Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

371.321

Автор статті 

Олена Ішутіна, Єлизавета Шаповалова

Назва статті

ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Анотація

У статті подано загальний аналіз педагогічного моделювання як засобу формування методичної компетентності майбутнього вчителя, розкрито деякі підходи до класифікації, представлено основні позиції застосування педагогічного моделювання в теорії та практиці професійної освіти вчителів. Доведено, що будь-яке моделювання передбачає використання абстрагування та ідеалізації (особливо це відноситься до моделювання складних педагогічних систем, поведінка яких залежить від великого числа взаємопов’язаних факторів різної природи). У педагогічному моделюванні найчастіше затребувані структурно-функціональні моделі, при проектуванні яких об’єкт розглядається як цілісна система, що включає складові частини, компоненти, елементи, підсистеми. Побудова такої моделі дозволяє отримати нову інформацію про поведінку об’єкта, виявити взаємозв’язки та закономірності, які не вдається виявити при інших способах аналізу. Студентам пропонувалось будувати моделі макро- й мікроструктури аспектних уроків та уроків зв’язного мовлення в різних класах. Моделюючи уроки мови, майбутні вчителі послуговувались засвоєними на заняттях із педагогіки, психології та лінгвометодики лінгвометодичними термінами-синонімами.
Ключові слова вища освіта; методична компетентність; моделювання; педагогічне моделювання; учитель початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
  1. Закон України про вищу освіту. № 1556-18. (2014, 1 липня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  2. Кушнір В.А. Теоретико-методологічніосновисистемногоаналізупедагогічногопроцесувищоїшколи : дис. …д-рапед. наук : спец. 13.00.04 «Теоріятаметодикапрофесійноїосвіти» / ВасильАндрійовичКушнір; Ін-тпедагогікиіпсихологіїпрофесійноїосвітиАПНУкраїни, –К., 2003. – 482 с.
  3. ЛодаткоЄ. О. Моделюваннявпедагогіці: точкивідліку [Електронийресурс] / Є. О. Лодатко // Педагогічнанаука: історія, теорія, практика, тенденціїрозвитку : е–журнал. ––Вип. № 1. –Режимдоступу: http://intellect–invest.org.ua/pedagog_editions_e–magazin  
  4. Марчій-Дмитраш Т. М. Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи / Т. М. Марчій-Дмитраш // Педагогічний дискурс. – 2012. – № 13. – С. 216 – 219.
  5. Цимбалару А. Д. Педагогічне моделювання / А. Д. Цимбалару // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання і виховання – 2007. – Вип. 6. – С. 196 – 199.
 References (Translated and Transliterated)
  1. Закон України про вищу освіту. № 1556-18. (2014, 1 липня). Взято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  2. Кушнір В.А. Теоретико-методологічніосновисистемногоаналізупедагогічногопроцесувищоїшколи : дис. …д-рапед. наук : спец. 13.00.04 «Теоріятаметодикапрофесійноїосвіти» / ВасильАндрійовичКушнір; Ін-тпедагогікиіпсихологіїпрофесійноїосвітиАПНУкраїни, –К., 2003. – 482 с.
  3. ЛодаткоЄ. О. Моделюваннявпедагогіці: точкивідліку [Електронийресурс] / Є. О. Лодатко // Педагогічнанаука: історія, теорія, практика, тенденціїрозвитку : е–журнал. ––Вип. № 1. –Режимдоступу: http://intellect–invest.org.ua/pedagog_editions_e–magazin  
  4. Марчій-Дмитраш Т. М. Ігрове моделювання у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи / Т. М. Марчій-Дмитраш // Педагогічний дискурс. – 2012. – № 13. – С. 216 – 219.
  5. Цимбалару А. Д. Педагогічне моделювання / А. Д. Цимбалару // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання і виховання – 2007. – Вип. 6. – С. 196 – 199.
Сторінки 87-96

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/7.%20Ishutina%20Shapovalova%2087-96.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140601

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.