparation in 2017 for the International Study on the Quality of Education Pisa - 2018 in Ukraine”. (2017, January 26). Retrieved from http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54197/
 13. Dychok, S. M. (2017). Pisa Research: International Experience. Tavriiskyi visnyk osvity, 1 (57), 13–19.
 14. Texas Assessment of Basic Skills. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Assessment_of_Basic_Skills
 15. New Ukrainian School. Conceptual Principles of Reforming High School. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
 16. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine “On Approval of the Regulation on the National Contact Point of the European Union Research and Innovation Framework Program” Horizon 2020. No. 1469. (2016, December 08). Retrieved from: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-mon/nakaz-vid-08122016-1469-pro-zatverdjennya-2016-47461.html
 17. Law of Ukraine “On Education”. (2017). Vidomodti Verkhovnoi rady, 38-39. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 18. Recommendation 2006/962 / EC of the European Parliament and of the Council (EU) “On core competences for lifelong learning”. (2006, December 18). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975
 19. Comparative list of key competencies of the EU. Osvita na osnovi zhyttievykh navychok. Retrieved from http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53#1
 20. Tim Kautz, James J. Heckman, Ron Diris, Bas ter Weel & Lex Borghans. (2018). Fostering and measuring skills: improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/ceri/Fostering-and-Measuring-Skills-Improving-Cognitive-and-Non-Cognitive-Skills-to-Promote-Lifetime-Success.pdf
 21. The Study on Social and Emotional Skills – About the Study. Retrieved from http://www.oecd.org/education/ceri/study-on-social-and-emotional-skills-the-study.htm
 22. Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice. Retrieved from https://www.amazon.co.uk/Handbook-Social-Emotional-Learning-Research/dp/1462520154
 23. Strengthening Social and Emotional Education as a Core Curriculum Area across the EU. (2018, February). DOI: 2766/456730
 24. New International SEL Report Social and Emotional Education: An International Analysis. (2013). Retrieved from http://www.ncflb.com/wp-content/uploads/2013/02/SEL-worldwide.pdf
Сторінки 19-32

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/2_Dryl_Kuhar_19-32.pdf
DOI  

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК [378.147:37.011.3-051]:004
Автор статті  Олена Бескорса
Назва статті ВПРОВАДЖЕННЯ РАМКИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЛЯ СПРИЯННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Анотація

Масове запровадження цифрових технологій у всі сфери життя змінює вимоги щодо підготовки майбутніх учителів, які є відповідальними за підготовку молодого покоління до взаємодії, спілкування, навчання та генерування нових знань у сучасному суспільстві. Тому в статті порушено актуальну проблему запровадження рамки цифрової компетентності майбутніх учителів з метою сприяння їхньому професійному розвитку. Питання формування цифрової компетентності вчителів є предметом дослідження вітчизняних (В. Биков, Л. Гаврілова, О. Данильчук, М. Жалдак, А. Коломієць, О. Сисоєва, І. Смирнов, О. Спірін) та закордонних науковців (Д. Белшоу, Н. Хоклі, Н. Сонк, С. Лівінгстоун Р. Дж. Крумсвік).

