Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.016:811.111

Автор статті 

Олена Бескорса

Назва статті

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ

Анотація

У статті здійснено компаративний аналіз традиційних та інноваційних методів викладання англійської мови у ВНЗ задля покращення іншомовної підготовки фахівців у контексті сучасного реформування системи освіти. Автор зазначає, що історія становлення іншомовної освіти розпочалася в ХІХ ст., і перевага надавалася перекладним методам, які еволюціонували до комунікативних методів. Доведено, що в сучасних умовах розвитку суспільства визначальним фактором у підготовці висококваліфікованого фахівця є його володіння іноземною мовою. Англійська мова, яка є мовою міжкультурної комунікації, розглядається не як кінцева мета навчання, а як засіб професійної комунікації майбутніх фахівців різних спеціальностей. Зазначено, що такий підхід сприяє доланню бар’єрів у спілкуванні студентської молоді та розширенню можливостей студентської мобільності. Визначено інноваційні тенденції викладання англійської мови у ВНЗ: залучення автентичного контенту, предметно-мовне навчання іноземної мови, формування соціокультурної компетентності за принципом діалогу культур, зміна стилю взаємодії викладача та студентів, упровадження дистанційного навчання.
Ключові слова викладання англійської мови; перекладні методи; прямий метод; автентичний контент; предметно-мовне навчання; соціокультурна компетентність; принцип діалогу культур; мультилінгвізм.
Список використаних джерел                                                               
 1. Гальськова, Н. Д. (2004). Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения иностранным языкам. Иностранные языки в школе, 1, 3–8.
 2. Долінська, К. (2013). Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки, 7, 142–145. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2013_7_33
 3. Заборовський, В. В. і Мерзлікіна, І. Г. (2010). Історія методики викладання іноземних мов. Педагогическая наука: История, Практика, Тенденции развития, 4. Взято з http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_11/?print
 4. Закон України про вищу освіту. № 1556-18. (2014, 1 липня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 5. Каричковська,С. (2015). Генезис методики навчання іноземних мов як науки. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 11, 26–31. Взято з http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2015/11_1/4.pdf
 6. Ніколаєва,С. Ю. (2003). Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ, Україна: Ленвіт.
 7. Розпочинається підготовка шкільного вчителя нового покоління. (б.д.) Взято з http://www.britishcouncil.org.ua/year-of-english/updates/blog/Training-Begins-for-New-Generation-School-Teachers
 8. Тарнопольський,О. (2011). Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілец у немовних вишах. Іноземні мови, 3 (67), 23–27.
 9. Тверезовська,Н. Т. і Чередніченко, Г. А. (2010). Метод діалогу культур у процесі викладання іноземних мов. Викладання мов у ВНЗ освіти на сучасному етапі, 17, 133–139.
 10. Черпак,О. В. (2012). Аудиолингвальный метод обучения английскому языку. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов». (С. 220–223). Київ: НТУУ «КПІ».
 11. Content and Language Integrated Learning (CLIL). (2017). Retrieved from http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=40079&lang=ukr&news_code=nova-storinka40079-ukr
 12. Vitthal V. Parab. (2015). Innovative Techniques, Methods & Trends in English Language Teaching. IOSR Journal of Humanities And Social Science, 20, 40–44.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Galskova, N. D. (2004). Intercultural education: the problem of aims and content of teaching foreign languages. Inostrannye yazyki v shkole, 1, 3–8.
 2. Dolinska, K. (2013). Developing future primary school teachers’ social and cultural competence as a pedagogical issue. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Pedahohichni nauky, 7, 142–145. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2013_7_33
 3. Zaborovskyi, V. V., & Merzlikina, I. H. (2010). History of methodology of teaching foreign languages. Pedagogicheskaya nauka: Istoriya, Praktika, Tendentsii razvitiya, 4. Retrieved from http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_11/?print
 4. Law of Ukraine on Higher Education. № 1556-18. (2014, July 1). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 5. Karychkovska, S. (2015). Genesis of the methodology of teaching languages as a science. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 11, 26–31. Retrieved from http://library.udpu.org.ua/library_files/probl_sych_vchutela/2015/11_1/4.pdf
 6. Nikolaieva, S. Yu. (2003). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Kyiv, Ukraine: Lenvit.
 7. Training of a school teacher of the new generation starts. (n. d.). Retrieved from http://www.britishcouncil.org.ua/year-of-english/updates/blog/Training-Begins-for-New-Generation-School-Teachers
 8. Tarnopolskyi, O. (2011). Content-based instruction, CLIL and foreign language immersion in teaching foreign languages for specific purposes at non-linguistic tertiary educational institutions. Inozemni movy, 3 (67), 23–27.
 9. Tverezovska, T. & Cherednichenko, H. A. (2010). Method of culture dialogue in the process of teaching foreign languages. Vykladannia mov u VNZ osvity na suchasnomu etapi, 17, 133–139.
 10. Cherpak, O. V. (2012). Audio-linguistic method of teaching English. Proceedings from VII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni pidkhody ta innovatsiini tendentsii u vykladanni inozemnykh mov”. (Pp. 220–223). Kyiv: NTUU “KPI”.
 11. Content and Language Integrated Learning (CLIL). (2017). Retrieved from http://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=40079&lang=ukr&news_code=nova-storinka40079-ukr
 12. Vitthal V. Parab. (2015). Innovative Techniques, Methods & Trends in English Language Teaching. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20, 40–44.
Сторінки 62-72

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/5.%20Beskorsa%2062-72.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140582

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.