Наукове електронне видання:
«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ»

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІНИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОТИРІЧЧЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Рейтинг користувача: 0 / 5

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 
УДК 378.011.3:373.2.011.3,-051
Автор статті  Володимир Сергієнко, Вікторія Ходунова
Назва статті ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІНИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОТИРІЧЧЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті висвітлено пріоритетні напрями та тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства. Розкрито пов’язані з ними завдання та шляхи їхнього вирішення. Обґрунтовано роль Інституту неперервної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова в удосконаленні змісту й запровадженні інноваційних педагогічних технологій, модернізації наукової діяльності в ППО.

Ключові слова післядипломна освіта; педагогічна освіта; освіта впродовж життя; інноваційні підходи; компетентність.
Список використаних джерел                                                               
  1. Наказ МОН України Про затвердження типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти № 36 (2018, 15 січня). Взято з https://drive.google.com/file/d/1mG7U91TLtuHS7aEaBW1B_MuTP5fdgIis/view.
  2. Рідей,Н. М. і Сергієнкo, В. П. (2017). Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку. Київ, Україна: Вид-во НПУ імені Драгоманова.
  3. Вокер, Т. (2018). Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта. Н.Лавської (Перекл.). Київ, Україна: Видавнича група КМ-Б.
References (Translated and Transliterated)
  1. Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated On Approval of the Model Educational Program for the Organization and Extension of Teaching Staff Training by Postgraduate Pedagogical Education Institutions No. 36 (2018, January 15). Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1mG7U91TLtuHS7aEaBW1B_MuTP5fdgIis/view
  2. Ridey, N.M. & Serhienko, V.P. (2017). Multimodal principles of postgraduate education for sustainable development. Kyiv, Ukraine: Vyd-vo NPU imeni Dragomanova.
  3. Walker, T. (2018). How to teach in Finland. Best School Education. N. Lavska (Tr.). Kyiv, Ukraine: Vydavnycha hrupa KM-B.
Сторінки 16-26

Повний текст статті

 Посилання на статтю http://pptma.dn.ua/files/2018/8-1/2_Serhiienko_Hodunova_16-26.pdf
DOI   https://doi.org/10.31865/2414-9292.8(1).2018.153734

 

Про журнал

Наукове видання присвячене проблемам професійної підготовки фахівців різних напрямів підготовки, широкому колу питань інноваційного розвитку сучасної освіти та науковим дослідженням у цій галузі.