Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНОДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.14.015.62:37.03:[39+74]

Автор статті 

Олена Лихолат

Назва статті

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕТНОДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ПРОЕКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі вивчення інформаційного потенціалу етнічного дизайну в системі формування проектної культури як однієї із складових фахової підготовки вчителя трудового навчання. Ця проблема знаходиться в сфері сучасного наукового пошуку, бо феномен проектної культури об’єднує наукові інтереси теоретиків і практиків культурології, істориків, філософів, педагогів, психологів, соціологів, ергономістів, дизайнерів, інженерів, конструкторів та інших. Автором здійснена спроба дослідження етнодизайну як інформаційного джерела проектної діяльності студентів; розкрита сутність проектної культури в практиці роботи над творчим проектом; описаний досвід використання культурологічного потенціалу етнодизайну в роботі над олімпіадним проектним виробом на етапі визначення основної ідеї, а саме при створенні клаузури з використанням методу фокальних об’єктів і складанні опису зовнішнього вигляду.

Ключові слова учитель трудового навчання; проект; проектна діяльність; проектна культура; етнодизайн; клаузура.
Список використаних джерел                                                               
 1. Андрущенко, Т. І. (2011). Дизайн: посібник для ВНЗ третього та четвертого рівня акредитації з спеціальності «Дизайн». Київ, Україна: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.
 2. Антонович, Е. А., Захарчук-Чугай, Р. В. і Станкевич, М. Е. (1992). Декоративно-прикладне мистецтво. Львів, Україна: Світ, 1992. – 272 с
 3. Близнюк, М. М. (2017). Український етнодизайн – національний стиль та антиглобалізаційний вимір (педагогічний аспект). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 5 (57), 23−33. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2017_57_5
 4. Бровченко, А. І. (2011). Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання. (Автореф. дис. канд. пед. наук.). Київ, Україна: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011.
 5. Дутчак, І. І. (2013). Інформаційний потенціал етнодизайну в процесі формування дизайнерської культури. Актуальні питання мистецької педагогіки, 2, 29−32. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2013_2_8
 6. Зіневич, В. (2015). Проектна діяльність та проектна культура як передумови інноваційної діяльності педагога. Витоки педагогічної майстерності, 15, 100−106. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_22
 7. Коберник, О. М. (2012). Підготовка майбутніх учителів до застосування пректної технології у професійній діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 6 (3), 98−105. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_6(3)__16
 8. Курач, М. С. (2013). Використання етнодизайну в процесі трудової підготовки молоді. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, 1, 51−55. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_10
 9. Легенький, Ю. Г. (2000). Дизайн: культурологія та естетика. Київ, Україна: КНУТД.
 10. Оршанський, Л. (2011). Етнодизайн як інноваційний художньо-естетичний компонент технологічної освіти. Молодь і ринок, 1, 38−41. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_1_10
 11. Савченко, Л. О. (2013). Проектна діяльність в практиці вищої педагогічної школи. Science and Education a New Dimension, 2, 7−12. Взято з http: http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/seanewdim_vol2_2013_02.pdf
 12. Тименко, В. П., Сидоренко, В. К. і Оршанський, Л. В. (2007). Професійна дизайн-освіта: теорія і практика художньої обробки деревини. Київ, Україна: Педагогічна думка.
 References (Translated and Transliterated)
 1. Andrushchenko, T. I., Drobot, I. I., & Lehenkyi, Yu. H. (2011). Design: a manual for higher education institutions of the third and fourth accreditation levels in the specialty "Design". Kiyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova.
 2. Antonovych, E. A., Zakharchuk-Chuhai, R. V., & Stankevych, M. E. (1992). Arts and crafts. Lviv, Ukraine: Svit.
 3. Blyzniuk, M. M. (2017). Ukrainian ethnodizain - national style and anti-globalization dimension (pedagogical aspect). Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova,5, (57), 23−33. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2017_57_5
 4. Brovchenko, A. I. (2011). Formation of professional competence on the basics of ethnodizaina in future teachers of labor education. (Extended abstract of PhD dissertation). Kiyiv, Ukraine: NPU name M. P. Drahomanova.
 5. Dutchak, I. I. (2013). Informational potential of ethnodizaina in the process of forming a design culture. Aktualni pytannia mystetskoi pedahohiky, 2, 29−32. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmp_2013_2_8
 6. Zinevych, V. (2015). Project activity and design culture as a prerequisite for the innovative activity of the teacher. Vytoky pedahohichnoi maisternosti, 15, 100−106. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_22
 7. Kobernyk, O. M. (2012). Preparation of future teachers for the use of precise technology in professional activities. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 6 (3), 98−105. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2012_6(3)__16
 8. Kurach, M. S. (2013). Use of ethnodizain in the process of youth labor training. Naukovyi visnyk Kremenetskoho oblasnoho humanitarno-pedahohichnoho instytutu im. Tarasa Shevchenka, 1, 51−55. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_10
 9. Lehenkyi, Yu. H. (2000). Design: Culturology and Aesthetics. Kyiv, Ukraine: KNUTD.
 10. Orshanskyi, L. (2011). Ethnodizayn as an innovative artistic and aesthetic component of technological education. Molod i rynok, 1, 38−41. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_1_10
 11. Savchenko, L. O. (2013). Project activity in the practice of higher pedagogical school. Science and Education a New Dimension, 2, 7−12. Retrieved from http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/seanewdim_vol2_2013_02.pdf
 12. Tymenko, V. P., Sydorenko, V. K., & Orshanskyi, L. V. (2007). Professional design education: the theory and practice of wood processing. Kiyiv, Ukraine: Pedahohichna dumka.
Сторінки 106-118

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/9.%20Lykholat%20106-118.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140588

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.