Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК

373 (091) : 378

Автор статті  Інна Хижняк
Назва статті КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗВО

Анотація

У статті обговорюються питання вдосконалення системи професійної підготовки вчителя початкової школи на сучасному етапі її розвитку відповідно до вимог нових нормативних документів. Автор зазначає, що для цього слід орієнтуватися в ключових результатах процесу професійної освіти – в особистісних утвореннях, яких набуває майбутній фахівець початкової освіти в умовах вишівського навчання: професійна компетентність, професійна готовність, професійна культура. На основі дослідження результатів наявних наукових праць щодо сутності цих понять у проблемному полі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи автор подає власні їхні дефініції та обґрунтовує логічний взаємозв’язок у формуванні вказаних особистісних феноменів майбутнього вчителя початкової школи в процесі фахової підготовки в закладі вищої освіти.

Ключові слова професійна підготовка; професійна компетентність; професійна готовність; професійна культура; учитель початкової школи.
Список використаних джерел                                                               
 1. Бігич, О. Б. (2005). Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 2. Будник, О. Б. (2015). Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Житомир, Україна.
 3. Бужина, І.В. (2005). Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 4. Гавриш, І. В. (2006). Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.
 5. Гуменникова, Т. Р. (2011). Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання молодших школярів в умовах ступеневої освіти. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.
 6. Гуревич, Р. С. (2014). Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації: Методол. семінар Нац. акад. пед. наук України. (Ч.2, с.137–143). Київ, Україна: Ін-т обдарованої дитини НАПН України.
 7. Дубасенюк, О. А. (2010). Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства. (С.10–16). Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.
 8. Желанова, В. В. (2014). Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Луганськ, Україна.
 9. Коваль, Л. В. (2012). Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті розвитку початкової освіти. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ.
 10. Коломієць, А. М. (2008). Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів. (Дис. д-ра пед. наук). Вінниця, Україна.
 11. Митник, О. (2009). Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи. Початкова школа, 11 (485), 35–37.
 12. Оліяр, М. П. (2016). Теоретико-методичні засади формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.
 13. Пальшкова, І. О. (2009) Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Одеса, Україна.
 14. Петухова, Л. Є. (2009). Теоретико-методичні засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Херсон, Україна.
 15. Семеног, О. М. (2005). Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету). (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 16. Скворцова, С. О. і Гаєвець, Я. С. (2013). Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання молодших школярів розв’язувати сюжетні математичні задачі. Харків, Україна: «Ранок-НТ».
 17. Стрілець, С. І. (2013). Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 18. Онопрієнко, О. В. (Укл.). (2012). Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі: дидактико-методичні аспекти: дайджест. Донецьк, Україна: Каштан.
 19. Хомич, Л. О. (1999). Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових класів. (Автореф. дис. д-ра пед. наук). Київ, Україна.
 20. Ярошинська, О. О. (2015). Теоретичні і методичні засади проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. (Дис. д-ра пед. наук). Умань, Україна.
References (Translated and Transliterated)
 1. Bihuch, O. B. (2005). Theoretical foundations for developing the methodological competence of the future foreign language teacher at primary school. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine
 2. Budnyk, O. B. (2015). Theoretical and methodological principles of vocational training of future primary school teachers for social and pedagogical activity. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Zhytomyr, Ukraine.
 3. Buzhyna, I. V. (2005). Theory and practice of training future teachers for developing humanistic relations of junior pupils. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 4. Havryish, I. V. (2006). Theoretical and methodological foundations of forming readiness of future teachers for innovative professional activities. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine.
 5. Humennykova, T. R. (2011). Theoretical and methodological principles of training the future teacher for the personality-centered education of junior pupils in conditions of high school education. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Odesa, Ukraine.
 6. Hurevich, R. S. (2014). Competency-based approach in vocational and pedagogical education. Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: teoretychni zasady i praktyka realizatsiyi: Metodol. seminar Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny. (Part 2, pp. 137–143). Kyiv, Ukraine: In-t obdarovanoyi dytyny NAPN Ukrayiny.
 7. Dubaseniuk, O. A. (2010). Competency-based approach in teacher training. Formuvannya estetychnoyi kompetentnosti osobystosti zasobamy narodoznavstva. (10-16). Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZHDU im. Franka
 8. Zhelanova, V. V. (2014). Theory and technology of contextual education for future primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Luhansk, Ukraine.
 9. Koval, L. (2012). Professional training of future teachers in the context of the development of primary education. Donetsk: LANDON-XXI.
 10. Kolomiiets, A. M. (2008). Theoretical and methodological foundations of developing informational culture of the future primary school (Doctoral dissertation). Vinnitsa, Ukraine.
 11. Mytnyk, O. (2009). Development of professional competence of a modern teacher: realities and perspectives. Pochatkova shkola, 11 (485), 35-37.
 12. Oliyar, M. (2016). Theoretical and methodological principles of developing communicative and strategic competence of future primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Odesa, Ukraine.
 13. Palshkova, I. (2009). Formation of the vocational and pedagogical culture of the future primary school teacher: a practice-based approach. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Odesa, Ukraine.
 14. Petukhova, L.Ye. (2009). Theoretical and methodological principles of developing informative competences of future primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kherson, Ukraine.
 15. Semenoh, O. M. (2005). The system of professional training of future Ukrainian language and literature teachers (in the conditions of pedagogical university). (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 16. Skvortsova, S.O. & Hayevets, Ya. (2013). Training of future primary school teachers for teaching junior pupils to solve scene mathematical problems. Kharkiv, Ukraine: «Ranok-NT».
 17. Strilets, S. (2013). Theoretical and methodological principles of training primary school teachers by means of innovative technologies. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 18. Onopriienko, O.V. (2012). Formation of key and subject competences of junior pupils in the educational process: didactic-methodological aspects: digest. Donetsk, Ukraine: Kashtan.
 19. Khomych, L. A. (1999). The system of psychological and pedagogical training of primary school teachers. (Extended abstract of Doctoral dissertation). Kyiv, Ukraine.
 20. Yaroshynska, O. O. (2015). Theoretical and methodological principles of designing the educational environment for training future primary school (Doctoral dissertation). Uman, Ukraine.

 

Сторінки 5-15

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/1_Khyzhniak5-15.pdf
DOI  https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153733

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.