Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

378.147:793.31

Автор статті  Лариса Гусаченко
Назва статті

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ХОРЕОГРАФІЇ

Анотація

У статті порушено проблему комплексної підготовки майбутніх педагогів-хореографів. Зазначено, що хореографія позитивно впливає на психічний та фізичний стан  хореографа. Підкреслено, що мистецтво хореографії активно впливає на всі сторони розвитку особистості та  відіграє значну роль у духовно-моральному, інтелектуальному, естетичному вихованні хореографа, є невід’ємною частиною духовної культури українців. Визначено фахові функції педагога-хореографа такі, як: інформаційна, розвивальна, соціальна, орієнтаційна, дослідницька та професійна. Висвітлено необхідність розвитку професійно-творчої компетентності як фактора формування висококваліфікованого педагога-хореографа в умовах оновлення системи освіти. Розкрито особливості формування професіоналізму педагога як фактора забезпечення якості викладання хореографії.

Ключові слова хореографія; хореограф; духовно-моральні цінності; професіоналізм; естетичне виховання; національно-патріотичне виховання; естетичне виховання; фізичне виховання; інтелектуальний розвиток; комунікативні технології; компетентність.
Список використаних джерел                                                               
 1. Білошкурський, В. С., Шалапа, С. В. і Перепелкін, В. В. (2014). Танцювальне мереживо Полтавського краю. Київ, Україна: НАКККіМ.
 2. Ваганова, А. Я. (2004). Основы классического танца. Санкт-Петербург, Россия: «Лань».
 3. Вантух, М. М. (2014). Сьогодення народного хореографічного мистецтва України. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково- творчої конференц «Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі». (С. 3−5). Київ, Україна: НАКККіМ.
 4. Голдрич, О. (2004). Хореографія. Львів, Україна:Край.
 5. Дем’янко, Н. (2010). Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. Верховинця. Полтава, Україна: ТОВ «АСМІ».
 6. Жиров, О. А. (2006). Історико-педагогічні основи становлення і розвитку народної хореографії в Україні другої половини ХХ ст. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка, 5, 57−65.
 7. Зихлинская, Л. і Мей, В. (2005). Первые шаги: примеры уроков для молодых педагогов. Киев, Украина: Логос.
 8. Кирилюк, В. М. (2007). Сучасні освітні технології в хореографічній підготовці. Ніжин, Україна: НДУ ім. М.Гоголя.
 9. Корисько, Н. М. (2015). Хореографія як контемпорарне мистецтво: культурологічний аспекти. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2, 101−106.
 10. Кривохижа, А. М. (2006). Гармонія танцю. Кіровоград, Україна: РВЦКДПУ ім. Винниченка.
 11. Забредовський, С. Г. (2010). Методика роботи з хореографічним колективом. Київ, Україна: НАКККіМ.
 12. Шалапа, С. В. і Корисько, Н. М. (2010). Методика роботи з хореографічним колективом. Київ, Україна: НАКККіМ.
 13. Полятков, С. С. (2005). Основы современного танца. Ростов-на-Дону, Россия: Феникс.
 14. Рудницька, О. (2000). Українське мистецтво у полікультурному просторі. Київ, Україна: ЕксОб.
 15. Шевчук, А. С. (2016). Дитяча хореографія. Тернопіль, Україна: Мандрівець.
References (Translated and Transliterated)

 

 1. Biloshkurskyi, V. S., Shalapa, S. V., & Perepelkin, V. V. (2014). Dance space of Poltava region. Kyiv, Ukraine: NAKKKiM.
 2. Vaganova, A. Y. (2004). Fundamentals of classical dance. Saint-Petersburg, Russia: “Lan”.
 3. Vantukh, M. M. (2014). The Present of the National Choreographic Art of Ukraine.  Proceedings from II Vseukrainskoi naukovo- tvorchoi konferents “Osoblyvosti roboty khoreohrafa v suchasnomu sotsiokulturnomu prostori”. (Рр. 3−5). Kyiv, Ukraine: NAKKKiM.
 4. Goldrih, O. (2004). Choreography. Lviv, Ukraine: Krai.
 5. Demianko, N. (2010). Formation of the national culture of youth in the pedagogical heritage of V. Verkhovyntsia. Poltava, Ukraine: TOV  “ASMI”.
 6. Zhіrov, O. A. (2006). Historical and pedagogical bases of the formation and development of folk choreography in Ukraine in the second half of the twentieth century. Problemy suchasnosti: kultura, mystetstvo, pedahohika, 5, 57−65.
 7. Zykhlynskaia, L., & Mei, V. (2005). First steps: examples of lessons for young teachers. Kyiv, Ukraine: Lohos.
 8. Kyryliuk, V. M. (2007). Modern educational technologies in choreographic preparation: teaching method. Nizhyn, Ukraine: NDU im. M.Hoholia.
 9. Korysko, N. M. (2015). Choreography as Contemporary Art: Cultural Aspects. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 2, 101−106.
 10. Kryvokhyzha, A. M. (2006). Dance Harmony. Kirovograd, Ukraine: RVTsKDPU im. Vynnychenka.
 11. Zabredovskyi, S. H. (2010). Methodologie of work with the choreographic collectivity. Kyiv, Ukraine: NAKKKiM.
 12. Shalapa, S. V., & Korysko, N. M. (2010). Methodology of work with choreographic collectivity. Kyiv, Ukraine: NAKKKiM
 13. Poljatkov, S. S. (2005). Fundamentals of Modern Dance. Rostov-on-Don, Russia: Feniks.
 14. Rudnytska, O. (2000). Ukrainian art in the multicultural space. Kyiv, Ukraine: EksOb.
 15. Shevchuk, A. S. (2016). Children's choreography. Ternopil, Ukraine: Mandrivets.
Сторінки 221-229

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/7/19.%20Husachenko%20221-229.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.7.2018.140599

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.