Метою статті є теоретичний аналіз рамки цифрової компетентності вчителів та вироблення показників сформованості цифрової компетентності. Автором доведено, що цифрова компетентність є складовою частиною фахової компетентності майбутнього вчителя. Наголошено, що до елементів рамки цифрової компетентності доцільно додати такі компоненти: мотивація і позитивне самосприйняття, а також запровадження нових методів та прийомів формування цифрової компетентності. Автор висновує, що рамка цифрової компетентності охоплює всі вимоги, враховуючи процеси реформування та модернізації освіти в Україні, сприяючи постійному професійному розвитку вчителів.
Ключові слова цифрова компетентність; підготовка вчителів; рамка цифрової компетентності; професійний розвиток; цифрові технології; нові методики.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гаврілова,Л. і Топольник, Я. (2017). Цифрова культура, цифрова грамотність, цифрова компетентність як сучасні освітні феномени”, Інформаційні технології і засоби навчання, 61(5), 1–14.
 2. Концепція «Нова українська школа. (2016, 27 жовтня). Взято з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 3. Cervera,M. G. & Cantabrana, J. L. (2015). Professional development in teacher digital competence and improving school quality from the teachers’ perspective: a case study. New approaches in education research, 2 (4), 115–121.
 4. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
 5. Dudney, G. Digital Literacy Primer. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/gavin-dudeney-digital-literacy-primer
 6. Koskinen, J. (2015). Digital competence development teachers in Finnish higher education. Master’s Thesis. Lahti, Finland: Lahti University of Applied Sciences.
 7. Krumsvik, R. Situated learning and digital competence. Education and Information Technology. Retrieved from http://www.icicte.org/Proceedings2013/Papers202013/05-1-Krumsvik.pdf.
 8. Redecker, Ch. (2017). European framework for the digital competence of educators. Y. Punnie (Ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
References (Translated and Transliterated)
 1. Havrilova, L. & Topolnyk, Ya. (2017). Digital Culture, Digital Literacy, Digital Competence as Modern Educational Phenomena. Informatsiini tekhnolohii I zasoby navchannia, 61(5), 1–14.
 2. Concept “New Ukrainian school”. (2016, October 27). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
 3. Cervera,M. G. & Cantabrana, J. L. (2015). Professional development in teacher digital competence and improving school quality from the teachers’ perspective: a case study. New approaches in education research, 2 (4), 115–121.
 4. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
 5. Dudney, G. Digital Literacy Primer. Retrieved from http://www.teachingenglish.org.uk/article/gavin-dudeney-digital-literacy-primer
 6. Koskinen, J. (2015). Digital competence development teachers in Finnish higher education. Master’s Thesis. Lahti, Finland: Lahti University of Applied Sciences.
 7. Krumsvik, R. Situated learning and digital competence. Education and Information Technology. Retrieved from http://www.icicte.org/Proceedings2013/Papers202013/05-1-Krumsvik.pdf.
 8. Redecker, Ch. (2017). European framework for the digital competence of educators. Y. Punnie (Ed.). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Сторінки 33-41

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/3_Beskorsa_33-41.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153788

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 372.881.111.1
Автор статті  Ірина Лобачова
Назва статті МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі подолання мовно-мовленнєвого бар’єра в комунікативно-пізнавальних ситуаціях, що спрямовані на формування та розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів. Окреслено причини, які не дозволяють студентам бути повноцінними учасниками дискусії (складність, незрозумілість запропонованої теми для обговорення; неспроможність працювати в парах або дискусійних групах; невміння підбирати аргументи на користь будь-якого твердження тощо). Надано методичні рекомендації щодо заохочення студентів до участі в комунікативних ситуаціях, тематичних обговореннях (наголошення на важливості окресленої теми; можливість створення власних структурованих висловлювань; формування своїх груп; етика спілкування; підготовка до академічного обговорення; особистий приклад; вільність у висловлюванні; право на помилку; принципи групування студентів; сприятлива атмосфера тощо). З’ясовано, що інтерактивні технології навчання іноземної мови створюють необхідні передумови не лише для розвитку іншомовної мовленнєвої компетентності студентів, а й для формування вмінь приймати як колективні (групові), так й індивідуальні рішення, що є підґрунтям для виховання громадян з активною життєвою позицією; активізують мовний і мовленнєвий матеріал в іншомовній комунікації студентів, стимулюють їхні когнітивні процеси та розвивають професійно орієнтовані вміння в життєвих ситуаціях спілкування.
Ключові слова інтерактивні технології; комунікативна група; комунікативна компетентність; комунікативна ситуація; навички говоріння; учасник дискусії.
Список використаних джерел                                                               
 1. Busy Teacher: How to Teach Conversational English: 9 Best Practices. (n.d.). Retrieved from http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teachconversational-english-best-practices.html
 2. Gibson,G. (2004). Facilitating English Conversation Development in Large Classrooms. The Internet TESL Journal, 9, Vol. X. Retrieved from http://iteslj.org/Techniques/Gibson-Conversation.html
 3. 3. Kayi, (2006). Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language. The Internet TESL Journal, 11, Vol. XII. Retrieved from http://iteslj.org/Articles/Kayi-Teaching Speaking.html
 4. Lobachova,I. (2016). Developing Listening Skills for Improving Foreign Language Communicative Competence. Professionalism of the Teacher: Theoretical and Methodological Aspects, 3, 67–75. Retrieved from http://pptma.dn.ua/index.php/uk/
 5. Regan,L. 20 Teaching Tips: Pair Work/Group Work. (n.d.). Retrieved from http://www.tefl.net/teaching/teaching-tip_01.htm
References (Translated and Transliterated)
 1. Busy Teacher: How to Teach Conversational English: 9 Best Practices. (б.д.). Взято з http://www.busyteacher.org/14409-how-to-teachconversational-english-best-practices.html
 2. Gibson, G. (2004). Facilitating English Conversation Development in Large Classrooms. The Internet TESL Journal, 9, Vol. X. Взято з http://iteslj.org/Techniques/Gibson-Conversation.html
 3. 3. Kayi, (2006). Teaching Speaking: Activities to Promote Speaking in a Second Language. The Internet TESL Journal, 11, Vol. XII. Взято з http://iteslj.org/Articles/Kayi-Teaching Speaking.html
 4. Lobachova,I. (2016). Developing Listening Skills for Improving Foreign Language Communicative Competence. Професіоналізм педагога : теоретичні й методичні аспекти,  3, 67–75. Взято з http://pptma.dn.ua/index.php/uk/
 5. Regan, L. 20 Teaching Tips: Pair Work/Group Work. (б.д.). Взято з http://www.tefl.net/teaching/teaching-tip_01.htm
Сторінки 42-50

