Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СТЕРЕОТИПНЕ ТА ІМПРОВІЗАЦІЙНЕ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

37.011.3-051:005.336.5

Автор статті 

Володимир Смиренський

Назва статті СТЕРЕОТИПНЕ ТА ІМПРОВІЗАЦІЙНЕ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті докладно розглянуто механізм взаємодії стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності. Діяльнісний підхід до вивчення специфіки освітнього процесу дозволяє визначити його, як творчу педагогічну взаємодію «учитель – учні», що розвивається як система. У загальному вигляді розвиток цієї системи здійснюється через діалектику усталеності та мінливості, старого й нового, що виявляється як взаємодія стереотипного та імпровізаційного в педагогічній діяльності. Стереотипне полягає в жорсткості зв’язків елементів системи освітнього процесу, які спричиняють тенденцію до її стабільності; імпровізаційне передбачає варіативність усіх елементів процесу навчання і виховання, а також варіативність зв’язків між ними, завдяки якій відбувається його змінювання і розвиток. Стереотипне та імпровізаційне взаємодіють різноманітно на трьох рівнях педагогічної діяльності як системи: операційному (технологічному), цільовому і мотиваційному. Основними типами імпровізаційного розкриття можливостей стереотипів кожного рівня є відповідно стихійна імпровізація як саморегуляція технології, пошукова як оновлення способу діяльності загалом і смислова як виявлення нового значення в діяльності. На всіх рівнях стереотипне взаємодіє з імпровізаційним як інваріантна діяльнісна структура освітнього процесу та спосіб її динамічної реалізації.
Ключові слова творчість; творча діяльність; стереотипне; імпровізаційне; педагогічна діяльність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Архангельский, С. И. (1984). Лекции по теории обучения в высшей школе. Москва: Высшая школа.
 2. Деркач, А. А. и Исаев, А. А. (1981). Педагогическое мастерство тренера. Москва: Физкультура и спорт.
 3. Зинченко, П. И. (2010). Непроизвольное запоминание. Москва, Россия: Директмедиа Паблишинг.
 4. Зязюн,І. А., Крамущенко, Л. В. і Кривонос, І. Ф. (1997). Педагогічна майстерність. І. А. Зязюн (Ред.). Київ, Україна: Вища школа.
 5. Каган, М. С. (1974). Человеческая деятельность: Опыт системного анализа. Москва: Политиздат.
 6. Катаева,М. Л. (2007). Моделирование профессиональной деятельности в процессе подготовки будущих учителей в педагогическом колледже. (Дис. канд. пед. наук). Пермь, Россия: ГОУВПО «ПГПУ».
 7. Леонтьев, А. Н. (2004). Деятельность. Сознание. Личность. Москва, Россия: Смысл, Академия.
 8. Нойнер, Г. (1975). Вопросы теории общего образования. Москва: Педагогика.
 9. Рубинштейн, С. Л. (2009). Основы общей психологии. Санкт-Петербург, Россия: Питер.
 10. Санникова, А. И. (2002). Развитие творческого потенциала школьников в образовательном процессе. (Дис. д-ра пед. наук). Оренбург, Россия: ОГПУ.
 11. Смиренський,В. (2017). Педагогічна імпровізація вчителя музики як важливий показник його професіоналізму. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 265−273. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/25.%20Smyrenskyi%20s.%20265-273.pdf
References (Translated and Transliterated)
 1. Arhangel'skij, S. I. (1984). Lectures on the theory of education in higher education. Moscow: Vysshaya shkola.
 2. Derkach, A. A., & Isaev, A. A. (1981). Pedagogical skills of the trainer. Moscow: Fizkul'tura i sport.
 3. Zinchenko, P. I. (2010). Involuntary memorization. Moscow, Russia: Direktmedia Pablishing.
 4. Ziaziun, I. A., Kramushchenko, L. V., & Kryvonos, I. F. (1997). Pedagogical skill. І. А. Ziaziun (Ed.). Kyiv, Ukraine: Vyshcha shkola.
 5. Kagan, M. S. (1974). Human activity: The experience of system analysis. Moscow: Politizdat.
 6. Kataeva, M. L. (2007). Modeling of professional activity in the process of preparing future teachers in the Pedagogical College. (PhD dissertation). Perm, Russia: GOUVPO “PGPU”.
 7. Leont'ev, A. N. (2004). Consciousness. Personality. Moscow, Russia: Smysl, Akademija.
 8. Nojner, G. (1975). Theory of general education. Moscow: Pedagogika.
 9. Rubinshtejn, S. L. (2009). Bases of general psychology. Saint-Petersburg, Russia: Piter.
 10. Sannikova, A. I. (2002). Development of creative potential of schoolchildren in the educational process. (Doctoral dissertation). Orenburg, Russia: OGPU.
 11. Smyrenskyi, V. (2017). Music teachers’ educational improvisation as an important indicator of their professionalism. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 5 (1), 265−273. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/25.%20Smyrenskyi%20s.%20265-273.pdf
Сторінки 150-168

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/13.%20Smyrenskyi%20150-168.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140592

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.