До вивчення явища фотоефекту та його законів у курсі фізики в середніх навчальних закладах

УДК

373.5.016:53

Автор статті

Олег Войнов,Олександр Бєлошапка

Назва статті ДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА ФОТОЕФЕКТУ ТА ЙОГО ЗАКОНІВ У КУРСІ ФІЗИКИ В СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація

У статті розглядається вивчення фотоефекту і його законів у курсі фізики в середніх навчальних закладах. Автори пропонують матеріал з цієї теми, який можна використовувати на уроках, і наголошують, що вивчення окресленого явища є основою для розуміння принципу дії й застосування різних фотоелектронних пристроїв у сучасній електроніці й техніці. Опрацювання теоретичних відомостей про фотоефект й розуміння його законів дозволяє розглянути поняття «корпускулярно-хвильового дуалізму світла» й матерії загалом.

Актуальність і важливість теми, на думку авторів, полягає в тому, що квантова фізика викладається в 11 класі: на завершальному етапі вивчення фізики. Саме розділи квантової фізики формують в учнів цілісну картину світу й завершують формування світогляду учнів.
Ключові слова фотоефект; кванти світла; фотон; закони фотоефекту; рівняння Ейнштейна; квантова фізика; квантова теорія; робота виходу.
Список використаних джерел
 1. Савельев,И.В. (1987). Курс общей физики. Москва: Наука.
 2. Гончаренко,С.У. (1995). Фізика. Київ, Україна: Освіта.
 3. Сущенко,С.С. (2007). Викладання квантових властивостей світла у школі. Харків, Україна: Основа.
 4. Коршак,Є.В., Ляшенко,О.І. і Савченко,В.Ф. (2004). Фізика 11 клас. Київ, Україна: Ірпінь; ВТФ Перун.
 5. Бар’яхтар,В.Г. і Божинова,Ф.Я. (2011).Фізика 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень. Харків, Україна: Відавництво «Ранок».
 6. Збаратський,Д.О. (2015). Рівняння Енштейна. Кванти світла. Фізика в школах України, 5/6, 65−66.
References (Translated and Transliterated)
 1. Savel'ev,V. (1987). Course of General Physics. Moscow: Nauka.
 2. Honcharenko,U. (1995). Physics. Kyiv, Ukraine: Osvita.
 3. Sushchenko,S.S. (2007). Teaching quantum properties of light at school. Kharkiv, Ukraine: Osnova.
 4. Korshak,Ye.V., Liashenko,O.I., & Savchenko,V.F. (2004). Physics Class 11. Kyiv, Ukraine: Irpin; VTF Perun.
 5. Bariakhtar,V.H., & Bozhynova,F.Ya. (2011). Physics Class 11. Academic level. Profile level. Kharkiv, Ukraine: Vidavnytstvo «Ranok».
 6. Zbaratskyi,D.O. (2015). Equation of Enshtein. Quantums of light. Fizyka v shkolakh Ukrainy, 5/6, 65−66.