Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ВИКОРИСТАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

316.77-057.87:81+378.091.2

Автор статті 

Олена Ябурова

Назва статті

ВИКОРИСТАННЯ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація

Cтаття присвячена вивченню ефективності міжкультурної комунікації українських студентів. Розглядається питання соціально-педагогічного, методичного та лінгвістичного забезпечення цього процесу і вивчення його ефективності через вивчення іноземної мови у ВНЗ України. Автор статті підкреслює, що в основі міжкультурної комунікації лежить виховання у студентів позитивного ставлення до країни, лінгвокультурі, що вивчається, високий рівень інформаційної цінності навчального процесу, забезпечення умовної для автентичного спілкування на міжкультурному рівні, оцінка та аналіз явищ, які дають можливість майбутньому спеціалісту інтегруватися у відкритий міжкультурний простір. Ґрунтуючись на результатах теоретичного аналізу, автор статті пропонує ряд спеціальних лінгвістичних вправ, побудованих на основних підходах креативних технологій вивчення англійської мови в процесі міжкультурної комунікації.
Ключові слова міжкультурна комунікація; креативність; лінгвокультура; технології навчання; інформаційні цінності.
Список використаних джерел                                                               
 1. Іванова, І. (2008). Сформувати інформаційне тло міжкультурної комунікації. Іноземні мови у навчальних закладах, 1, 46−50.
 2. Копетчук, Т. (2008). Соціокультурні завдання як засіб поповнення загальнокультурної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Іноземні мови у навчальних закладах, 1, 56−59.
 3. Першукова, О. (2008). На шляху до міжкультурної свідомості. Іноземні мови в навчальних закладах, 1, 61−68.
 4. Cвенцицкий, А. Л. (2008). Краткий психологический словарь. Москва, Россия: ТК Велби, Изд-во Проспект.
 5. Сідун, М. (2008). Формувати професійну компетентність вчителя іноземної мови. Іноземні мови у навчальних закладах, 4, 115−124.
 6. Hall, E., & Trager, D. (1954). Culture as Communication. New York, N.Y.
 7. Porter, (Ed.). (1988). Intercultural communication: A 5-th edition. Belmong: Wadsworth Publishing Company.
References (Translated and Transliterated)
 1. Ivanova, I. (2008). To form an informational background for intercultural communication. Inozemni movy u navchalnykh, 1, 46−50.
 2. Kopetchuk, T. (2008). Social and cultural tasks as a means of replenishing the general cultural competence of the future teacher of a foreign language. Inozemni movy u navchalnykh, 1, 56−59.
 3. Pershukova, O. (2008). On the road to intercultural consciousness. Inozemni movy u navchalnykh, 1, 61−68.
 4. Cvencickij, L. (2008). Brief psychological Dictionary. Moscow, Russia: TK Velbi, Izd-vo Prospekt.
 5. Sidun, (2008). Form the professional competence of a foreign language teacher. Inozemni movy u navchalnykh, 4, 115−124.
 6. Hall, E., & Trager, D. (1954). Culture as Communication. New York, N.Y.
 7. Porter, (Ed.). (1988). Intercultural communication: A 5-th edition. Belmong: Wadsworth Publishing Company.
Сторінки 191-200

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/16.%20Iaburova%20191-200.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140596

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.