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/4_Lobachova_42-50.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153789

 

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
УДК 378.147:373.3.011.3-051
Автор статті  Ольга Хващевська, Олена Заміуська
Назва статті СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ НУШ

Анотація

У статті окреслено ключові аспекти діяльності вчителів початкової школи на підставі вимог і рекомендацій Нової української школи.  Розкрито сутність понять: «педагогічні технології», «технології навчання», «сучасні педагогічні технології», «інтегроване навчання», «технологія формування та розвитку критичного мислення». Виявлено підходи до організації інтегрованого навчання, які мають на меті формування цілісної картини світу особистості. На основі цих підходів, Державного стандарту й освітніх програм учитель може розробити інтегровану навчальну програму або використати подані ідеї для організації інтегрованого навчання. Розкрито питання впровадження технології критичного мислення, які дозволяють отримати позитивні результати у формуванні активної розумової діяльності студентів. Теоретично обґрунтовано доцільність використання сучасних педагогічних технологій у контексті Нової української школи.
Ключові слова сучасні педагогічні технології; технології навчання; інтегроване навчання; технологія формування та розвитку критичного мислення; Нова українська школа.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бондар, В. І. і Шапошнікова, І. М. (2006). Управління формуванням професійної компетентності вчителя. Освіта і управління, 9 (2), 20−27.
 2. Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Інтегроване навчання. Онлайн-курс для вчителів початкових класів (б.д.). Взято з https://edera.gitbooks.io/glossary/3/intehrovane_navchannia.html
 4. Кроуфорд, А. і Саул, В. (2006). Технології розвитку критичного мислення. Київ, Україна: Плеяди.
 5. Бібік, Н.М. (Ред.) (2017). Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ, Україна: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди».
 6. Кукушина, В. С. (Ред.). (2002). Педагогические технологии : учебное пособие для студентов педагогических специальностей. Ростов на Дону, Россия : Март
 7. Пєхота, О. М. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. І. А. Зязюн, О. М. Пєхота (Ред.). Київ, Україна : Видавництво А. С. К.
 8. Хващевська,  О. О. (2017). Сучасні педагогічні технології в навчанні молодших школярів. Молодий вчений, 2 (49.2), 20–24.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bondar, V. I., & Shaposhnikova, M. (2006). Management of the formation of professional competence of the teacher. Osvita i upravlinnia, 9 (2), 20−27.
 2. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 3. Integrated learning. Online Course for Primary Teachers (n.d.) Retrieved from https://edera.gitbooks.io/glossary/3/intehrovane_navchannia.html
 4. Krouford,, & Saul, V. (2006). Technologies of development of critical thinking. Kyiv, Ukraine: Pleiady.
 5. Bibik, N. M. (Ed.) (2017). New Ukrainian School: Teacher's Guide. Kyiv, Ukraine: Pleiady.
 6. Kukushina, S. (Ed.). (2002). Pedagogical technologies: a manual for students of pedagogical specialties. Rostov on Don, Russia: Mart.
 7. Piekhota, M. (2003). Training of the Future Teacher to the Advanced Pedagogical Technologies. I. A. Ziaziun, O. M. Piekhota (Ed.). Kyiv, Ukraine : Vydavnytstvo A. S. K.
 8. Khvashchevska, O. (2017). Modern pedagogical technologies in the education of junior pupils. Molodyi vchenyi, 9.2 (49.2), 20–24.
Сторінки 51-61

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-2/5_Khvashchevska_Zamiuska_51-61.pdf
DOI https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(2).2018.153790

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.