Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ»

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.3.016:821.161.2-93

Автор статті 

Валерій Сиротенко, Олена Бондаренко

Назва статті

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНТЕГРАЦІЙНОГО КУРСУ «ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ»

Анотація

У статті розглянуті особливості проведення практичних занять при вивченні вишівської дисципліни «Дитяча література з методикою навчання літературного читання».  Вихідним положенням розвідки є твердження, що інтегрування різних навчальних дисциплін – це об’єктивне веління часу, бо розвиває в майбутнього педагогічного фахівця здатність сприймати будь-яке явище в комплексі, розгалуженості, привчає знаходити вирішення проблем, що виникають, на підставі всебічного їхнього аналізу, урахування різних чинників, які потребують обов’язкового врахування.

Представлено варіанти двох практичних занять: твори комічного пафосу в дитячій літературі, їхнє вивчення в початковій школі (поезії Г. Бойка, вірш «Ділові розмови»); особливості аналізу творів ліричного роду літератури (вірш О. Олеся «В степу») та методичні підходи до вивчення пейзажної поезії в початкових класах (вірш Є. Горєвої «Ходить осінь в дібровоньці»). Сутність інтегрування полягає в тому, що набуті аналітико-літературні відомості повинні знайти доцільну методичну реалізацію на прикладі віршів шкільної програми з літературного читання.
Ключові слова інтегроване навчання; практичне заняття; комічний пафос; гумор; сатира; іронія; гротеск; сарказм; лірика як рід літератури; пейзажний вірш; ліричний герой; алітерація; гіпербола; вступна бесіда; вибіркове читання; робота в парах; виразне читання.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бескорса, О. (2017). Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції нової української школи. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 6, 230−238. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/6/25%20Beskorsa%20230-238.pdf
 2. Бойко, Г. (б.д.). Знайду. Взято з http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/znajdu/
 3. Бойко, Г. (б.д.). Хто кричав? Взято з http://ua-referat.com/
 4. Бойко, Г. (б.д.). Як Хома збирався у похід. Взято з http://portfel.info/dir/b/bojko_gricko/jak_khoma_zbiravsja_u_pokhid/337-1-0-1215
 5. Бондаренко, Т. В. і Євтухова, Т. А. (2017). Деякі практичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання змішаного навчання. Молодий вчений, 9.2 (49.2), 48−52.
 6. Земляна, Е. (б.д). Інтеграція знань в освіті. Технологія проведення інтегрованих занять. Взято з http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2310
 7. Карташова, Ж. (2016). Сучасні тенденції використання інтегративного підходу до організації інструментально-виконавської підготовки викладачів мистецьких дисциплін. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 3, 189−198. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2016/3/21.Kartashova_s.189-198.pdf
 8. Хорошковська, О. Н. і Охота, Г. І. (2013). Літературне читання 3 клас. Київ, Україна: Освіта.
 9. Ліхвицька, Л. (2017). Інтегрований структурний комплекс мистецької інноваційної діяльності вчителів музичного мистецтва. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 6, 45−52. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/6/5.%20Likhitska%2045-51.pdf
 10. Любарська, О. М. (б.д.). Інтеграційні процеси в освіті. Взято з http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/13/5.pdf
 11. Ми споживаємо щодня у п’ять разів більше інформації, ніж 20 років тому, створюємо – у 200 разів більше. (б.д.). Взято з http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/mi_spozhivaemo_schodnya_u_pyat_raziv_bilshe_informatsii_nizh_20_rokiv_tomu_stvoryuemo_u_200_raziv_bilshe/
 12. Мовчун, А. І. (2014). Робоча програма «Дитяча література». Взято з http://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/HaB4_Program/2014_DL_PO_2.pdf
 13. Навчальний курс «Дитяча література». (б.д.). Взято з http://wiki.kspu.kr.ua/index.php
 14. Практичні заняття. (б.д.). Взято з https://uk.wikipedia.org/wiki
 15. Проворова, Є. (2017). Міжпредметна інтеграція в методичній підготовці майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 235−247. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/22.%20Provorova%20s.%20235-246.pdf
