Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК «КРОК ЗА КРОКОМ» – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

377.35

Автор статті 

Микола Близнюк, Валерій Михайленко

Назва статті

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК «КРОК ЗА КРОКОМ» – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Проведено аналіз змістової частини освітніх мультидисциплінарних пакетів Регіонального Екологічного Центру для країн Центральної та Східної Європи «Крок за кроком» та «Зеленого пакета», призначених для поширення наскрізної освіти для сталого розвитку в Україні. Показано, що дидактична основа посібників значною мірою співпадає з вимогами освітньої реформи «Нова українська школа». Матеріали посібників можуть задовольнити наявну потребу в навчальних матеріалах шкільної та позашкільної освіти для сталого розвитку щодо формування екологічно орієнтованого мислення та соціальної компетентності учнівської молоді. Поширення цих матеріалів через мережу Інтернет сприяє широкому охопленню цільових груп і має переваги на ринку освітніх послуг своєю інтерактивністю та мобільністю, що є важливим елементом цільової підготовки та перепідготовки 20 тисяч учителів, які будуть задіяні у втіленні шкільної реформи.
Ключові слова освіта для сталого розвитку; ринок освітніх послуг; сталий розвиток; громадянське суспільство; мультимедійний посібник.
Список використаних джерел                                                               
 1. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (2017). Взято з https://menr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf
 2. Концепція «Нова українська школа» (2016, 27 жовтня). Взято з http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/
 3. Закон України про освіту. № 2145-19. (2017, 5 вересня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 4. Wals, A. (2009). Review of Contexts and Structures for ESD. Learning for a Sustainable World. Paris: UNESCO.
 5. Hakan, A. (2017). Learning from Dealing with Real World Problems. Education, 137 (4), 413−417.
 6. Пустовіт, Н. А. (2006). Освіта для сталого розвитку – важливий напрям підвищення екологічної компетентності вчителя. Вісник Житомирського державного університету. Взято з http://zu.edu.ua/1061/1/06 pnaekv.pdf
 7. Пришляк, О. Ю. (2011). Формування інформаційної культури майбутніх педагогів. Науковий вісник Ужгородського Національного університету, 20, 113−115. Взято з https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5542
 8. Пришляк, О. Ю. (2007). Практична підготовка соціальних педагогів: вітчизняний і зарубіжний досвід. Педагогічні науки, 44, 348−352. Взято з http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_44/79.pdf
 9. Михайленко, В., Близнюк, М., Денафас, Г., Малькова, Т. і Минджов, К. (2017). Карпатська школа – освітній ресурс для сталого розвитку. Фізична географія та геоморфологія, 1 (85).
 10. Johnson, N. (2017, July 24). New lessons for the future. Retrieved from http://www.rec.org/news-item.php?id=1287
 11. Гриневич, Л. (2017, 21 серпня). Новий державний стандарт початкової загальної освіти. Всеукраїнська серпнева конференція. Взято з http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/21/novij-derzhavnij-standart-pochatkovoyi-zagalnoyi-osviti.pdf
 12. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. (б.д.). Взято з http://www.nenc.gov.ua/
 References (Translated and Transliterated)
 1. National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine" (2017). Retrieved from https://menr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf
 2. Concept "New Ukrainian School" (2016, October 27). Retrieved from http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/
 3. Law of Ukraine on education. № 2145-19. (2017, September 5). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 4. Wals, A. (2009). Review of Contexts and Structures for ESD. Learning for a Sustainable World. Paris: UNESCO.
 5. Hakan, A. (2017). Learning from Dealing with Real World Problems. Education, 137 (4), 413−417.
 6. Pustovit, N. A. (2006). Education for sustainable development is an important direction for improving the teacher's environmental competence. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Retrieved from http://zu.edu.ua/1061/1/06 pnaekv.pdf
 7. Pryshliak, O. Yu. (2011). Formation of informational culture of future teachers. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho universytetu, 20, 113−115. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5542
 8. Pryshliak, O. Yu. (2007). Practical training of social educators: domestic and foreign experience. Pedahohichni nauky, 44, 348−352. Retrieved from http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_44/79.pdf
 9. Mykhailenko, V., Blyzniuk, M., Denafas, H., Malkova, T., & Myndzhov, K. (2017). Carpathian school is an educational resource for sustainable development. Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia, 1 (85).
 10. Johnson, N. (2017, July 24). New lessons for the future. Retrieved from http://www.rec.org/news-item.php?id=1287
 11. Hrynevych, L. (2017, August 21). New state standard of elementary general education. Vseukrainska serpneva konferentsiia. Retrieved from http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017/08/21/novij-derzhavnij-standart-pochatkovoyi-zagalnoyi-osviti.pdf
 12. National Ecological and Naturalistic Center of Pupils' Youth. (d.). Retrieved from http://www.nenc.gov.ua/
Сторінки 50-61

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/4.%20Blyzniuk%20Mykhailenko%2050-61.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140581

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.