Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

165.191:001.891

Автор статті 

Олена Карпенко

Назва статті

ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація

У статті висвітлено ґрунтовність філософсько-методологічних засад наукового пізнання в сучасній науці. Здійснено аналіз фундаментальних філософських методів і принципів, що викристалізовувалися століттями і складають основу наукознавства. Особливу увагу звернено на новітню дослідницьку традицію феноменологічної та герменевтичної філософії, метод раціональної реконструкції. Виявлено основоположні філософські концептуальні ідеї, методологічні підходи і принципи в розробці та організації педагогічних досліджень. Автор обґрунтовує позиції щодо раціональної природи філософської рефлексії, яка впродовж усієї історії поставала способом теоретичного, пізнавального розгляду та вирішення світоглядних питань. Результати філософського мислення виступають як обґрунтовані твердження, теоретично доведені, логічно необхідні універсальні істини. Автор доводить вагомість філософсько-методологічної компоненти в науково-дослідній діяльності різного спрямування і постулює необхідність розбудови гнучкої методології, доповненої новітніми концептуальними засобами феноменології, герменевтики, історіографії.

Ключові слова філософсько-методологічний компонент; наукове пізнання; науково-педагогічне дослідження; методологічні принципи; концептуальні ідеї.
Список використаних джерел                                                               
 1. Popper, K. (1962). Conjectures and Refutations: the Growth of Scientific Knowledge. New York, N.Y.: Basic Books.
 2. Лакатос, И. (1995). Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. Москва, Россия: Медиум.
 3. Ивин, А. А. (2005). Современная философия науки. Москва, Россия: Высшая школа.
 4. Ушаков, Е. В. (2005). Введение в философию и методологию науки. Москва, Россия: Экзамен.
 5. Каменский, З. А. (2002). Методология историко-философского исследования. Москва, Россия: ИФ РАН.
 6. Горский,В. С. (1981). Историко-философское истолкование текста. Киев, Украина: Наукова думка.
 7. Руденко, С. (2013). Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження. Філософська думка, 5, 94–102.
 8. Шишкіна, Є. К. і Носирєв, О. О. (2014). Методологія наукових досліджень. Харків, Україна: Діса плюс.
 9. Романчиков, В. І. (2007). Основи наукових досліджень. Київ, Україна: Центр учбової літератури.
 10. Кузьмин, И. В. (2014). Основы научных исследований. Винница, Украина: ВНТУ.
 11. Штанько, В. И. (2002). Философия и методология науки. Харьков, Украина: ХНУРЭ.
 12. Чернілевський, Д. В. (2010). Методологія наукової діяльності. Вінниця, Україна: АМСКП.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Popper, K. (1962). Conjectures and Refutations: the Growth of Scientific Knowledge. New York, N.Y.: Basic Books.
 2. Lakatos, I. (1995). Falsification and the methodology of scientific research programmes. Moscow, Russia: Medium.
 3. Ivin, A. A. (2005). Modern philosophy of science. Moscow, Russia: Vysshaja shkola.
 4. Ushakov, E. V. (2005). Introduction to the philosophy and methodology of science. Moscow, Russia: Jekzamen.
 5. Kamenskij, Z. A. (2002). Methodology of historical and philosophycal research. Moscow, Russia: IF RAN.
 6. Horskyi, V. S. (1981). Historical and philosophical interpretation of the text. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.
 7. Rudenko, S. (2013). History of Ukrainian philosophy: non-discriptive methodology of research. Filosofska dumka, 5, 94–102.
 8. Shyshkina, Ye. K., & Nosyriev, O. O. (2014). Methodology of scientific research. Kharkiv, Ukraine: Disa plius.
 9. Romanchykov, V. I. (2007). Basics of the scientific research. Kyiv, Ukraine: Tsentr uchbovoi literatury.
 10. Kuz'min, I. V. (2014). Basics of the scientific research. Vinnytsia, Ukraine: VNTU.
 11. Shtanko, V. Y. (2002). Philosophy and methodology of science. Kharkiv, Ukraine: KhNURЭ.
 12. Chernilevskyi, D. V. (2010). Methodology of scientific activity. Vinnytsia, Ukraine: AMSKP.
Сторінки 97-105

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/8.%20Karpenko%2097-105.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140587

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.