Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.2.015.31:73/76

Автор статті 

Людмила Одерій, Наталія Кудінова

Назва статті

РОЗВИТОК ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Анотація

У статті автори розглядають одну з актуальних сучасних психолого-педагогічних проблем – розвиток художніх здібностей у дітей дошкільного віку. Зазначено, що він відбувається за умови прилучення дітей до українського декоративно-ужиткового мистецтва та художньої діяльності в межах цього мистецтва; використання форм і методів педагогічної роботи, що забезпечують позитивне ставлення до проявів індивідуальності дитини в художній діяльності. Автори обґрунтовують можливість і ефективність використання українського декоративно-ужиткового мистецтва як домінантного засобу розвитку художніх здібностей.
Ключові слова художні здібності; українське декоративно-ужиткове мистецтво; розвиток; дошкільники.
Список використаних джерел                                                               
 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. (2012). Київ, Україна: Видавництво.
 2. Запорожец, А.В. (1960). Развитие произвольных движений. Москва: Издательство Академии педагогических наук РСФСР.
 3. Кузьменко, В. (1996). Словничок психолога. Здібності. Дошкільне виховання, 10, 26−27.
 4. Кулачківська, С. (2002). Новий погляд на стару проблему. Гуманістичний підхід до розвитку дітей. Дошкільне виховання, 7, 16–
 5. Леонтьев, А. (2005). Деятельность, сознание, личность. Москва, Россия: Смысл, Академия.
 6. Матюшкин, А.М. (1993). Загадки одаренности: Проблемы практической диагностики. Москва, Россия: Школа-Пресс.
 7. Комарова, Т.С., Сакулина, Н. П. и Халезова, Н. Б. (1991). Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. Т. С. Комарова (Ред.). Москва, Россия: Просвещение.
 8. Моляко, В.А. (2002). Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности. Обдарована дитина, 4,
 9. Неменский, Б.М. (1981). Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. Москва, Россия: Педагогика.
 10. Платонов, Ю.П. (1990). Психология коллективной деятельности: теоретико-методологический аспект. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета.
 11. Сухомлинский, В. А. (1975). О воспитании. Москва: Политиздат.
 References (Translated and Transliterated)
 1. The basic component of preschool education in Ukraine. (2012). Kyiv, Ukraine: Vydavnytstvo.
 2. Zaporozhec, V. (1960). The development of voluntary movements. Moscow: Izdatel'stvo Akademii pedagogicheskih nauk RSFSR.
 3. Kuzmenko, V. (1996). A Dictionary of Psychology. Abilities. Doshkilne vykhovannia, 10, 26−27.
 4. Кулачківська, С. (2002). A new look at the old problem. Humanistic approach to the development of children. Doshkilne vykhovannia, 7, 16−
 5. Leont'ev, (2005). Activity, Consciousness, Personality. Moscow, Russia: Smysl, Akademija.
 6. Matjushkin,A. M. (1993). Riddles of giftedness: practical problems of diagnosis. Moscow, Russia: Shkola-Press.
 7. Komarova, S., Sakulina, N. P., & Halezova, N. B. (1991). Methods of teaching fine art and design. Т. S. Komarova (Ed.). Moscow, Russia: Prosveshhenie.
 8. Moliako, V. A. (2002). Problems of psychology of creativity and the development of an approach to the study of giftedness. Obdarovana dytyna, 4,
 9. Nemenskij, B. M. (1981). Wisdom of beauty: about the problems of aesthetic education. Moscow, Russia: Pedagogika.
 10. Platonov, Ju. P. (1990). Psychology of collective action: theoretical and methodological aspects. Leningrad: Izd-vo Leningradskogo universiteta.
 11. Suhomlinskij, V. A. (1975). On Education. Moscow: Politizdat
Сторінки 127-136

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/11.%20Oderii%20Kudinova%20127-136.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140590

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.