Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ТЕСТУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.315.6:51

Автор статті 

Інна Хижняк

Назва статті ТЕСТУВАННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті обґрунтовано важливість діагностики розвитку професійних новоутворень майбутнього фахівця, одним із яких для вчителя початкової школи виступає готовність до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності та використання в цьому процесі методу тестування. Під час дослідження рівня розвитку цієї готовності в майбутніх учителів початкової школи автор спирається на потужну теоретичну базу, до якої увійшли традиційні вітчизняні тенденції в підготовці вчителя початкової школи, інновації в підготовці фахівців для початкової школи ХХІ ст., теоретичні засади лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя та теоретико-методичні основи електронної лінгвометодики. У статті автор дійшла висновку, що тестування є релевантним методом вимірювання відповідного особистісного феномена майбутніх учителів і за умов традиційного навчання лінгвометодики в більшості майбутніх фахівців у галузі початкової освіти (і бакалаврів, і магістрів) переважає репродуктивний рівень розвитку когнітивного компонента готовності, а мінімальною є кількість респондентів, які виявили приналежність до дослідницько-креативного рівня. Ці показники дозволили автору вказати на необхідність системного опанування основ електронної лінгвометодики на бакалаврському та магістерському ступенях вищої освіти.

Ключові слова педагогічна діагностика; тестування; електронна лінгвометодика; лінгвометодична компетентність; готовність до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності; учитель початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Булах, І. Є. і Мруга, М. Р. (2006). Створюємо якісний тест. Київ, Україна: Майстер-клас.
 2. Варецька, О. В. (2016). Критерії, показники та рівні розвитку діяльнісного компонента соціальної компетентності вчителя початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 25–37. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2016/4/3.%20Varetska_S.25-37.pdf
 3. Гаврілова, Л. Г. (2015). Науково-методологічні підходи до аналізу професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 2, 7–17. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2015/2/3.gavrilova.7-17.pdf
 4. Івлієва, О. М. (2001). Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готовності вчителя початкових класів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Одеса, Україна: Південноукраїнський державний педагогічний імені К. Д. Ушинського.
 5. Ішутіна, О. Є. (2016). Вивчення стану організації лінгвометодичного моніторингу у вишах України. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 4, 25–37. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/6/16.%20Ishutina%20137-149.pdf
 6. Панасюк, А. В. (2009). Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності здобувачів вищих технічних навчальних закладів. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Житомир, Україна: ЖДУ імені І. Франка.
 7. Спірін, О. М. (2007). Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за кредитно-модульною системою. М. І. Жалдак (Ред.). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ імені І. Франка.
 8. Чаркіна, О. А. (2009). Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у педагогічних університетах. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Кривий Ріг, Україна: Криворізький державний педагогічний університет.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Bulakh, I. Ye., & Mruha, M. R. (2006). We create a qualitative test. Kyiv, Ukraine: Maister-klas.
 2. Varetska, O. V. (2016). Criteria, Indicators and Levels of the Competence of the Primary School Teacher Active Component Development in the System of Postgraduate Pedagogical Education. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 4, 25–37. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2016/4/3.%20Varetska_S.25-37.pdf
 3. Havrilova, L. H. (2015). Scientific and methodological approaches to the analysis of the future primary school teachers professional competence. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 2, 7–17. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2015/2/3.gavrilova.7-17.pdf
 4. Ivliieva, O. M. (2001). Criterio-oriented testing in the system of formation the elementary school teacher's professional readiness. (Extended abstract of PhD dissertation). Odesa, Ukraine: Pivdennoukrainskyi derzhavnyi pedahohichnyi imeni K. D. Ushynskoho.
 5. Ishutina, O. Ye. (2016). Implementing project technology into monitoring of prospective Ukrainian language teachers’ linguomethodological competence. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 4, 25–37. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/6/16.%20Ishutina%20137-149.pdf
 6. Panasiuk, A. V. (2009). Foreign Language Test Control Organization in the Process of Students’ Individual Activity of Higher Technical Educational Establishments. (Extended abstract of PhD dissertation). Zhytomyr, Ukraine: ZhDU imeni I. Franka.
 7. Spirin, O. M. (2007). Theoretical Methodical Principles of Vocational Training of Future Teachers of Informatics under the Credit-Module System. M. I. Zhaldak (Ed.). Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZhDU imeni I. Franka.
 8. Charkina, O. A. (2009). Pedagogical testing as control method of an educational process in pedagogical universities. (Extended abstract of PhD dissertation). Kryvyi Rih, Ukraine: Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet.
Сторінки 23-37

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/2.%20Khyzhnyak%2023-37.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140579

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.