Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.14

Автор статті 

Олена Ільєнко

Назва статті

КОГНІТИВНО-ОПЕРАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Підготовка конкурентоспроможного фахівця, зокрема в галузі муніципальної економіки, потребує розробки та впровадження науково-методичної системи. Когнітивно-операційний компонент, зміст якого аналізується в статті, є невід’ємним елементом запропонованої системи. Технологія формування саме когнітивно-операційного компонента конкурентоспроможності майбутніх фахівців муніципальної економіки пов’язана з поступовістю введення в програму підготовки фахівців дисциплін, зміст яких має бути скорегованим відповідно до актуалізації проблеми конкурентоспроможності. У статті наведено приклади дисциплін, що вивчаються на першому-четвертому курсі підготовки бакалавра, і які були задіяні у формуванні конкурентоспроможності майбутнього фахівця муніципальної економіки. Результати дослідження довели, що педагогічний вплив потрібно здійснювати через модульну (включення до навчальних дисциплін спеціальних тем, модулів) і доповнюючу (робота поза межами навчальних занять) моделі введення в навчальний процес інформації про конкурентоспроможність сучасного фахівця економічного профілю.
Ключові слова конкурентоспроможність; професійна підготовка; конкурентоспроможний фахівець; фахівець муніципальної економіки; науково-методична система; когнітивно-операційний компонент.
Список використаних джерел                                                               
 1. Anderson, L., & Krathwohl, (Eds). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. NewYork, USA: Longman.
 2. Волкова, Н. П. (2018). Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Дніпро, Україна: Ун-т ім. Альфреда Нобеля.
 3. Завалевський, Ю. І. (2014). Теоретико-методичні засади формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця. Чернівці, Україна: Букрек.
 4. Задорожна, Н. В. (2013). Формування комунікативної компетентності у професійній підготовці економістів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 3-4, 75–78. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_3-4_13
 5. Козирєв, М. П. і Козловська, Ю. Р. (2013). Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 1, 305–313.
 6. Козловський, Ю. М. і Козловська, І. М. (2015). Едукаційна інтегрологія. Львів, Україна: Сполом.
 7. Маркова, О. О. (2014). Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівельної галузі. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 42-43. Взято з http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/42-43/27.pdf
 8. Резван, О. О. (2014). Формування професійно-рефлексивної позиції майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі. Харків, Україна: Точка.
 9. Романовський,О. Г., Шаполова, В. В., Квасник, О. В. і Гура, Т. В. (2017). Психологія тімбілдінгу. Харків, Україна: Друкарня Мадрид.
 10. Семиченко, В.А. (2004). Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Київ, Україна: Миллениум.
 11. Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Anderson, L., & Krathwohl, (Eds). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. NewYork, USA: Longman.
 2. Volkova, N. P. (2018). Interactive learning technology in high school. Dnipro, Ukraine: Universytet imeni Alfreda Nobelia.
 3. Zavalevskyi, Yu. I. (2014). Theoretical and methodical principles of formation of a teacher as a competitive specialist. Chernivtsi, Ukraine: Bukrek.
 4. Zadorozhna, N. V. (2013). Formation of communicative competence in the training of future economists. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 3-4, 75−78. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2013_3-4_13
 5. Kozyreiev, M. P., & Kozlovska, Yu. R. (2013). Professional formation of a specialist in a higher educational institution. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 1, 305−313.
 6. Kozlovskyi, Yu. M., & Kozlovska, І. М. (2015). Edukatsionnaya integrology. Lviv, Ukraine: Spolom.
 7. Markova, O. O. (2014). Formation of the Culture of Foreign Language Professional Communication of the Future Specialists of Machine Building Industry. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 42−43. Retrieved from http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/42-43/27.pdf
 8. Rezvan, O. O. (2014). Formation of professionally reflexive position of the future specialist of the automobile and road industry. Kharkiv, Ukraine: Tochka.
 9. Romanovskyi, O. H., Shapolova V. V., Kvasnyk O. V., & Hura T. V. (2017). Team Building Psychology. Kharkiv, Ukraine: Drukarnia Madryd.
 10. Semychenko, V. A. (2004). Problems of motivation of human behavior and activity. Kyiv, Ukraine: Myllenyum.
 11. Turkot, T. I. (2011). Pedagogy of high school. Kyiv, Ukraine: Kondor.
Сторінки 73-86

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/6.%20Ilienko%2073-86.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140585

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.