Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

СПРОБА АНАЛІЗУ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ВЧЕНИХ І ДОСЛІДНИКІВ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ І ПРАКТИКУЮЧИХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147: 004.9

Автор статті 

Олена Федоренко, Ганна Зима

Назва статті СПРОБА АНАЛІЗУ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ВЧЕНИХ І ДОСЛІДНИКІВ У ВСЕБІЧНОМУ РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ І ПРАКТИКУЮЧИХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблеми всебічного розвитку майбутніх і практикуючих учителів інформатики. Аналізуючи роботи сучасних учених і дослідників було виявлено значну кількість розглянутих проблем і розроблених ними методик та методичних рекомендацій, пов’язаних із всебічним розвитком майбутніх і практикуючих учителів інформатики. Позитивним і прогресивним моментом є те, що для всебічного розвитку майбутніх і практикуючих учителів інформатики розроблено чимало методик і методичних рекомендацій, пов’язаних із підвищенням різноманітних компетенцій і компетентностей, заснованих на інформаційно-комунікаційних технологіях і сучасному програмному забезпеченні як пропрієтарному, так і вільному. Підкреслено, що інформаційно-комунікаційні технології є базисом розвитку особистості з професійного погляду, вони є основою розвитку індивідуальних, творчих здібностей та особистих якостей таких, як саморозвиток та самореалізація.
Ключові слова компетенція; компетентність; майбутні вчителі інформатики; практикуючі вчителі інформатики; пропрієтарне програмне забезпечення; вільне програмне забезпечення.
Список використаних джерел                                                               
 1. Величко,В. Є. (2016). Педагогічні умови використання вільного та відкритого програмного забезпечення при підготовці вчителів математики, фізики та інформатики. Електронне наукове фахове видання «Науковий вісник Донбасу», 1−2 (33−34). Взято з http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/6.PDF
 2. Величко,В. Є. (2017). Теоретико-методичні засади застосування вільного програмного забезпечення у підготовці майбутніх учителів математики, фізики та інформатики. Слов’янськ, Україна: Вид-во Б. І. Маторін.
 3. Горошко, Ю. В., Костюченко, А. О. і Шкардибарда, М. І. (2010). Проблеми та особливості впровадження вільного програмного забезпечення в навчальний процес. Комп’ютер у школі та сім’ї, 7, 8−10.
 4. Захар, О. Г. (2015). ІК-компетентність вчителя інформатики та шляхи її формування. Open educational e-environment of modern University, 1, 21–32. Взято з http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/3/3#.WwLXMTSFPIU
 5. Зязюн,І. А. (2000). Педагогіка добра: ідеали і реалії. Київ, Україна: МАУП.
 6. Котенко,В. В. и Сурменко, С. Л. (2006). Информационно-компьютерная компетентность как компонент профессиональной подготовки будущего учителя информатики. Вестник Омского государственного педагогического университета. Взято с http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-114.pdf.
 7. Пометун, О. (2005). Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир сучасної освіти. Рідна школа, 1, 65−69.
 8. Семеріков,С. О. і Теплицький, І. О. (2003). З досвіду використання вільного програмного забезпечення у підготовці майбутнього вчителя. Рідна школа, 5, 40−41.
 9. Семеріков, С. О. (2009). Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах. (Дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна: НПУ ім. М. П. Драгоманова.
 10. Сергієнко, В. і Войтович, І. (2013). Удосконалення соціально орієнтованої технічної підготовки майбутніх учителів інформатики. Наукові записки. Педагогічні науки, 121 (2), 8−12.
 11. Скоробогатова, Т.С. (2011). Развитие самообразовательной компетентности у будущего учителя информатики. Педагогическое образование в России, 206–210.
 12. Спірін, О. М. (2009). Інформаційно-комунікаційні та інформатичні компетентності як компоненти системи професійно-спеціалізованих компетентностей вчителя інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 5 (13). Взято з https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169
 13. Спірін,О. М. (2007). Компетентнісний підхід у проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, 5 (7), 150−156.
 14. Федоренко, О. Г. (2016). Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій. (Дис. канд. пед. наук). Слов’янськ, Україна: ДВНЗ «ДДПУ».
 15. Шамало, Т.Н. и Александрова, Н. В. (2007). Формирование информационной компетенции будущих учителей. Образование и наука, 5, 63–69.
References (Translated and Transliterated)
 1. Velychko, V. Ye. (2016). Pedagogical Conditions of Use of Free and Open Source Software in the Preparation of Teachers of Mathematics, Physics and Computer Science. Elektronne naukove fakhove vydannia Naukovyi visnyk Donbasu, 1−2 (33−34). Retrieved from http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2016/N1-2(33-34)/6.PDF
 2. Velychko, V. Ye. (2017). Theoretical and methodical principles of the use of free software in the training of future teachers of mathematics, physics and computer science. Sloviansk, Ukraine: Vyd-vo B. I. Matorin.
 3. Horoshko, Yu. V., Kostiuchenko, A. O., & Shkardybarda, M. I. (2010). Problems and peculiarities of the introduction of free software into the educational process. Kompiuter u shkoli ta simi, 7, 8−10.
 4. Zakhar, O. H. (2015). ICT-competence of computer science teachers and ways of formation. Open educational e-environment of modern University, 1, 21–32. Retrieved from http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/3/3#.WwLXMTSFPIU
 5. Ziaziun, I. A. (2000). Pedagogy of Goodness: Ideals and Realities. Kyiv, Ukraine: MAUP.
 6. Kotenko, V., & Surmenko, S. L. (2006). Information-computer competence as the component of professional training of the future teacher of the information science. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Retrieved from http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-114.pdf
 7. Pometun, O. (2005). The Competence Approach is the Most Important Landmark of Modern Education. Ridna shkola, 1, 65−69.
 8. Semerikov, S. O., & Teplytskyi, I. O. (2003). The experience of the use of Free Software in training future teachers. Ridna shkola, 5, 40−41.
 9. Semerikov, S. O. (2009). Theoretical and methodic foundations of fundamentalization teaching of the Computer Science at the high educational institutions. (Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine: NPU im. M. P. Drahomanova.
 10. Serhiienko, V., & Voitovych, I. (2013). Improvement of socially oriented technical training of future teachers of computer science. Naukovi zapysky. Pedahohichni nauky, 121 (2), 8−12.
 11. Skorobogatova, S. (2011). Development of self education competence of future computer science teacher. Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii, 4, 206–210.
 12. Spirin, O. M. (2009). Information and communication and informatic competences as komponents of the system of professional-specialized competences of informatics teacher. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5 (13). Retrieved from https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169
 13. Spirin, O. M. (2007). Competent approach in the design of computer science teacher training. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova, 5 (7), 150−156.
 14. Fedorenko, H. (2016). Formation of self-educational competence of future teachers of technology tools ICT. (PhD dissertation). Sloviansk, Ukraine: DVNZ “DDPU”.
 15. Shamalo, N., & Aleksandrova, N. V. (2007). Formation of the information competence of future teachers. Obrazovanie i nauka, 5, 63–69.
Сторінки 169-178

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/14.%20Fedorenko%20Zyma%20169-178.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140593

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.