Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ФОТОЕФЕКТУ ТА ЙОГО ЗАКОНІВ У КУРСІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373.5.016:53

Автор статті 

Олег Войнов, Олександр Бєлошапка

Назва статті ДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ФОТОЕФЕКТУ ТА ЙОГО ЗАКОНІВ У КУРСІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація

У статті розглядається вивчення фотоефекту і його законів  у курсі фізики в середніх навчальних закладах. Автори пропонують матеріал з цієї теми, який можна використовувати на уроках, і наголошують, що вивчення окресленого явища є основою для розуміння принципу дії й застосування різних фотоелектронних пристроїв у сучасній електроніці й техніці. Опрацювання теоретичних відомостей про фотоефект й розуміння його законів дозволяє розглянути поняття «корпускулярно-хвильового дуалізму світла» й матерії загалом.

Актуальність і важливість теми, на думку авторів, полягає в тому, що квантова фізика  викладається в 11 класі: на завершальному етапі вивчення фізики. Саме розділи квантової фізики формують в учнів цілісну картину світу й завершують формування світогляду учнів.
Ключові слова фотоефект; кванти світла; фотон; закони фотоефекту; рівняння Ейнштейна; квантова фізика; квантова теорія; робота виходу.
Список використаних джерел                                                               
 1. Савельев, И.В. (1987). Курс общей физики. Москва: Наука.
 2. Гончаренко, С.У. (1995). Фізика. Київ, Україна: Освіта.
 3. Сущенко, С. С. (2007). Викладання квантових властивостей світла у школі. Харків, Україна: Основа.
 4. Коршак, Є. В., Ляшенко, О. І. і Савченко, В. Ф. (2004). Фізика 11 клас. Київ, Україна: Ірпінь; ВТФ Перун.
 5. Бар’яхтар, В. Г. і Божинова, Ф. Я. (2011).Фізика 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень. Харків, Україна: Відавництво «Ранок».
 6. Збаратський, Д. О. (2015). Рівняння Енштейна. Кванти світла. Фізика в школах України, 5/6, 65−66.
References (Translated and Transliterated)
 1. Savel'ev, V. (1987). Course of General Physics. Moscow: Nauka.
 2. Honcharenko, U. (1995). Physics. Kyiv, Ukraine: Osvita.
 3. Sushchenko, S. S. (2007). Teaching quantum properties of light at school. Kharkiv, Ukraine: Osnova.
 4. Korshak, Ye. V., Liashenko, O. I., & Savchenko, V. F. (2004). Physics Class 11. Kyiv, Ukraine: Irpin; VTF Perun.
 5. Bariakhtar, V. H., & Bozhynova, F. Ya. (2011). Physics Class 11. Academic level. Profile level. Kharkiv, Ukraine: Vidavnytstvo «Ranok».
 6. Zbaratskyi, D. O. (2015). Equation of Enshtein. Quantums of light. Fizyka v shkolakh Ukrainy, 5/6, 65−66.
Сторінки 201-210

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/17.%20Voinov%20Bieloshapka%20201-210.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140597

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.