 16. Пучков, І. Р. (2017). Методологічні підходи до застосування змішаного навчання при підготовці майбутніх вчителів початкової школи. Молодий вчений, 9.2 (49.2), 76−80.
 17. Савченко, О. Я. (2012). Літературне читання 2 клас. Київ, Україна: Видавничий дім «Освіта».
 18. Сиротенко, В. П. (2011). Про сміх гумористичний, сатиричний і не тільки: деякі міркування з приводу категорій комічного. Вісник Донецького національного університету. Гуманітарні науки, 2, 21−27.
 19. Титар, О. В. і Пінчук, Г. Г. (б.д.). Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів. Взято з http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/24899/
References (Translated and Transliterated)
 1. Beskorsa, O. (2017). Integration at english lessons in primary school in the context of the new ukrainian school concept. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 6, 230−238. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/6/25%20Beskorsa%20230-238.pdf
 2. Boiko, H. (n.d.). I will find. Retrieved from http://www.megaznaika.com.ua/lyrics/znajdu/
 3. Boiko, H. (n.d.). Who screamed? Retrieved from http://ua-referat.com/
 4. Boiko, H. (n.d.). How was Khoma going to the hike. Retrieved from http://portfel.info/dir/b/bojko_gricko/jak_khoma_zbiravsja_u_pokhid/337-1-0-1215
 5. Bondarenko, T. V. & Yevtukhova, T. A. (2017). Some practical aspects of the preparation of future primary school teachers to use mixed learning. Molodyi vchenyi, 9.2 (49.2), 48−52.
 6. Zemliana, E. (n.d.). Integration of knowledge in education. Technology of carrying out of integrated classes. Retrieved from http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2310
 7. Kartashova, Zh. (2016). Modern tendencies of using integrative approach to organizing art teachers’ instrumental and performing training. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 3, 189−198. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2016/3/21.Kartashova_s.189-198.pdf
 8. Khoroshkovska, O. N., & Okhota, H. I. (2013). 3rd Grade Literary Reading. Kyiv, Ukraine: Osvita.
 9. Likhvytska, L. (2017). Integrated structural complex of art innovative activities of musical art teachers. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 6, 45−52. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/6/5.%20Likhitska%2045-51.pdf
 10. Liubarska, O. M. (n.d.). Integration Processes in Education. Retrieved from http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/13/5.pdf
 11. We consume five times more information every day than 20 years ago, we create − 200 times more. (n.d.). Retrieved from http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/mi_spozhivaemo_schodnya_u_pyat_raziv_bilshe_informatsii_nizh_20_rokiv_tomu_stvoryuemo_u_200_raziv_bilshe/
 12. Movchun, A. I. (2014). Work Program "Children's Literature". Retrieved from http://pi.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/idpmo/HaB4_Program/2014_DL_PO_2.pdf
 13. Training course "Children's Literature". (n.d.). Retrieved from http://wiki.kspu.kr.ua/index.php
 14. Practical lessons. (n.d.). Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki
 15. Provorova, Ye. (2017). Interdisciplinary integration in future music teachers’ methodological training on the basis of praxeological approach. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 5 (1), 235−247. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/22.%20Provorova%20s.%20235-246.pdf
 16. Puchkov, I. R. (2017). Methodological approaches to the use of mixed learning in the preparation of future teachers of primary Molodyi vchenyi, 9.2 (49.2), 76−80.
 17. Savchenko, O. Ya. (2012). 2nd Grade Literary Reading. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim “Osvita”.
 18. Syrotenko, V. P. (2011). About laugh humorous, satirical, and not only: some considerations about categories of comic. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Humanitarni nauky, 2, 21−27.
 19. Tytar, O. V. & Pinchuk, H. H. (n.d.). Integration of the educational process as a factor in the development of cognitive activity of students. Retrieved from http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/24899/
Сторінки 137-149

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/12.%20Syrotenko%20Bondarenko%20137-149.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140591

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.