Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:373.3.011.3-051:005.591.6

Автор статті 

Ольга Хващевська, Євген Кишкар

Назва статті

МОТИВАЦІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Анотація

У статті висвітлено проблему мотиваційної готовності майбутніх учителів початкових класів до впровадження інновацій в освітній процес. Зробивши аналіз літературних джерел, з’ясовано сутність ключових понять, розкрито зміст інновацій. Подано класифікацію інновацій в освіті (методологічні, інституційні, змістовні, технологічні). Розглянуто мотиваційну та практичну готовність педагога до інноваційної діяльності. Визначено рівні, які репрезентують структуру готовності педагога до інноваційної діяльності (адаптований, репродуктивний, продуктивний, креативний); показано принципи, яким має відповідати інноваційна діяльність; окреслено критерії готовності педагога до інновацій в освітньому процесі, професійні й особистісні якості педагога; з’ясовано, що мотиваційна готовність до інновацій є важливою якістю педагога як професіонала.
Ключові слова інновації; інноваційна освіта; інноваційна діяльність; педагогічна інновація; нововведення; професійна готовність педагога.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бадагуева, О. Р. (2006). Формирование готовности будущего учителя к инновационной деятельности в условиях педагогического колледжа. (Дис. канд пед. наук). Улан-Удэ, Россия: Бурятский государственный университет.
 2. Бартків, О. (2010). Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 42, 58−58.
 3. Гавриш, І. В. (2005). Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності (методологічний і теоретичний аспекти). Харків, Україна: ХОНМІБО.
 4. Кларин, М. В. (1994). Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. Москва, Россия: Наука.
 5. Підласий, І. і Підласий, А. (1998). Педагогічні інновації. Рідна школа, 12, 3−17.
 6. Трубавіна, І. (2017). Формування готовності викладачів університетів до роботи в післядипломній педагогічній освіті. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 5 (1), 151−159. Взято з http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/14.%20Trubavina%20s.151-159.pdf
 7. Эльконин, Д. Б. (2008). Психология обучения младшего школьника. Москва, Россия: Просвещение.
 8. Юсуфбекова, Н. Р. (2010). Педагогическая инноватика: возникноение и становление. Вестник Московского городского педагогического университета, 4 (14), 8−17.
References (Translated and Transliterated)
 1. Badagueva, O. R. (2006). Formation of the future teacher's readiness for innovative activity in the conditions of the pedagogical college. (PhD dissertation). Ulan-Ude, Russia: Burjatskij gosudarstvennyj universitet.
 2. Bartkiv, O. (2010). Readiness of the teacher to innovate professional activity. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 42, 58−58.
 3. Havrysh, I. V. (2005). Formation of future teachers' readiness for innovative professional activities (methodological and theoretical aspects). Kharkiv, Ukrainе: KhONMIBO.
 4. Klarin, M. V. (1994). Innovative models of teaching in foreign pedagogical searches. Moscow, Russia: Nauka.
 5. Pidlasyi, I., & Pidlasyi, A. (1998). Pedagogical innovations. Ridna shkola, 12, 3−17.
 6. Trubavina, I. (2017). Forming the readiness of university teachers to work in postgraduate pedagogical education. Profesionalizm pedahoha: teoretychni y metodychni aspekty, 5 (1), 151−159. Retrieved from http://pptma.dn.ua/files/2017/5-1/14.%20Trubavina%20s.151-159.pdf
 7. Elkonin, D. B. (2008). Psychology of teaching a junior schoolboy. Moscow, Russia: Prosveshenie.
 8. Jusufbekova, N. R. (2010). Pedagogical innovation: emergence and formation. Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta, 4 (14), 8−17.
Сторінки 179-190

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/15.%20Khvashchevska%20Kyshkar%20%20179-190.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140595

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.